A1. Σχεδιασμός του σχεδίου επικοινωνίας

Θα εκπονηθεί ένα συνολικό σχέδιο επικοινωνίας, διάδοσης και ευαισθητοποίησης για να εξασφαλιστεί η συνοχή, η καταλληλότητα και η ορθή εκτέλεση όλων των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων που θα υλοποιηθούν μέσω της δράσης Ε1. Επιπλέον, θα διασφαλιστεί η κατάλληλη δημόσια εικόνα του έργου LIFE Olivares Vivos+ και ο μέγιστος κοινωνικός αντίκτυπος του έργου μας στις τέσσερις χώρες εφαρμογής.
Το σχέδιο επικοινωνίας:
(i) Καθορίζει τη στρατηγική για την επίτευξη των στόχων του έργου,
(ii) προσδιορίζει τα βασικά μηνύματα,
(iii) προσδιορίζει το κοινό-στόχο,
(iv) καθορίζει ένα χρονοδιάγραμμα για την επεξεργασία των διαφόρων δράσεων επικοινωνίας
(v) βελτιστοποίηση των πόρων και αποτελεσματικός προγραμματισμός όλων των εργασιών.

A2. Επιλογή εκπαιδευτικών ελαιώνων (TOG) και επιδεικτικών ελαιώνων σε περιοχές ιδιαίτερα ευαίσθητες στην κλιματική αλλαγή (DOG-CC)

Θα επιλεγούν 16 εκπαιδευτικοί ελαιώνες (TOG) στις 4 χώρες εταίρους, 3 ελαιώνες επίδειξης σε περιοχές ιδιαίτερα ευαίσθητες στην κλιματική αλλαγή (DOG-CC) στη νοτιοανατολική Ισπανία και οι αντίστοιχοι ελαιώνες ελέγχου (που δεν υπόκεινται σε καμία δράση LIFE OV+). Οι TOG και DOG-CC θα συμπληρώσουν το υφιστάμενο δίκτυο ελαιοδέντρων επίδειξης της Ανδαλουσίας (DOG) που δημιουργήθηκε από το προηγούμενο LIFE OV.

A3. Προλειτουργική αξιολόγηση της βιοποικιλότητας των TOG και DOG-CC

Με τη δράση αυτή θα αξιολογήσουμε τη βιοποικιλότητα πριν από την εφαρμογή των σχεδίων δράσης διατήρησης/αποκατάστασης (προ-λειτουργική κατάσταση) στους εκπαιδευτικούς ελαιώνες (TOG) και στους επιδεικτικούς ελαιώνες σε περιοχές ιδιαίτερα ευαίσθητες στην κλιματική αλλαγή (DOG-CC).
Η δράση χωρίζεται σε δύο υποδράσεις:
Α3.1 Προεπιχειρησιακή αξιολόγηση της βιοποικιλότητας των TOG.
Α3.2 Προεπιχειρησιακή αξιολόγηση της βιοποικιλότητας στο DOG-CC.
Και στις δύο περιπτώσεις, διάφορες ομάδες ζώων (πουλιά, μυρμήγκια, έντομα επικονίασης και αράχνες) και φυτών (ποώδη και ξυλώδη είδη) θα χρησιμοποιηθούν ως δείκτες βιοποικιλότητας για την αξιολόγηση.
Αργότερα, κατά την επεξεργασία των δεδομένων, θα εξεταστούν η ταξινομική (δηλαδή τα είδη) και η ποικιλότητα των λειτουργικών ομάδων, η οποία αποτελεί δείκτη των λειτουργιών και των υπηρεσιών του οικοσυστήματος στους ελαιώνες. Επιπλέον, για κάθε περιοχή μελέτης, θα αξιολογηθούν επίσης μετρικές διαμόρφωσης του τοπίου και ετερογένειας της σύνθεσης.

A4. Σχεδιασμός σχεδίων δράσης για την αύξηση της βιοποικιλότητας στους ΤΟΓ και στους ΔΟΓ-ΚΠΣ

Θα καταρτιστούν ειδικά σχέδια δράσης για τους 19 ελαιώνες (16 TOG και 3 DOG-CC) στους οποίους θα πραγματοποιηθούν δράσεις ανάκτησης της βιοποικιλότητας μέσω της δράσης C1.

Τα σχέδια αυτά θα αποτελέσουν την κύρια κατευθυντήρια γραμμή για την εφαρμογή των δράσεων αποκατάστασης της βιοποικιλότητας, με σκοπό την απόκτηση της πιστοποίησης Olivares Vivos.
Κάθε σχέδιο δράσης:
i) περιγράφει λεπτομερώς τα θέματα βιοποικιλότητας στην προ-επιχειρησιακή φάση, συγκεντρώνοντας χαρτογραφικές και βιβλιογραφικές πληροφορίες που θα συνδυαστούν με τα δεδομένα που συλλέγονται στο πεδίο, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης των δεικτών βιοποικιλότητας (Α3),
ii) προσδιορίζει τις ζώνες παρέμβασης, ιδίως τις μη παραγωγικές ζώνες (π.χ. περιθώρια γεωργικών εκμεταλλεύσεων, υδατορέματα ή πρανή δρόμων),
iii) να προσδιορίσει και να περιγράψει πιθανές δραστηριότητες για την αύξηση της βιοποικιλότητας,
(iv) να επιλέξει τις καταλληλότερες δραστηριότητες για κάθε περιοχή παρέμβασης,
(v) να καθορίσει τις διαστάσεις κάθε δράσης, vi) να καθιερώσει ένα σύστημα δεικτών για την παρακολούθηση της ανάπτυξης και της αποτελεσματικότητας του σχεδίου και vii) να καθορίσει ένα χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των προτεινόμενων δραστηριοτήτων.
Οι δραστηριότητες αποκατάστασης της βιοποικιλότητας θα περιλαμβάνουν κυρίως εκείνες που αξιολογήθηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου προγράμματος LIFE Olivares Vivos, καθώς έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητα και τη δυνατότητα υλοποίησής τους, οι οποίες περιλαμβάνουν
Δραστηριότητες για τη βελτίωση της διαχείρισης της φυτοκάλυψης.
Αναβλάστηση μη παραγωγικών περιοχών.
Τοποθέτηση κουτιών φωλιάσματος, στύλων για αρπακτικά πουλιά και καταφυγίων για εντομοφάγα πουλιά και νυχτερίδες.
Προσαρμογή υποδομών που ευνοούν την άγρια ζωή.
Κατασκευή ξηρολιθικών τοίχων.
Δημιουργία λιμνών.
Δημιουργία και ανάπτυξη άλλων σημείων υδροληψίας (κυρίως σιντριβάνια).
Προσαρμογή δεξαμενών άρδευσης (νησίδες και τεχνητές κατασκευές για την αποφυγή πνιγμού της άγριας ζωής).

