F1 Διαχείριση έργου

Περιγραφή

Η διαχείριση του έργου έγινε από τον υπεύθυνο του έργου και τον συντονιστή του έργου.

Ο διαχειριστής του έργου καθόριζε τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τη λειτουργία του έργου και την εκτέλεση των δράσεων, ήταν υπεύθυνος της επιτροπής παρακολούθησης του έργου, καθόριζε τους μηχανισμούς συντονισμού με άλλα έργα στα οποία συμμετείχαν οι εταίροι του έργου, εκπροσωπούσε το έργο στην υπογραφή συμφωνιών διαχείρισης γης και εμπορικών συμφωνιών με εταιρείες επεξεργασίας ή διανομής ελαιολάδου, επέβλεπε τις εκθέσεις που αποστέλλονταν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκπροσωπούσε το έργο σε διάφορα φόρουμ (συνεδριάσεις, επιτροπές, ομάδες εργασίας κ.λπ.).

Στα καθήκοντα του συντονιστή περιλαμβάνονταν ο συντονισμός μεταξύ των διαφόρων εταίρων του έργου, ο συντονισμός κατά την προετοιμασία των εκθέσεων για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η συνδρομή στη διαχείριση του έργου, η υποστήριξη για τη σύνταξη και την υπογραφή συμφωνιών συνεργασίας ή συμφωνιών διαχείρισης γης. Ήταν επίσης υπεύθυνος για την εποπτεία των εργασιών που ανατέθηκαν σε εξωτερική βοήθεια, τη μόνιμη σχέση με τους κατόχους των συμφωνιών διαχείρισης γης, τη συμβουλευτική υποστήριξη των δικαιούχων εταίρων κατά την εκτέλεση των δράσεών τους και τη σύνταξη τεχνικών και οικονομικών εκθέσεων. Ο συντονισμός όλων των δράσεων διατήρησης, η εποπτεία των εργασιών διάδοσης, επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης και η υποστήριξη του υπόλοιπου τεχνικού προσωπικού του έργου ήταν επίσης στην αρμοδιότητά του.

Πρόοδος που επιτεύχθηκε

Μετά την υπογραφή της συμφωνίας επιχορήγησης, το έργο επανεξετάστηκε διεξοδικά και οι σημαντικότερες δράσεις και ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός κοινοποιήθηκαν σε όλους τους εταίρους. Επεξεργάστηκαν επίσης οι συμφωνίες μεταξύ των εταίρων και οι συμφωνίες συγχρηματοδότησης με την Patrimonio Comunal Olivarero και την Interprofesional.

Κατά τη δεύτερη συνάντηση συντονισμού καταρτίστηκε και εγκρίθηκε από όλους τους εταίρους ένα διάγραμμα διαχείρισης για τη διαχείριση αυτού του έργου LIFE.

Πραγματοποιήθηκαν πολυάριθμες συνεδριάσεις συντονισμού. Συνολικά, επτά γενικές συναντήσεις και περισσότερες από πενήντα συναντήσεις μεταξύ SEO, UJA-E και EEZA, μεταξύ SEO, UJA-E και UJA-M και διμερείς συναντήσεις μεταξύ SEO και των υπόλοιπων εταίρων. Ομοίως, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τους συγχρηματοδότες, συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης έκθεσης σχετικά με την εξέλιξη του έργου, η οποία παρουσιάστηκε στις 12/01/18 στα γραφεία της Διεπαγγελματικής και η οποία εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από το διοικητικό της συμβούλιο.

Τον Απρίλιο του 2016, τον Ιούνιο του 2017, τον Φεβρουάριο του 2019, τον Απρίλιο του 2020 και τον Μάιο του 2021, η ομάδα παρακολούθησης (NEEMO) διοργάνωσε επισκέψεις (τον Ιούνιο του 2018, συνοδευόμενη από τον τεχνικό της EASME), ενώ ελήφθησαν οκτώ ανακοινώσεις αξιολόγησης από την EASME. Όσον αφορά τις αξιολογήσεις και τις επιστολές, οι πληροφορίες που περιείχαν μοιράστηκαν αμέσως με τους εταίρους και τους συγχρηματοδότες, αναλύοντας το περιεχόμενό τους και καθορίζοντας τα κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με τις οδηγίες τους.

Στη συνέχεια, η κήρυξη της κατάστασης συναγερμού λόγω του covid-19, οι περιορισμοί στην κινητικότητα και η απαγόρευση των δημόσιων εκδηλώσεων, κατέστησαν αναγκαίο να ζητηθεί παράταση λόγω των συνεπειών σε ορισμένες δράσεις. Οι δράσεις που επηρεάστηκαν άμεσα ήταν οι E3, C7, D3, E13 και E8. Επιπλέον, κατά την επίσκεψη της ομάδας παρακολούθησης τον Απρίλιο του 2020, προτάθηκε ήδη η παράταση της συλλογής δεδομένων της δράσης D1 έως τον Σεπτέμβριο για τη βελτίωση των πληροφοριών σχετικά με τους επικονιαστές και τις σχετικές οικοσυστημικές υπηρεσίες. Τελικά, ζητήθηκε παράταση 8 μηνών και έγινε δεκτή από την EASME στις 26/08/2020.

