1. Αύξηση του αντίκτυπου του Olivares Vivos στους στόχους του προγράμματος LIFE και, ειδικότερα, στις στρατηγικές που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας.

2. Να επιτευχθεί καλύτερη ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων και των διδαγμάτων που αντλήθηκαν από το προηγούμενο έργο LIFE Olivares Vivos στις ευρωπαϊκές οικολογικές πολιτικές, στις ενισχυμένες απαιτήσεις πολλαπλής συμμόρφωσης και στην ανάπτυξη των οικολογικών καθεστώτων για την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον της νέας ΚΑΠ.

3. Καλύτερη κατανόηση των μεσοπρόθεσμων επιπτώσεων των μέτρων ανάκαμψης στη βιοποικιλότητα.

4. Προετοιμασία και ανάπτυξη της επέκτασης του ελαιοκομικού μοντέλου που προτείνει ο Olivares Vivos στις κύριες ελαιοκομικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Να αυξήσει την αναπαραγωγή του μοντέλου Olivares Vivos από την Ανδαλουσία σε άλλες περιοχές της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Ελλάδας και της Ιταλίας.

6. Να εξασφαλιστεί η δυνατότητα αναπαραγωγής του μοντέλου σε περιβάλλοντα ευαίσθητα στην κλιματική αλλαγή.

7. Προώθηση της δημιουργίας πράσινων θέσεων εργασίας ως αποτέλεσμα των νέων εξειδικευμένων αγορών που δημιουργεί το μοντέλο Olivares Vivos.

8. Επέκταση του μοντέλου σε άλλους τομείς της ελαιοκαλλιέργειας, όπως οι επιτραπέζιες ελιές.

9. Ενίσχυση των ικανοτήτων των ελαιοπαραγωγών μέσω κατάρτισης σχετικά με τα πλεονεκτήματα των οικοσυστημικών υπηρεσιών και τα οφέλη τους όσον αφορά την κερδοφορία.

10. Βελτίωση της κατάρτισης του τεχνικού προσωπικού σε θέματα περιβαλλοντικής συμβουλευτικής και πιστοποίησης, ώστε να καλυφθεί η ζήτηση για το σήμα Olivares Vivos.

11. Επέκταση των επιλογών παραγωγής και διανομής για τα ελαιόλαδα Olivares Vivos, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην αγορά και στους καταναλωτές με την προστιθέμενη αξία της περιβαλλοντικής φροντίδας.

12. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα του ελαιολάδου και αύξηση της ανθεκτικότητάς του μέσω στρατηγικών διαφοροποίησης που βασίζονται στην προστιθέμενη αξία.

13. Βελτίωση των γνώσεων και της ευαισθητοποίησης των γεωργών σχετικά με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και τις μεθόδους αειφόρου διαχείρισης.

14. Να καταστεί η Olivares Vivos σημείο αναφοράς για τους καταναλωτές όσον αφορά τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

15. Σχεδιασμός στρατηγικής για την αναπαραγωγή του μοντέλου Olivares Vivos σε άλλες χώρες της ΕΕ που βρίσκονται στην περιοχή της Μεσογείου.

16. Σχεδιάστε μια στρατηγική για τη μεταφορά του μοντέλου Olivares Vivos σε άλλες ξυλώδεις καλλιέργειες, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το αμπέλι.

La Sociedad Española de Ornitología es la entidad conservacionista decana de España. Desde 1954, sigue teniendo como misión conservar la biodiversidad, con la participación e implicación de la sociedad, siempre con las aves como bandera.

SEO/BirdLife es la representante en España de BirdLife International, una federación que agrupa a las asociaciones dedicadas a la conservación de las aves y sus hábitats en todo el mundo, con representación en más de 100 países y más de 13 millones de socios.

Es el socio coordinador del LIFE Olivares Vivos+.

Menú

CONÓCENOS