A5. Σχεδιασμός εικονικών προγραμμάτων κατάρτισης για τους παραγωγούς και τους φορείς πιστοποίησης των ζωντανών ελιών

Θα σχεδιαστούν οι βέλτιστες μέθοδοι και στρατηγικές κατάρτισης για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων και κατάρτισης της δράσης Γ2.
Τα μαθήματα θα απευθύνονται στους κύριους φορείς του μοντέλου Olivares Vivos. Για το σκοπό αυτό, θα πραγματοποιηθούν 4 τύποι μαθημάτων για τα εξής
Βιοποικιλότητα, οικοσυστημικές υπηρεσίες και ελαιοκαλλιέργεια (για αγρότες και διαχειριστές).
Εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας του Olivares Vivos (για συμβούλους οικολογικής αποκατάστασης).
Διαδικασία πιστοποίησης Olivares Vivos (για ελεγκτικές εταιρείες και συμβούλους διατήρησης).
Εμπορία ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών (για αγρότες και εμπόρους λιανικής πώλησης).

C1. Εφαρμογή των σχεδίων δράσης TOG και DOG-CC

Οι δράσεις αποκατάστασης της βιοποικιλότητας που ορίζονται στα σχέδια δράσης που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της δράσης Α4 θα υλοποιηθούν για κάθε TOG και DOG-CC.
Για το σκοπό αυτό, η αγορά υλικών αποκατάστασης και οι επισκέψεις πεδίου θα πραγματοποιηθούν κατά την έναρξη των εργασιών αποκατάστασης και τα υλικά θα διανεμηθούν.
Στη συνέχεια, θα εφαρμοστούν οι δράσεις αποκατάστασης της βιοποικιλότητας που περιλαμβάνονται σε κάθε σχέδιο. Οι εργασίες αυτές θα πραγματοποιηθούν με εξωτερική βοήθεια και θα εκτελούνται υπό την επίβλεψη των υπευθύνων του έργου.
Κάθε σχέδιο θα περιλαμβάνει:
1) Δραστηριότητες που αποσκοπούν στη βελτίωση της διαχείρισης της ποώδους κάλυψης. Εάν η ποώδης κάλυψη του ελαιώνα δεν διατηρείται κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους λόγω της εφαρμογής ζιζανιοκτόνων ή της κατεργασίας του εδάφους, θα πρέπει να αλλάξουν οι γεωργικές πρακτικές σε συμφωνία με τον ιδιοκτήτη. Θα συνιστάται ο καθαρισμός και θα πρέπει να πραγματοποιείται την κατάλληλη στιγμή, αποφεύγοντας τον ανταγωνισμό με την καλλιέργεια. Επιπλέον, μικρές εκτάσεις θα πρέπει να μείνουν ελεύθερες από ζιζάνια, ώστε οι τελευταίοι βλαστοί να φτάσουν στο τελικό τους στάδιο και οι σπόροι να διασκορπιστούν. Σε συγκεκριμένες περιοχές μπορεί να γίνει ρηχό όργωμα για την ενεργοποίηση της τράπεζας σπόρων. Τέλος, είδη με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη βιοποικιλότητα, ιδίως εντομόφιλα, μπορούν να φυτευτούν σε μικρές εκτάσεις.
2) Εργασίες για την αποκατάσταση μη παραγωγικών περιοχών. Στόχος αυτών των εργασιών είναι η αποκατάσταση των φυσικών φυτικών σχηματισμών με τη φύτευση ξυλωδών και ποωδών ειδών σε μη παραγωγικές περιοχές ελαιώνων. Ο σχεδιασμός αυτών των φυτειών θα προσαρμοστεί στα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής και η επιλογή των ειδών θα λάβει υπόψη την ποικιλότητα των φυτικών ειδών, τη φαινολογία τους και τη βελτίωση των υπηρεσιών του οικοσυστήματος.
3. Δράσεις για τη στήριξη της πανίδας. Αυτές περιλαμβάνουν την εγκατάσταση θέσεων αναπαραγωγής, ανάπαυσης ή ποτίσματος για τα άγρια ζώα στον ελαιώνα. Για κάθε εκμετάλλευση, οι ανάγκες θα έχουν προσδιοριστεί μέσω της δράσης Α4 και θα μπορούσαν να είναι
Τοποθέτηση κουτιών φωλιάσματος για διάφορα είδη πουλιών.
Τοποθέτηση στύλων για αρπακτικά πουλιά. Ένα κουτί φωλιάσματος μπορεί να προστεθεί στην κορυφή για να εκπληρώσει μια διπλή λειτουργία.
Εγκατάσταση σιντριβανιών για πτηνά, θηλαστικά και ερπετά.
Κατασκευή λιμνών, οι οποίες θα αποτελούν τόπο αναπαραγωγής για αμφίβια και έντομα και τόπο πόσης για πουλιά, θηλαστικά ή ερπετά.
Κατασκευή ξηρών πέτρινων τοίχων.
Εγκατάσταση καταφυγίων για νυχτερίδες.
Εγκατάσταση ξενοδοχείων εντόμων.
Εγκατάσταση πλωτών νησίδων σε αρδευτικές λίμνες για υδρόβια πτηνά.
Τράπεζες σκαθαριών.