Κατάσταση

Ολοκληρώθηκε.

F2 Seguimiento y evaluación del proyecto. Indicadores y monitoreo

Περιγραφή

Με τη δράση αυτή προσδιορίστηκαν και συγκεντρώθηκαν οι δείκτες και άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για τη συμπλήρωση των πινάκων δεικτών που θα συμπεριληφθούν στις εκθέσεις του έργου. Οι δείκτες αυτοί χρησιμοποιήθηκαν για την ορθή παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου. Για το σκοπό αυτό, οι εταίροι προσδιόρισαν τους καταλληλότερους δείκτες για την αξιολόγηση των αντίστοιχων ενεργειών τους και τους υπέβαλαν στο συντονισμό του έργου κατά τους πρώτους 3 μήνες της υλοποίησης του έργου. Ο συντονισμός του έργου καθόρισε, ανάλογα με την τυπολογία των δεικτών που επιλέχθηκαν, την περιοδικότητα με την οποία οι δείκτες αυτοί επανεξετάζονταν προκειμένου να διατηρηθεί η ορθή αξιολόγηση του έργου.

Πρόοδος που επιτεύχθηκε

Με τη συμμετοχή όλων των εταίρων, καθορίστηκαν δείκτες προόδου για κάθε δράση. Καθορίστηκε η ημερομηνία επανεξέτασης για κάθε δείκτη και, κατά περίπτωση, τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Το σύστημα δεικτών και το πρόγραμμα αναθεώρησης που θεσπίστηκε επέτρεψαν την επίτευξη των στόχων της δράσης αυτής. Επιπλέον, η παρακολούθηση αυτών των δεικτών επέτρεψε την επικαιροποίηση των αποτελεσμάτων του έργου και ήταν πολύ χρήσιμη στη στρατηγική επικοινωνίας.

Κατάσταση

Ολοκληρώθηκε.

F3 Auditoria financiera

Περιγραφή

Ο δημοσιονομικός έλεγχος του έργου προσεγγίστηκε με εξωτερική βοήθεια. Πραγματοποιήθηκε μερικός έλεγχος κατά την ενδιάμεση έκθεση και πλήρης έλεγχος στο τέλος του πέμπτου έτους.

Κατάσταση

Ολοκληρώθηκε.

F4 Σχέδιο Post-LIFE

Περιγραφή

Συντάχθηκε ένα σχέδιο μετά το LIFE, στα ισπανικά και στα αγγλικά, το οποίο περιέγραφε και καθόριζε τον τρόπο με τον οποίο, μετά το τέλος του έργου, θα συνεχιστεί η διάδοση και η διάχυση των αποτελεσμάτων. Ομοίως, για να μπορέσει η εμπειρία αυτή να αναπαραχθεί σε άλλα εδαφικά, αγρονομικά και κοινωνικά πλαίσια, δόθηκαν συγκεκριμένες υποδείξεις για τον τρόπο ένταξης στο Olivares Vivos και τέθηκαν οι βάσεις για ενεργές εκστρατείες για την επίτευξη της προσχώρησης στο πρόγραμμα σε όλη την Ανδαλουσία και σε άλλες χώρες παραγωγής (Πορτογαλία, Ιταλία, Ελλάδα, Γαλλία).

Ο κύριος κορμός του σχεδίου μετά το LIFE θα είναι η δημιουργία ενός φορέα διαχείρισης της γης που θα αποτελείται από τους εταίρους του προγράμματος και τους ιδιοκτήτες ή διαχειριστές των πιλοτικών ελαιώνων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Κατάσταση

Ολοκληρώθηκε.

F5 Δικτύωση με άλλα έργα διατήρησης του LIFE και του ελαιώνα

Περιγραφή

Υπήρξαν ρευστές επαφές και ανταλλαγή πληροφοριών με άλλα έργα για τη διαχείριση και τη διατήρηση των ελαιώνων ή με κύριο στόχο την ενσωμάτωση στοιχείων αποκατάστασης της βιοποικιλότητας σε γεωργικά περιβάλλοντα. Επιπλέον, κατέστη σαφές ότι τα επιτεύγματα του έργου μπορούν να μεταφερθούν σε άλλα αγροοικοσυστήματα ευρέως διαδεδομένα στην ΕΕ, ιδίως σε άλλες ξυλώδεις καλλιέργειες. Πιθανώς η πιο άμεση περίπτωση εφαρμογής λόγω της μεσογειακής κυρίως θέσης του, της επέκτασης και της πολιτιστικής, κοινωνικής και οικονομικής σημασίας του στην ΕΕ, καθώς και της μακράς ιστορικής του παράδοσης, μαζί με εκείνη της ελιάς, είναι αυτή των αμπελώνων και της παραγωγής κρασιού. Η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου που συμβιβάζει τη βιοποικιλότητα και την παραγωγή και η μεταφορά της στην πιστοποίηση και την επισήμανση που προσδίδει προστιθέμενη αξία είναι επομένως πλήρως εξαγώγιμη στη βιοποικιλότητα και την παραγωγή κρασιού. Άλλα παραδείγματα αναπαραγωγής μπορούν να αποτελέσουν οι οπωρώνες, οι οπωρώνες κερασιάς, αμυγδάλου, πορτοκαλιάς κ.λπ., σε ορισμένους από τους οποίους διεξάγονται ήδη επιστημονικές μελέτες και πρωτοβουλίες για τη διάσωση και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και αποδεικνύουν ότι η βιοποικιλότητα είναι το κλειδί για την ενίσχυση των υπηρεσιών του οικοσυστήματος (ιδίως για την καταπολέμηση των παρασίτων και των ασθενειών και τη διατήρηση και γονιμότητα του εδάφους).