C2. Κατάρτιση και εκπαίδευση των παραγωγών και των πιστοποιητών του Olivares Vivos.

Υλοποίηση μαθημάτων κατάρτισης για την υποστήριξη της επέκτασης του μοντέλου Olivares Vivos. Το περιεχόμενο και η δομή των μαθημάτων θα καθοριστούν στη δράση Α5.
Η επέκταση του μοντέλου Olivares Vivos στις κύριες ελαιοπαραγωγικές περιοχές της Μεσογείου απαιτεί ειδικές δεξιότητες και παρουσιάζει μοναδικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι επαγγελματίες. Η δράση αυτή απευθύνεται σε τέσσερις βασικούς φορείς:
Αγρότες και διαχειριστές γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
Εταιρείες πιστοποίησης που ενδιαφέρονται να διεξάγουν τα διάφορα στάδια της διαδικασίας ελέγχου.
Σύμβουλοι οικολογικής αποκατάστασης.
Διανομείς ή πλατφόρμες διανομής που ενδιαφέρονται για την εμπορία πιστοποιημένων ελαιολάδων και επιτραπέζιων ελιών Olivares Vivos.
Θα δημοσιευθούν προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων που θα καθορίζουν τις απαιτούμενες δεξιότητες, τους στόχους των μαθημάτων, τα προγράμματα και το προφίλ των εκπαιδευομένων για κάθε τύπο μαθημάτων. Όλα τα μαθήματα θα περιλαμβάνουν μαθήματα εξ αποστάσεως και μια δια ζώσης συνάντηση.

C3. Καθιέρωση συμφωνιών, πιστοποίηση της αλυσίδας φύλαξης και δημιουργία του συνεταιριστικού κόμβου Olivares Vivos.

Η στρατηγική αυτή θα βασιστεί στην έννοια "από το αγρόκτημα στο τραπέζι", η οποία έχει ήδη προωθηθεί κατά τη διάρκεια του LIFE Olivares Vivos. Υπό αυτή την έννοια, θα τονώσουμε την αλυσίδα εφοδιαστικής στον τομέα της ελιάς και της επιτραπέζιας ελιάς για να βοηθήσουμε τους αγρότες που συμμετέχουν στο LIFE Olivares Vivos+ και εκείνους που πιστοποιούνται να παράγουν και να διαθέτουν στην αγορά πιστοποιημένα ελαιόλαδα και άλλα προϊόντα.
Η δράση αυτή περιλαμβάνει τρεις άξονες εργασίας:
i) Κατάρτιση ειδικών συμφωνιών συνεργασίας κατά μήκος της αλυσίδας αξίας της ελιάς.
ii) Καθιέρωση της πιστοποίησης της αλυσίδας επιτήρησης για τα προϊόντα Olivares Vivos.
iii) Ενθάρρυνση της συνεργασίας στον τομέα της ελιάς.
Η δράση αυτή απευθύνεται στα μέλη της αλυσίδας αξίας της ελιάς, τόσο για τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα όσο και για τις επιτραπέζιες ελιές:
Οι ελαιοπαραγωγοί
ελαιοτριβεία
Εργοστάσια συσκευασίας
Έμποροι χύμα ελαιολάδου
Πλατφόρμες διανομής και υπηρεσίες εφοδιασμού
Λιανοπωλητές
Η δράση χωρίζεται σε τρεις υποδράσεις:
Γ3.1 Δημιουργία συμφωνιών σε όλη την αλυσίδα αξίας.
Για το σκοπό αυτό, θα προετοιμαστεί ειδικό ενημερωτικό υλικό ή θα προγραμματιστούν ενημερωτικές συναντήσεις και θα υπογραφούν συμφωνίες με τα διάφορα μέλη της αλυσίδας αξίας.
C3.2 Πιστοποίηση της αλυσίδας φύλαξης της Olivares Vivos.
Οι επιχειρηματίες θα υποβληθούν στη διαδικασία πιστοποίησης της αλυσίδας φύλαξης Olivares Vivos, η οποία θα εγγυάται την ιχνηλασιμότητα του προϊόντος από τον ελαιώνα μέχρι το σημείο πώλησης.
C3.3 Δημιουργία του συνεταιριστικού κόμβου Olivares Vivos.
Θα δημιουργηθεί ένα δίκτυο που θα επιτρέπει στους βασικούς ενδιαφερόμενους να συνδέονται, να συζητούν και να μαθαίνουν. Το δίκτυο αυτό θα δημιουργηθεί στην ιστοσελίδα της Olivares Vivos (δράση Α5), η οποία θα χρησιμοποιηθεί επίσης για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων κατάρτισης (Γ2). Θα προτείνει διάφορα θεματικά φόρουμ συζητήσεων που θα συντονίζονται από την ομάδα επικοινωνίας του LIFE Olivares Vivos+.

C4. Ανάπτυξη της στρατηγικής μάρκετινγκ και προσαρμογή στις περιοχές αναπαραγωγής

Η δράση αυτή θα υποστηρίξει την κερδοφορία του σήματος πιστοποίησης με τη βελτιστοποίηση της στρατηγικής μάρκετινγκ που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του LIFE Olivares Vivos. Θα προσαρμοστεί επίσης στα περιβάλλοντα των άλλων περιοχών και χωρών όπου θα αναπαραχθεί η στρατηγική.
Ιστορικό
Κατά τη διάρκεια του LIFE Olivares Vivos σχεδιάστηκε μια στρατηγική μάρκετινγκ, μέσω:
1. σχεδιασμού και προώθησης του σήματος και της πιστοποίησης Olivares Vivos.
2. Μελέτη του προφίλ των δυνητικών καταναλωτών στην Ισπανία, τη Δανία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
3. Παροχή συμβουλών στους παραγωγούς σχετικά με την εμπορία των ελαιολάδων Olivares Vivos, μέσω διαφόρων συνεδρίων και σεμιναρίων.
Βελτιστοποίηση της στρατηγικής μάρκετινγκ
Η συνεχής βελτίωση της στρατηγικής μάρκετινγκ είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση της κερδοφορίας των προϊόντων Olivares Vivos, επιτρέποντάς τους να έχουν πρόσβαση στην αγορά υπό τις καλύτερες συνθήκες. Για το σκοπό αυτό, θα διεξαχθούν διάφορες ποσοτικές και ποιοτικές μελέτες, τόσο στις χώρες όπου αναπτύσσεται το LIFE Olivares Vivos+ όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Προσαρμογή της στρατηγικής μάρκετινγκ στις περιοχές αναπαραγωγής
Τα χαρακτηριστικά των παραγωγών στις περιοχές όπου θα αναπαραχθεί το μοντέλο Olivares Vivos και οι περιορισμοί του γεωγραφικού τους πλαισίου ενδέχεται να απαιτούν προσαρμογές στη στρατηγική εμπορίας. Για το σκοπό αυτό, θα μελετηθούν τόσο οι αγρότες όσο και το προφίλ των δυνητικών καταναλωτών αυτών των προϊόντων και θα καταρτιστεί ένας "Οδηγός για τη διεθνή στρατηγική μάρκετινγκ της Olivares Vivos".

C5. Προσαρμογή του επιχειρηματικού μοντέλου στις περιοχές αναπαραγωγής.

Η δράση αυτή θα εξασφαλίσει ότι κάθε στοιχείο της αλυσίδας παραγωγής θα κατανοήσει τα πλεονεκτήματα του επιχειρηματικού μοντέλου της Olivares Vivos και θα προσφέρει σε καθένα από αυτά τα μέσα και τους μηχανισμούς για να συμμετάσχει σε αυτό, τα οποία θα προσαρμοστούν ανάλογα με τις ανάγκες και τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής ή κράτους.
Για το σκοπό αυτό, θα αναλυθεί και θα προσαρμοστεί στις διαφορετικές καταστάσεις σε κάθε περιοχή αντιγραφής, προκειμένου να αξιοποιηθούν στο έπακρο τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Olivares Vivos.

D1. Μεταλειτουργική παρακολούθηση των δεικτών βιοποικιλότητας στις περιοχές TOG και DOG-CC και μακροπρόθεσμη παρακολούθηση για την εκτίμηση του χρέους αποκατάστασης στην περιοχή DOG

Θα αξιολογήσουμε τη βιοποικιλότητα μετά από τρία χρόνια εφαρμογής (μεταλειτουργική κατάσταση) των δράσεων διατήρησης/αποκατάστασης και τελικά θα αναπτύξουμε δείκτες ανάκτησης της βιοποικιλότητας:
Υποδράση D1.1 Δημιουργία ελαιώνων για την επέκταση/αναπαραγωγή του μοντέλου Olivares Vivos (TOG).
Υποδράση D1.2 Επιδεικτικοί ελαιώνες σε περιοχές ιδιαίτερα ευαίσθητες στην κλιματική αλλαγή, που χρησιμοποιούνται ως σημεία αναφοράς για την παρατήρηση της βιωσιμότητας του μοντέλου Olivares Vivos σε ένα σενάριο κλιματικής πίεσης.
Ομοίως, στην υποδράση D1.3, θα αξιολογήσουμε το χρέος της αποκατάστασης της βιοποικιλότητας και των βιογεωχημικών λειτουργιών που εμφανίζονται κατά τη μεσοπρόθεσμη αποκατάσταση του οικοσυστήματος, μέσω μελετών που θα πραγματοποιηθούν 8 χρόνια μετά την εφαρμογή του μοντέλου Olivares Vivos στους DOGs της Ανδαλουσίας.