Πρόοδος που επιτεύχθηκε

Προηγήθηκε η αναζήτηση έργων ή πρωτοβουλιών που σχετίζονται με τους στόχους του LIFE Olivares Vivos. Στόχος της εργασίας αυτής ήταν να εντοπιστούν έργα των οποίων τα αποτελέσματα ή τα διδάγματα θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα για τη βελτιστοποίηση των δράσεων του έργου και επίσης να μελετηθεί η δυνατότητα δημιουργίας συνεργειών για την αύξηση της επιδεικτικής τους αξίας και της δυνατότητας αναπαραγωγής τους. Στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE, εξετάστηκε η βάση δεδομένων των χρηματοδοτούμενων έργων, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε αυτά που σχετίζονται με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στα αγροτικά συστήματα. Εξετάστηκαν οι στόχοι και τα αποτελέσματα των έργων: LIFE07 NAT/IT/000450 -Centolimed-, LIFE06 NAT/P/00019 -Lince Moura/Barros- και LIFE03 NAT/E/000052 – Albuera Extremadura-. Όλα αυτά τα έργα αφορούσαν την ενίσχυση της βιοποικιλότητας των ελαιώνων και ορισμένες δράσεις αποκατάστασης. Η ανάλυση των έργων αυτών (ορισμένα από αυτά είχαν ήδη εξεταστεί στη φάση προετοιμασίας της πρότασης) δείχνει ότι, αν και η προσέγγιση των δράσεων μέτρησης της βιοποικιλότητας στο πλαίσιο του LIFE Olivares Vivos είναι πρωτότυπη και διατηρεί μια διαφοροποιημένη και στοχευμένη προσέγγιση, τα αποτελέσματα και τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τα έργα αυτά, καθώς και οι μεθοδολογικές τους προσεγγίσεις χρησίμευσαν ως σημείο αναφοράς για τη σύγκριση των αποτελεσμάτων, τη βελτίωση της αξίας επίδειξης του παρόντος έργου και τη βελτιστοποίηση της προσέγγισης και της ανάπτυξης των προπαρασκευαστικών δράσεων και των δράσεων διατήρησης.

Εξετάστηκαν επίσης τα έργα που χρηματοδοτούνται από τα ταμεία έρευνας και καινοτομίας (7ο ΠΠ), που σήμερα είναι το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020». Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο CORDIS (κοινοτική υπηρεσία πληροφοριών για την έρευνα και την ανάπτυξη) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατόπιν αυτής της αναζήτησης, ορισμένα ολοκληρωμένα και εν εξελίξει έργα (AGFORWARD, OLITREVA, OVIPE, ENVIEVAL, GEOLAND) θεωρήθηκαν ενδιαφέροντα και συγκεντρώθηκαν λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματά τους.

Στη συνέχεια, δημιουργήθηκαν επαφές με άλλα έργα, άλλοτε μετά από αναζήτηση έργων που ασχολούνται με ένα συγκεκριμένο θέμα και άλλοτε αφού τα πληροφορήθηκαν με διάφορα μέσα:

Το έργο OLIVE4CLIMATE LIFE (LIFE15 CCM/IT/000141). Πραγματοποιήθηκε επαφή με τον υπεύθυνο του έργου για να συζητηθούν λεπτομερέστερα οι στόχοι που τέθηκαν και να προταθεί αμοιβαία συνεργασία για την από κοινού διάδοση των αποτελεσμάτων.

Ενεργοποιήστε τον πραγματικό σας πλούτο. Natura 2000 Network (LIFE11 INF/ES/000665) και τις δραστηριότητες και τα έργα που απορρέουν από αυτό στη φάση μετά το LIFE. Εκτός από τη διατήρηση συνεχούς επαφής με τους υπεύθυνους του έργου, καθώς πρόκειται για ένα έργο που συντονίζεται, όπως και το Olivares Vivos, από το SEO/BirdLife, συμμετέχουμε στο έργο «Προώθηση μοντέλων βιώσιμης γεωργίας στο Δίκτυο Natura 2000 για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας». Κατά τη διάρκεια της ημέρας του δικτύου Natura 2000 (21 Μαΐου), διοργανώθηκαν ανοικτές ημέρες σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται στο RN2000. Ένα από τα 4 αγροκτήματα που συμμετείχαν στην ημέρα αυτή στην Ισπανία ήταν ένας από τους επιδεικτικούς ελαιώνες που βρίσκονται στο RN2000.

Commonland (http://www.commonland.com). Ήρθαμε σε επαφή με τους υπεύθυνους του έργου αποκατάστασης στη στέπα Altiplano της Ισπανίας και διατηρήσαμε επαφή για την ανταλλαγή πληροφοριών ενδιαφέροντος σε αμοιβαία βάση.