D2. Παρακολούθηση των δεικτών κερδοφορίας και των μεσοπρόθεσμων επιπτώσεων στην τοπική οικονομία των εκμεταλλεύσεων Olivares Vivos

Σε γενικές γραμμές, η δράση αυτή αναφέρεται στην επιχειρησιακή περιοχή του LIFE Olivares Vivos Vivos+. Ωστόσο, θα επεκταθεί σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία όπου μπορεί να εφαρμοστεί η διαδικασία πιστοποίησης Olivares Vivos. Αναλυτικότερα: Η δράση θα υλοποιηθεί με την εφαρμογή του προγράμματος:
Ανδαλουσία: στις τοποθεσίες των 20 DOGs που αποτέλεσαν αντικείμενο δράσεων αποκατάστασης στο προηγούμενο LIFE OV και στην τρέχουσα παρακολούθηση της βιοποικιλότητας μετά τη λειτουργία.
Περιοχές αναπαραγωγής: στις τοποθεσίες των 16 DOG και των 3 DOG-CC.
Άλλες περιοχές: κάθε περιοχή με γεωργούς που επιθυμούν να μεταβούν στο μοντέλο Olivares Vivos και οι οποίοι ζητούν τη διαδικασία πιστοποίησης.
Για την αξιολόγηση του αντίκτυπου του σχεδίου, προβλέπονται τρεις στόχοι:
(i) Στις ζώνες DOG: αξιολόγηση της εξέλιξης των δεικτών μεσοπρόθεσμα, προκειμένου να ποσοτικοποιηθεί η κερδοφορία των εκμεταλλεύσεων ή οι τυχόν μεταγενέστερες μεταβολές στις πωλήσεις ή στις τιμές πώλησης του πετρελαίου. Θα μετρηθεί επίσης το κόστος των εργασιών συντήρησης και ο αντίκτυπός τους στην τοπική οικονομία.
ii) Στις ζώνες TOG και DOG-CC: Η εξέλιξη της κερδοφορίας. Ομοίως, θα μετρηθεί η επένδυση της Olivares Vivos σε καθεμία από αυτές τις ζώνες και ο οικονομικός αντίκτυπος (π.χ. απασχόληση) στον τοπικό πληθυσμό.
iii) Σε άλλες ζώνες: για να ληφθούν χρήσιμα στοιχεία, όπως ο αριθμός των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται από τα σχέδια δράσης ανάκαμψης (φάση σύνταξης και υλοποίησης) ή το κατά πόσον οι γειτονικοί αγρότες ενδιαφέρονται ή αλλάζουν τη στάση τους απέναντι στο μοντέλο της Olivares Vivos.
Οι στόχοι αυτοί θα υλοποιηθούν μέσω δύο επιμέρους δράσεων.
Υποδράση D2.1 Παρακολούθηση της κερδοφορίας των ελαιοκαλλιεργειών που συμμετέχουν στο σχέδιο.
Υποδράση D2.2 Παρακολούθηση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων του έργου στην τοπική κοινωνία.

D3. Ανάλυση της αποτελεσματικότητας της επικοινωνιακής στρατηγικής Olivares VIvos και της εφαρμογής της στις περιοχές αναπαραγωγής.

Η δράση αυτή θα συγκεντρώσει πληροφορίες για την παρακολούθηση της επικοινωνιακής στρατηγικής πιστοποίησης Olivares Vivos και του επιπέδου ικανοποίησης των καταναλωτών από το προϊόν. Η εξέλιξη αυτού του δείκτη θα επιτρέψει επίσης τη βελτιστοποίηση της εμπορικής στρατηγικής και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του μοντέλου Olivares Vivos κατά την περίοδο μετά το LIFE.
Κατά τη διάρκεια του LIFE Olivares Vivos, σχεδιάστηκε μια στρατηγική επικοινωνίας και πραγματοποιήθηκαν διάφορα έργα:
Σχεδιασμός του εμπορικού σήματος Olivares Vivos.
2. Σχεδιασμός του ιστότοπου (olivaresvivos.com/aove) και των προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
3. Σχέδιο επικοινωνίας της Olivares Vivos.
4. Μέτρηση της αποτελεσματικότητας της στρατηγικής επικοινωνίας μέσω έρευνας.
Κατά τη διάρκεια του LIFE Olivares Vivos+, θα συλλεχθούν πληροφορίες για να μάθουμε περισσότερα σχετικά με:
Την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την πιστοποίηση Olivares Vivos και την αποτελεσματικότητα της χρησιμοποιούμενης στρατηγικής επικοινωνίας. Για το σκοπό αυτό, θα διεξαχθεί μια μελέτη.
Ικανοποίηση των καταναλωτών. Θα διεξαχθεί μια μελέτη με βάση τις πληροφορίες που παρέχουν οι εταιρείες που πωλούν εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα και επιτραπέζιες ελιές Olivares Vivos. Θα χρησιμοποιηθούν δείκτες που σχετίζονται με την εμπορική δραστηριότητα, όπως το ποσοστό πωλήσεων, η τιμή, το ποσοστό πιστότητας, το ποσοστό επαναγοράς κ.λπ.
Παρακολούθηση της επικοινωνιακής στρατηγικής
Για την ανάλυση της γνώσης των καταναλωτών σχετικά με την πιστοποίηση και την αντίληψή τους για το σήμα, καθώς και για την επικοινωνία του, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες μελέτες και δράσεις:

i) Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της στρατηγικής επικοινωνίας που εφαρμόστηκε στις χώρες όπου αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του LIFE Olivares Vivos (Ισπανία, Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία).
ii) Εξαγωγή πληροφοριών από ιστότοπους και κοινωνικά δίκτυα: μετρήσεις που σχετίζονται με το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη βιοποικιλότητα, τα ελαιόλαδα, τους ελαιώνες Olivares Vivos και την αειφορία.
iii) Προδοκιμή της διαφήμισης στις χώρες όπου αναπαράγεται το μοντέλο (Πορτογαλία, Ελλάδα και Ιταλία), προκειμένου να γνωρίσουμε την αντίληψη της ετικέτας Olivares Vivos και να καθοδηγήσουμε τη στρατηγική επικοινωνίας.
iv) Συνολική ανάλυση της αποτελεσματικότητας της επικοινωνιακής στρατηγικής Olivares Vivos.