Ίδρυµα FIRE (www.fundacionfire.org). Ανταλλάξαμε πληροφορίες μεταξύ των οργανισμών και συνεργαστήκαμε στο έργο «Sustentándonos», από την πρόσκληση υποβολής προτάσεων Emplea Verde (επιχορηγήσεις από το Fundación Biodiversidad). Το έργο περιελάμβανε μαθήματα σχετικά με την προσαρμογή των γεωργικών εκμεταλλεύσεων προς πιο κερδοφόρα και περιβαλλοντικά βιώσιμα μοντέλα ανάπτυξης. Σε αρκετά από αυτά τα μαθήματα, πραγματοποιήθηκαν πρακτικές επισκέψεις για να μάθουμε για τις τρέχουσες πρωτοβουλίες στους ελαιώνες επίδειξης που διαθέτουμε. Τα μαθήματα οργανώθηκαν την άνοιξη του 2018 στην Αλμερία, τη Γρανάδα, την Κόρδοβα και τη Χάεν. Επιπλέον, επισκεφθήκαμε και ορισμένες γεωργικές εκμεταλλεύσεις στη Ciudad Real, όπου υλοποίησαν δράσεις αποκατάστασης σε ελαιώνες στο πλαίσιο του προγράμματος «Campos de Vida».

LANDS CARE (http://www.landscare.org). Με την πρωτοβουλία αυτή ήρθαμε σε επαφή στη φάση της σύνταξης της πρότασης και στα πρώτα στάδια της υλοποίησης του έργου με την ιδέα της συνεργασίας στην ανάπτυξη της εφαρμογής για τις αυτοδιαχειριζόμενες διαδρομές της δράσης Ε10. Η εξέλιξη της εφαρμογής που αρχικά είχε σκεφτεί ως πιθανό εργαλείο για την υλοποίηση των διαδρομών δεν αναπτύχθηκε σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου, οπότε τελικά αποφασίστηκε η ανεξάρτητη ανάπτυξη της εφαρμογής. Ωστόσο, διατηρήσαμε επαφή και εξετάστηκε η δυνατότητα ενσωμάτωσης και των δύο εφαρμογών.

Ισπανική Ένωση Γεωργίας Διατήρησης (http://www.agriculturadeconservacion.org). Συμμετείχαμε μαζί με την οργάνωση αυτή στην ομάδα εργασίας για την κάλυψη των ποωδών φυτών και είχαμε την υποστήριξή της στις συνεδρίες επίδειξης που πραγματοποιήθηκαν κατά τα έτη 4 και 5 του έργου (στο πλαίσιο της δράσης Ε3).

SIECE (http://www.siece.org). Διατηρούμε συνεχείς επαφές και έχουμε τη συνεργασία τους για την οργάνωση της απελευθέρωσης κουκουβάγιας (Tyto alba) με την τεχνική hacking στον ελαιώνα επίδειξης «Cortijo Guadiana», η οποία είχε αρχικά προγραμματιστεί για την άνοιξη του 2018. Συνεργάστηκε επίσης σε άλλες απελευθερώσεις που πραγματοποιήθηκαν τα καλοκαίρια του 2019 και του 2020 στον ελαιώνα επίδειξης «Cortijo Virgen de los Milagros»- στην περίπτωση αυτή απελευθερώθηκαν κουκουβάγιες (Tyto alba), κουκουβάγιες (Athene noctua) και γερακίνες (Falco tinnunculus). Συνεργάστηκαν επίσης στην τοποθέτηση κουτιών φωλιάσματος για τις μικρές γερακίνες (Falco naumanni) και στην προσαρμογή ορισμένων υποδομών στους ελαιώνες επίδειξης. Και οι δύο δράσεις αποτελούσαν μέρος της δράσης Γ5.

CREAs της Ανδαλουσίας. Τον Μάιο του 2017 υποβλήθηκε αίτημα για νέα απελευθέρωση νεοσσών κουκουβάγιας για το πρόγραμμα απελευθέρωσης που περιγράφεται ανωτέρω. Αν και το αίτημα έγινε δεκτό, τελικά δεν πραγματοποιήθηκε απελευθέρωση, επειδή οι νεοσσοί ήταν ήδη νεαροί και το χάκινγκ απαιτεί την παραμονή των νεότερων ατόμων στη φωλιά για αρκετές ημέρες. Τον Ιανουάριο του 2016 ζητήθηκε παράταση της συμφωνίας. Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν μαζί τους τα καλοκαίρια του 2018, του 2019 και του 2020.

Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat (GREFA). Υπήρξε επαφή για τη συνεργασία στην απελευθέρωση κουκουβάγιας στο πλαίσιο της δράσης C5. Για το σκοπό αυτό, ετοιμάζεται συμφωνία συνεργασίας με την οποία η GREFA θα αναλάβει να παρέχει νεοσσούς κουκουβάγιας που έχουν εκτραφεί σε αιχμαλωσία από μη ανακτήσιμα δείγματα που διατηρεί στις εγκαταστάσεις της. Η Olivares Vivos, μέσω της δράσης C5 του προγράμματος LIFE, θα τα απελευθερώσει χρησιμοποιώντας τεχνικές hacking. Η δράση αυτή χρησίμευσε για να επιστήσει την προσοχή στο πρόβλημα της υποβάθμισης των αγροτικών υποδομών του ελαιώνα και να διαδώσει τα μέτρα προσαρμογής που μπορούν να ληφθούν στα κτίρια.

Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) – Έργο FEAL: Πρόκειται για ένα έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+, το οποίο παρουσιάζει παραδείγματα επιτυχημένων έργων σε σχέση με τα ευρωπαϊκά γεωργικά τοπία. Μέσω ενός από τους εταίρους του COAG, παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με ορισμένες από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που συμμετέχουν στο Olivares Vivos, τις οποίες παρουσίασαν ως μία από τις μελέτες περίπτωσης στη συνάντηση του έργου που πραγματοποιήθηκε στο Naklo της Σλοβενίας το 2017 μεταξύ 12-14 Νοεμβρίου 2017.

Food Standards Initiative και LIFE Biodiversity in Standards and Labels for the Food Industry. Το έργο αυτό προώθησε τη συμπερίληψη κριτηρίων βιοποικιλότητας σε ετικέτες, πρότυπα ή πιστοποιήσεις στον αγροδιατροφικό τομέα. Πραγματοποιήσαμε συνάντηση με την υπεύθυνη του έργου στην Ισπανία, Amanda del Río, από το Global Nature Foundation, η οποία μας ενημέρωσε για τη διαδικασία ανάλυσης πολυάριθμων προτύπων πιστοποίησης, από τα οποία επιλέχθηκαν 54 και υποβλήθηκαν σε εξαντλητική μελέτη σχετικά με το πώς κάθε ένα από αυτά τα πρότυπα ή ιδιωτικά πρότυπα προωθεί την προστασία της βιοποικιλότητας. Υπήρξε δέσμευση για αμοιβαία ενημέρωση μεταξύ των έργων και συμβουλές για θέματα πιστοποίησης (Πρότυπα τροφίμων) και βιοποικιλότητας (Olivares Vivos).

Μακροπεριήγηση. Υπήρξε συνεργασία με την εταιρεία αυτή που ειδικεύεται στο σχεδιασμό και τη διαχείριση τουριστικών πακέτων και τη διοργάνωση εκδηλώσεων. Συμβούλευσε το έργο σχετικά με την ανάπτυξη τουριστικών πακέτων (δράση Ε8) και συμμετείχε στην από κοινού ανάπτυξη του τουριστικού πακέτου που θα προσφερθεί στο πλαίσιο της δράσης αυτής.

Astroandalus. Πρόκειται για μια εταιρεία που ειδικεύεται στον αστρονομικό τουρισμό και στην πιστοποίηση των Starlight Reserves (περιοχές με ευνοϊκές συνθήκες για αστρονομική παρατήρηση). Συνεργαζόµαστε στην εκπόνηση ορισµένων από τις δραστηριότητες των τουριστικών πακέτων που θα δοκιµαστούν στο πλαίσιο της δράσης Ε8.

Ινστιτούτο Έρευνας και Κατάρτισης για τη Γεωργία και την Αλιεία (IFAPA). Υπήρξε συνεργασία για τη συμμετοχή στα μαθήματα κατάρτισης στον αγροδιατροφικό τομέα στην ειδικότητα της ελαιοκαλλιέργειας. Η μορφή της συνεργασίας και τα αναμενόμενα αποτελέσματα περιγράφονται αναλυτικά στη δράση Ε3.

Τάξη Αγρο-οικολογίας του Περιφερειακού Υπουργείου Γεωργίας, Αλιείας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφερειακής Κυβέρνησης της Ανδαλουσίας. Η συνεργασία πραγματοποιήθηκε μέσω της κοινής διοργάνωσης ενημερωτικών συνεδρίων για τους αγρότες. Η πρώτη από αυτές τις συνεδρίες πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2018. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το θέμα αυτό μπορείτε να βρείτε στη δράση Ε3.

Πράσινη αίθουσα διδασκαλίας του Πανεπιστημίου του Jaén. Πρόκειται για ένα εργαλείο του προγράμματος Ecocampus, το οποίο ευαισθητοποιεί και προωθεί νέες, πιο περιβαλλοντικά βιώσιμες συμπεριφορές στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Μας βοήθησαν να διαδώσουμε τις δραστηριότητες του έργου, κυρίως αυτές που σχετίζονται με τον εθελοντισμό. Επιπλέον, προσφέραμε δραστηριότητες εθελοντισμού αποκλειστικά για την Aula Verde.

Τεχνολογικό πάρκο GEOLIT. Το πάρκο παραχώρησε στο έργο τη χρήση ενός ελαιώνα που χρησιμοποιήθηκε ως διαφωτιστικός ελαιώνας (βλ. δράση Α1). Επιπλέον, το κεντρικό γραφείο και η αποθήκη του έργου βρίσκονται σε αυτό το τεχνολογικό πάρκο, επίσης με τη μορφή δανεισμού. Χάρη στην παρουσία μας στο GEOLIT, ήρθαμε σε επαφή με διάφορα ιδρύματα που εδρεύουν επίσης στο πάρκο, πολλά από τα οποία σχετίζονται με τον ελαιώνα, με τα οποία ανταλλάξαμε πληροφορίες. Κατά καιρούς, προέκυψαν συνεργασίες με το Ίδρυμα CITOLIVA, το εργαστήριο φυτοϋγείας της περιφερειακής κυβέρνησης της Ανδαλουσίας, το Μουσείο Terra Oleum, το IFAPA, κ.λπ.