E1. Ανάπτυξη του συνολικού σχεδίου επικοινωνίας, διάδοσης και ευαισθητοποίησης

Η δράση αυτή προβλέπει την εφαρμογή ενός παγκόσμιου σχεδίου επικοινωνίας, διάδοσης και ευαισθητοποίησης για τη δημοσιοποίηση των βασικών μηνυμάτων του LIFE Olivares Vivos Vivos+, των δράσεων και των αποτελεσμάτων του. Το σχέδιο θα απευθύνεται στα κοινά-στόχους που προσδιορίστηκαν στη δράση Α1 και στο ευρύ κοινό.
Η δράση Ε1 θα παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για τη μεγιστοποίηση της διάδοσης του σχεδίου σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Θα διασφαλίσει επίσης ότι οι δραστηριότητες που αφορούν το ευρύ κοινό, οι οποίες είναι απαραίτητες για την επίτευξη των στόχων του έργου, θα υλοποιηθούν με κοινό και συμπληρωματικό τρόπο, λαμβάνοντας πάντα υπόψη την καλύτερη δυνατή σχέση κόστους-οφέλους.
Καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της δράσης, θα εποπτεύεται η εφαρμογή του Σχεδίου Επικοινωνίας και θα συντονίζεται η ανάπτυξη των άλλων δραστηριοτήτων επικοινωνίας που περιλαμβάνονται στις δράσεις Ε2, Ε3 και Ε4. Αυτό θα εξασφαλίσει: i) τη συνοχή και τη συνάφεια κάθε δραστηριότητας του έργου εντός του χρονοδιαγράμματος του έργου, ii) τη μετάδοση της κατάλληλης δημόσιας εικόνας (στόχοι, δράσεις και αποτελέσματα) και iii) τη μέγιστη διάδοση και κοινωνικό αντίκτυπο.
Η δράση διαιρείται σε: 1:
Δραστηριότητες επικοινωνίας, διάδοσης και ευαισθητοποίησης
Δικτυακός τόπος του έργου
Πίνακες πληροφόρησης
κλαδικές εκθέσεις
Λαϊκός κόσμος

E2. Δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου μεταξύ των ενδιαφερομένων φορέων του ελαιοκομικού τομέα και σε επιστημονικές δημοσιεύσεις και συνέδρια.

Μέσω αυτής της δράσης, θα ενημερώσουμε, θα εκπαιδεύσουμε και θα επικοινωνήσουμε τις δράσεις και τα αποτελέσματα του έργου, προκειμένου να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση και το ενδιαφέρον για την καλλιέργεια αυτή και το μοντέλο Olivares Vivos.

Για το σκοπό αυτό, θα αναπτύξουμε δύο συγκεκριμένους άξονες εργασίας που θα υλοποιηθούν σύμφωνα με το Σχέδιο Επικοινωνίας της δράσης Ε1 (π.χ. κοινωνικά δίκτυα και η ιστοσελίδα του έργου) και χρησιμοποιώντας την υποστήριξη του Δικτύου Δήμων για τους ζωντανούς ελαιώνες (Ε5).
Η δράση αυτή χωρίζεται στις ακόλουθες υποδράσεις:
Ε.2.1.
Ε.2.2. Συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και τεχνικά σεμινάρια. Δημοσίευση σε περιοδικά.
Ε.2.3 Διοργάνωση συνεδρίου για τη βιοποικιλότητα, τα αγροτικά συστήματα και τις φόρμουλες προστιθέμενης αξίας.

E3. Προώθηση του σήματος πιστοποίησης Olivares Vivos

Η υλοποίηση πολλών στόχων και η αποδεικτική αξία του έργου εξαρτώνται από τη γνώση της αγοράς ελαιολάδου και του κοινού για την Olivares Vivos και την προστιθέμενη αξία των πιστοποιημένων προϊόντων της. Απαιτείται δράση για τον καθορισμό και την εφαρμογή των βέλτιστων στρατηγικών, τεχνικών και εφαρμογών για την επιτυχή προώθηση των ελαιολάδων και των ελιών Olivares Vivos στην αγορά και την αύξηση της ζήτησής τους.
Η δράση αυτή θα συμπληρωθεί με: i) δημοσιοποίηση του έργου μέσω του δικτυακού τόπου (Ε1), ii) δράσεις επίδειξης (Ε1) και iii) δραστηριότητες επικοινωνίας που απευθύνονται στον τομέα της ελιάς (Ε2). Οι προσπάθειες αυτές θα βελτιώσουν την κερδοφορία των πιστοποιημένων προϊόντων Olivares Vivos, η οποία με τη σειρά της θα αυξήσει την έκταση που διαχειρίζεται στο πλαίσιο του μοντέλου Olivares Vivos και θα οδηγήσει στη συνακόλουθη ανάκτηση της βιοποικιλότητας.
Η δράση αυτή θα υλοποιηθεί μέσω δύο υποδράσεων.
Ε3.1 Προώθηση του σήματος πιστοποίησης και των πιστοποιημένων προϊόντων
E3.2 Διοργάνωση συμβουλευτικών εκδηλώσεων για τους διάφορους φορείς της αλυσίδας επιτήρησης.