Ίδρυμα ελαιώνων και Μουσείο Terra Oleum. Διατηρήσαμε τη συνεργασία με το Μουσείο Terra Oleum, το οποίο διαχειρίζεται το Fundación del Olivar. Ως αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας, δώσαμε μια σειρά ομιλιών σε ομάδες μαθητών που επισκέφθηκαν το μουσείο, συνδυάζοντας έτσι τη δραστηριότητα επίσκεψης στο μουσείο με τα εργαστήρια που είχαν προγραμματιστεί στο πλαίσιο της δράσης Ε4. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στο μουσείο στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων εθελοντισμού που οργανώθηκαν στην επαρχία Jaén, δραστηριότητες στις οποίες εφαρμόστηκε έκπτωση και παρασχέθηκε αποκλειστική ξενάγηση.

1ο Επιστημονικό-Σχολικό Συνέδριο στην Úbeda. Συνεργαστήκαμε με τους φορείς που ήταν υπεύθυνοι για τη διοργάνωσή του (το Δημοτικό Συμβούλιο της Úbeda και η εταιρεία Te Kiero Verde). Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων που προηγήθηκαν του συνεδρίου, τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετείχαν στο συνέδριο επισκέφθηκαν τον πειραματικό ελαιώνα που διαθέτει η Olivares Vivos κοντά στα γραφεία της Geolit και έλαβαν μια ομιλία σχετικά με τον ελαιώνα, τις περιβαλλοντικές του επιπτώσεις και το έργο Olivares Vivos. Περισσότερες πληροφορίες για τη δραστηριότητα αυτή μπορείτε να βρείτε στη δράση Ε4.

Σχέδιο NASSTEC (http://nasstec.eu). Συμμετείχαμε στην ετήσια συνάντηση του προγράμματος που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 31 Ιανουαρίου και 3 Φεβρουαρίου 2017, στην Κόρδοβα, όπου παρουσιάσαμε το έργο Olivares Vivos. Ήμασταν σε επαφή με την εταιρεία Semillas Silvestres SL, έναν από τους εταίρους του προγράμματος, η οποία μας συμβούλευσε επίσης σχετικά με τη χρήση ντόπιων σπόρων ποωδών ειδών.

LIFE bioDehesa. Η δικτύωση με αυτό το LIFE πήρε σάρκα και οστά με μια συνάντηση στο Τμήμα Ζωικής Παραγωγής του Πανεπιστημίου της Κόρδοβα, στις 16 Ιανουαρίου 2018, στην οποία συμμετείχαν αρκετοί τεχνικοί και οι συντονιστές των δύο έργων. Σκοπός αυτής της ημέρας εργασίας ήταν η ανταλλαγή των δεικτών που χρησιμοποιούνται στα έργα LIFE bioDehesa και Olivares Vivos για τη μέτρηση της βιοποικιλότητας (παράρτημα F5-1). Τα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Quercus. Τα δύο έργα εργάζονταν για την ανάπτυξη και τη μέτρηση των δεικτών βιοποικιλότητας στις συνεργαζόμενες εκμεταλλεύσεις, διατηρώντας επαφή και ανταλλάσσοντας τους προβληματισμούς τους, προκειμένου να μεταφέρουν τους προβληματισμούς αυτούς στις εκθέσεις αποτελεσμάτων.

Terra Vida. Η εταιρεία αυτή μας παρείχε δωρεάν το προϊόν της «Terracottem»- ένα βελτιωτικό εδάφους που διευκολύνει την επιβίωση των σπορόφυτων, βελτιώνοντας τη χρήση του νερού στο έδαφος μέσω υδροαπορροφητικών πολυμερών. Το προϊόν χρησιμοποιήθηκε επιλεκτικά σε ορισμένες φυτείες, μέσω μιας επιστημονικής δειγματοληπτικής προσέγγισης. Σε αντάλλαγμα, η Terra Vida έλαβε συγκριτικά στοιχεία μεταξύ των φυτειών που το χρησιμοποίησαν και εκείνων που δεν το χρησιμοποίησαν, φυτεμένες υπό παρόμοιες συνθήκες και στις ίδιες τοποθεσίες.

Η LUSH Ltd. είναι μια εταιρεία καλλυντικών που, στο πλαίσιο της πολιτικής της για το περιβάλλον και την εταιρική κοινωνική ευθύνη, επιλέγει τους προμηθευτές της σύμφωνα με αυστηρά περιβαλλοντικά κριτήρια. Επικοινώνησε με τον συντονιστή εταίρο SEO/BirdLife ζητώντας προμηθευτές έξτρα παρθένου ελαιολάδου για την παραγωγή των προϊόντων της. Οι απαιτήσεις του προμηθευτή περιλάμβαναν ότι το λάδι θα πρέπει να προέρχεται από βιολογική φάρμα, κατά προτίμηση συνεταιριστική, και ότι θα πρέπει να συμμετέχει σε περιβαλλοντικά προγράμματα που θα προσδώσουν προστιθέμενη αξία στο προϊόν. Παρουσιάσαμε τον κατάλογο με τους επιδεικτικούς ελαιώνες του προγράμματος που πληρούσαν αυτές τις απαιτήσεις και τελικά επέλεξαν έναν από αυτούς (επιδεικτικός ελαιώνας Rambla Llana, του συνεταιρισμού «La Olivilla») ως προμηθευτή λαδιού για τις μονάδες παραγωγής τους στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία. Αυτή η συνεργασία αποτελεί ένα επιδεικτικό παράδειγμα άλλων τύπων εμπορικών διεξόδων για το λάδι και ένα σαφές παράδειγμα ότι υπάρχει ένας τομέας της αγοράς που επιβραβεύει την περιβαλλοντική προστιθέμενη αξία που σημαίνει η Olivares Vivos για τα προϊόντα της.

CUvREN. Η συμμετοχή με τον συντονιστή εταίρο αυτής της ομάδας μας επέτρεψε να ενημερωθούμε από πρώτο χέρι για την πρόοδο του έργου αυτού, καθώς και να μοιραστούμε τη μεθοδολογία παρακολούθησης της βιοποικιλότητας που ανέπτυξε η Olivares Vivos.

Πανεπιστήμιο της Κόρδοβα (UCO). Ως αποτέλεσμα των επαφών που δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με το έργο CUvEN, αυξήθηκαν οι δυνατότητες για κοινή εργασία με το UCO. Αυτό οδήγησε στην προετοιμασία και την παραχώρηση μιας επιχειρησιακής ομάδας για τη συνέχιση της εργασίας πάνω σε επιδεικτικές εμπειρίες διαχείρισης των ποωδών θόλων. Ο συνεταιρισμός DCOOP και εταιρείες όπως η AGRESTA και η Semillas Cantueso προσχώρησαν επίσης σε αυτή τη συνεργασία.

Citoliva και Interóleo. Μαζί με αυτές τις δύο οργανώσεις, ο συντονιστής εταίρος (SEO/BirdLife) και ένας από τους εταίρους (Diputación de Jaén) του Olivares Vivos υπέβαλαν πρόταση για τη δημιουργία Επιχειρησιακής Ομάδας για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

HOS. Η οργάνωση αυτή είναι εταίρος της Birdlife στην Ελλάδα και ανταλλάξαμε πληροφορίες για τα αντίστοιχα έργα μας στον τομέα της γεωργίας. Επισκεφθήκαμε τις εγκαταστάσεις τους κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην Ελλάδα το 2017 για να συναντηθούμε και να παρουσιάσουμε αναλυτικά το LIFE Living Olive Groves.

Πανεπιστήμιο της Évora. Πραγματοποιήθηκαν αρκετές συναντήσεις με τους επικεφαλής του Centro de Investigaҫao em Biodiversidade e Recursos Genéticos (CIBIO). Συμμετείχαν σε σεμινάριο για τους ελαιώνες και τις νυχτερίδες και εντάχθηκαν στην πρόταση του νέου έργου LIFE, που υποβλήθηκε και βραβεύτηκε στην πρόσκληση LIFE 2020.

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και στη συγκρότηση των Επιχειρησιακών Ομάδων του. Εντοπίστηκαν εκείνες που είχαν κοινούς στόχους με το Olivares Vivos και ο συντονιστής οργανισμός του έργου (SEO/BirdLife) συμμετείχε στην προετοιμασία πρότασης για τη συγκρότηση επιχειρησιακής ομάδας για τη φυτοκάλυψη στον ελαιώνα. Η πρόταση εγκρίθηκε και υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του 2018 και του 2019. Ο γενικός στόχος αυτής της ομάδας εργασίας ήταν να δοκιμαστούν διαφορετικοί τύποι ποώδους κάλυψης σε ελαιώνες (συμπεριλαμβανομένου ενός μείγματος διαφορετικών αυτοφυών ειδών συμβατών με την καλλιέργεια) για να προσδιοριστεί ο αντίκτυπός τους σε πτυχές όπως: βιοποικιλότητα, παραγωγή καλλιεργειών, διάφορες εδαφικές παράμετροι, ανάγκες λίπανσης και χρήση άλλων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ενεργειακό ισοζύγιο, παραγωγή βιομάζας (δέσμευση άνθρακα). Περιελάμβανε επίσης μια σημαντική σειρά δράσεων κατάρτισης και μεταφοράς πληροφοριών που απευθύνονταν σε ελαιοπαραγωγούς. Ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία να συμπληρωθεί το έργο του προγράμματος LIFE Olivares Vivos με πρόσθετα δεδομένα σχετικά με τις διάφορες δυνατότητες εφαρμογής των ποωδών στεγάστρων. Ήταν επίσης ένας τρόπος να πολλαπλασιαστούν οι δυνατότητες διάδοσης του έργου με την από κοινού οργάνωση δραστηριοτήτων διάδοσης στον γεωργικό τομέα.