E4. Ανάπτυξη του σχεδίου αναπαραγωγής και μεταφοράς του Olivares Vivos

Υποδράση E4.1 Σχέδιο αναπαραγωγής του Olivares Vivos: αξιολόγηση, επικαιροποίηση και προσαρμογή.
Το πρόγραμμα LIFE Olivares Vivos+ πραγματοποιείται σε 8 τοποθεσίες αντιγραφής, που βρίσκονται στις 4 χώρες με τους μεγαλύτερους ελαιώνες στην ΕΕ. Θα παράσχει πληθώρα πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής της διαδικασίας αναπαραγωγής και θα αποκαλύψει τις βασικές πτυχές για την επιτυχία της. Θα παράσχει επίσης πληροφορίες για την προσαρμογή του μοντέλου σε περιοχές που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στην κλιματική αλλαγή, όπως οι άγονες ζώνες.
Υποδράση Ε4.2 Σχεδιασμός του σχεδίου μεταφοράς των ζωντανών ελαιώνων σε άλλες καλλιέργειες.
Θα σχεδιαστεί ένα σχέδιο μεταφοράς για την προσαρμογή του μοντέλου της Ζωντανής Ελιάς σε άλλες ξυλώδεις καλλιέργειες. Το σχέδιο αυτό θα περιλαμβάνει μια μελέτη περίπτωσης για την εφαρμογή του μοντέλου σε έναν αμπελώνα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας και εμπορίας οίνου.

E5. Δικτύωση

Η δημιουργία ενός δικτύου μεταξύ διαφορετικών έργων θα βρίσκεται στο επίκεντρο του LIFE Olivares Vivos+ με διττό στόχο: τη διάδοση του μοντέλου Olivares Vivos και των ορθών γεωργικών πρακτικών στις περιοχές αντιγραφής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων μεταφοράς σε άλλες καλλιέργειες.
Θα δώσουμε ώθηση στην αναπαραγωγή του Olivares Vivos με την επέκταση του Δικτύου Δήμων για το Olivares Vivos (REMOV) σε όλη την ΕΕ και με τη δικτύωση με άλλα έργα ή οργανισμούς που έχουν κοινούς στόχους με το Olivares Vivos. Σε γενικές γραμμές, θα πραγματοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλες δράσεις (C3 και E), προωθώντας τα επιτεύγματα του έργου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Η δράση χωρίζεται σε δύο υποδράσεις:
Ε5.1 Δίκτυο Δήμων για ζωντανούς ελαιώνες (REMOV)
Ε5.2 Δικτύωση με άλλα έργα.

E6. Βελτίωση της ΚΓΠ, των τομεακών πολιτικών και των πράσινων υποδομών μέσω των αποτελεσμάτων του προγράμματος LIFE Olivares Vivos+.

Υπάρχουν σαφείς συνέργειες μεταξύ του Olivares Vivos, της στρατηγικής για τις Πράσινες Υποδομές (ΠΥ) και των περιβαλλοντικών πολιτικών, ιδίως όσον αφορά την περιφερειακή και αγροτική ανάπτυξη, την κλιματική αλλαγή, τη γεωργία και το περιβάλλον. Η νέα στρατηγική για τις ΓΠ απαιτεί την πλήρη ενσωμάτωσή τους σε αυτές τις πολιτικές, ώστε να αποτελέσουν κανονική συνιστώσα της εδαφικής ανάπτυξης σε ολόκληρη την ΕΕ.
Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΓΠ), η σημαντικότερη πολιτική που επηρεάζει άμεσα την ελαιοκαλλιέργεια, έχει εισαγάγει σημαντικά στοιχεία πρασίνου για την ανάπτυξη μιας πιο συνεκτικής ΓΠ σε όλο το αγροτικό τοπίο. Τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν καταβάλει μικρή προσπάθεια να εφαρμόσουν τα περιβαλλοντικά μέτρα της ΚΓΠ στην ελαιοκαλλιέργεια, παρά τις σημαντικές δυνατότητές τους να μειώσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να αυξήσουν τα οφέλη διατήρησης αυτής της χρήσης γης.
Στο προηγούμενο πρόγραμμα LIFE Olivares Vivos, δείξαμε ότι η ελαιοκαλλιέργεια μπορεί να αποτελέσει πρότυπο βιώσιμης χρήσης γης, παράγοντας τρόφιμα υψηλής αξίας και περιβαλλοντικά οφέλη.
Στο πλαίσιο αυτό, το 2018 παραδώσαμε έγγραφο με τίτλο "Η ΚΓΠ μετά το 2020 σε σχέση με την ελαιοκαλλιέργεια" σε διάφορες εθνικές και περιφερειακές αρχές, για να παράσχουμε επιχειρήματα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την ΚΓΠ μετά το 2020. Η έκθεση αυτή περιλάμβανε βασικές συστάσεις για τον σχεδιασμό οικολογικών καθεστώτων που βασίζονται στη σωστή διαχείριση της ποώδους κάλυψης και στην αύξηση της ετερογένειας του τοπίου.
Το έγγραφο αυτό αποτελεί ένα καλό σημείο εκκίνησης για την ανάπτυξη μιας συγκεκριμένης γραμμής εργασίας στο πλαίσιο του LIFE Olivares Vivos+.
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, θα πραγματοποιήσουμε διάφορες δραστηριότητες για την προώθηση του μοντέλου Olivares Vivos μεταξύ των πολιτικών της ΕΕ που σχετίζονται με την ελαιοκαλλιέργεια (π.χ. την ΚΑΠ) και τη στρατηγική για τις πράσινες υποδομές. Στόχος μας είναι να παρέχουμε στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων σχετικές πληροφορίες για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των τομεακών πολιτικών.
Για το σκοπό αυτό:

i) θα κοινοποιήσουμε τα σημαντικότερα συμπεράσματα και τις συστάσεις μας στους υπεύθυνους χάραξης τομεακής πολιτικής,
ii) θα αναπτύξουμε προτάσεις για την ενσωμάτωση του αγροτικού συστήματος Olivares Vivos στις σχετικές τομεακές πολιτικές και θα υποστηρίξουμε την εφαρμογή του,
iii) θα συμβάλουμε στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τις δυνατότητες των ελαιώνων ως πράσινες υποδομές και
iv) θα δημιουργήσουμε συνέργειες μεταξύ του LIFE Olivares Vivos Vivos+ και των διαφόρων τομεακών πολιτικών.
Η δράση αυτή στοχεύει επίσης να διασφαλίσει ότι οι κύριες πολιτικές ή/και στρατηγικές της ΕΕ και τα χρηματοδοτικά μέσα που τις συνοδεύουν μπορούν να ενισχύσουν τη βιοποικιλότητα υποστηρίζοντας ή ενσωματώνοντας το μοντέλο Olivares Vivos.

F1. Διαχείριση έργου

Για αυτό το LIFE Olivares Vivos+, η SEO/BirdLife έχει έναν διευθυντή, έναν συντονιστή και έναν αναπληρωτή συντονιστή. Ο διευθυντής του έργου θα καθορίσει τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τη συνολική λειτουργία του LIFE Olivares Vivos+ και για την ορθή εκτέλεση όλων των δράσεων.
Καθένας από τους εταίρους του έργου θα είναι υπεύθυνος για το συντονισμό και την ανάπτυξη ορισμένων δράσεων.
Οι εταίροι του έργου θα πραγματοποιούν τακτικές συνεδριάσεις συντονισμού, κυρίως μέσω τηλεδιάσκεψης. Οι διάφοροι εταίροι θα προσκαλούνται, ανάλογα με το θέμα της ημερήσιας διάταξης κάθε συνάντησης. Θα πραγματοποιούνται τακτικές γενικές συνεδριάσεις συντονισμού για την προετοιμασία της Επιτροπής Συμμετοχής και Παρακολούθησης (F2). Επιπλέον, θα διοργανωθούν δύο ειδικές συναντήσεις συντονισμού στη Jaén με την HAO-Demeter, την DREAm Italy και το Πανεπιστήμιο της Évora κατά τους πρώτους μήνες του έργου και στη μέση του έργου.

F2. Παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου

Υποδράση F2.1 Δείκτες παρακολούθησης του έργου

Η ορθή παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου θα αξιολογηθεί μέσω δεικτών παρακολούθησης που θα προσδιοριστούν και θα συγκεντρωθούν (μαζί με κάθε άλλη σχετική πληροφορία) στους πίνακες δεικτών που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις του έργου.

Υποδράση F2.2 Επιτροπή παρακολούθησης και συμμετοχής του έργου

Θα συσταθεί επιτροπή παρακολούθησης και συμμετοχής. Αυτή θα αποτελείται από τους διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς του έργου:
Συντονιστές εταίροι και συνδεδεμένοι εταίροι.
Συγχρηματοδότες.
Αγρότες ιδιοκτήτες ελαιώνων που συμμετέχουν στο έργο: TOG, DOG και DOG-CC.
Η επιτροπή θα οργανωθεί σε εθνικές υποεπιτροπές για να αποφευχθούν οι δυσκολίες επικοινωνίας λόγω γλώσσας.

F3. Οικονοµικός έλεγχος

Ο οικονοµικός έλεγχος του έργου θα πραγµατοποιηθεί µε εξωτερική βοήθεια. Στο τέλος του πέμπτου έτους θα διενεργηθεί πλήρης οικονομικός έλεγχος.

F4. Σχέδιο μετά το LIFE

Το σχέδιο Post-LIFE θα καθορίσει τις στρατηγικές κατευθύνσεις και τις δράσεις για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου. Ο κύριος στόχος του θα είναι να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς για την επιτυχή αναπαραγωγή και μεταφορά του μοντέλου Olivares Vivos.
Για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή αυτού του Σχεδίου, θα καταρτιστούν συμφωνίες με τους εταίρους και τους ενδιαφερόμενους φορείς του έργου - φορείς του τομέα, δημόσιες διοικήσεις, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δήμων για το Olivares Vivos, εκπρόσωποι του τομέα κ.λπ. Το Σχέδιο θα καθορίσει τους μηχανισμούς για την υλοποίηση των δράσεων που απαιτούνται για τον καθορισμό των στόχων που θα επιτευχθούν κατά τη φάση μετά το LIFE.
Το Σχέδιο Post-LIFE θα δημοσιευθεί σε 5 γλώσσες (αγγλικά, ισπανικά, ιταλικά, ελληνικά και πορτογαλικά) και θα είναι δημόσιο, καθώς θα φιλοξενείται στην ιστοσελίδα του έργου.
Το Post-LIFE Plan θα ισχύει σε όλη την περιοχή αναπαραγωγής του έργου: Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα και Ιταλία και στις υπόλοιπες μεσογειακές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
μπιζέλι.

La Sociedad Española de Ornitología es la entidad conservacionista decana de España. Desde 1954, sigue teniendo como misión conservar la biodiversidad, con la participación e implicación de la sociedad, siempre con las aves como bandera.

SEO/BirdLife es la representante en España de BirdLife International, una federación que agrupa a las asociaciones dedicadas a la conservación de las aves y sus hábitats en todo el mundo, con representación en más de 100 países y más de 13 millones de socios.

Es el socio coordinador del LIFE Olivares Vivos+.

Menú

CONÓCENOS