Επισκέψεις του έργου στην Κρήτη και την Αθήνα (Ελλάδα)

Τον Σεπτέμβριο του 2017 πραγματοποιήθηκε ταξίδι στην Κρήτη, όπου συμμετείχαμε στο διεθνές συνέδριο για τη γεωργία και την κλιματική αλλαγή που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά, και επισκεφθήκαμε δύο έργα με τα οποία είχαμε έρθει σε επαφή προηγουμένως. Συναντηθήκαμε με τους διαχειριστές τους και επισκεφθήκαμε ορισμένα από τα αγροτεμάχια εργασίας για να μάθουμε περισσότερα για τις διάφορες πρωτοβουλίες που υλοποιούν. Δημιουργήθηκε μια δέσμευση αμοιβαίας πληροφόρησης μεταξύ των έργων και μελλοντικών συμβουλών.

LIFE Olive Clima. Το έργο ολοκληρώθηκε. Δοκιμάστηκαν διάφορες γεωργικές τεχνικές για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή των καλλιεργειών στο νέο κλιματικό σενάριο με οικονομικά εφικτό τρόπο.
LIFE Agroclimawater. Το έργο αυτό δοκιμάζει αποτελεσματικές τεχνικές στη χρήση του αρδευτικού νερού σε ξυλώδεις καλλιέργειες, συγκεκριμένα σε ελαιώνες, καλλιέργειες εσπεριδοειδών και ροδακινιές, ως εργαλείο για την προσαρμογή των καλλιεργειών αυτών στην κλιματική αλλαγή.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με εκπροσώπους αυτών των έργων και άλλων φορέων, όπως η Rodax Agro Ltd., το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Θεμάτων της Ελλάδας, το Università degli Studi della Basilicata, το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπελουργίας του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού και η Τράπεζα Πειραιώς, προκειμένου να συζητηθεί η πιθανή αναπαραγωγή του έργου σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα και την Ιταλία και να αξιολογηθεί η δυνατότητα υποβολής αίτησης για ένα κοινό έργο LIFE στην επόμενη πρόσκληση.

Εκμεταλλευόμενοι την ενδιάμεση στάση στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (Ornithologiki/BirdLife). Στη συνάντηση αυτή αναφέρθηκε το περιεχόμενο και η εξέλιξη του Olivares Vivos και καθορίστηκε ένα πλαίσιο συνεργασίας για τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου στην Ελλάδα, καθώς και για τη μελλοντική αναπαραγωγή του έργου. Στο παράρτημα F5-1 περιγράφονται λεπτομερώς σε μια έκθεση όλες οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού στην Κρήτη και την Αθήνα.

Επίσκεψη σε έργα στην Ιταλία

Εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι κληθήκαμε να συμμετάσχουμε στην έκθεση Terra Madre Fair, που διοργανώθηκε από την Slow Food Italy στο Τορίνο, όντας το μοναδικό έργο LIFE που προσκλήθηκε σε ένα από τα συνέδρια που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της Salone del Gusto, ήρθαμε σε επαφή με το έργο LIFE Granatha, το οποίο συντονίζεται από την D.R.E.AM Italy- το έργο «Frantoio del Parco» και το LIFE VITISOM. Η D.R.E.AM Italy συμμετείχε στην πρόταση του νέου έργου LIFE που υποβλήθηκε και ανατέθηκε στην πρόσκληση LIFE 2020.

Το 2019, συμμετείχαμε στη «Συνάντηση της πλατφόρμας LIFE: Αποκατάσταση της φύσης στην εντατικοποιημένη γεωργία: καινοτομίες και βέλτιστες πρακτικές από το πρόγραμμα LIFE» (Lhee, Κάτω Χώρες). Εκεί, ενημερωθήκαμε από τις πολλές εμπειρίες στην αποκατάσταση γεωργικών περιοχών και παρουσιάσαμε τις δράσεις και τα αποτελέσματά μας.

Επιπλέον, μέσω του εταίρου UJA-E, συμμετείχαμε στο έργο AGRABIES, του Εθνικού Σχεδίου Ε&Α&I, το οποίο μελετά την επίδραση της πολυπλοκότητας του τοπίου και της πανίδας στις οικοσυστημικές υπηρεσίες των ελαιώνων και άλλων δενδρωδών καλλιεργειών στην Ισπανία.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι οι στόχοι του Olivares Vivos προσέδωσαν σημαντική προστιθέμενη αξία στο πρόγραμμα LIFE χάρη στην πρωτοτυπία, τη δυνατότητα επίδειξης και την επαναληψιμότητά του. Επιπλέον, ο συνδυασμός βιοποικιλότητας και κερδοφορίας είναι μια καινοτόμος ιδέα που δημιουργεί υψηλές προσδοκίες στον αγροδιατροφικό τομέα.

Κατάσταση

Ολοκληρώθηκε.

F6 Creación y coordinación de un comité de participación y seguimiento del proyecto

Περιγραφή

Δημιουργία επιτροπής παρακολούθησης ως συμμετοχικού οργάνου στο οποίο εκπροσωπούνται ο συντονιστής εταίρος, οι δικαιούχοι εταίροι, οι συγχρηματοδότες και οι ιδιοκτήτες των επιδεικτικών ελαιώνων.

Πρόοδος που επιτεύχθηκε

Η επιτροπή συμμετοχής και παρακολούθησης του έργου συστάθηκε τον Απρίλιο του 2016. Οι εταίροι και οι συγχρηματοδότες του έργου εκπροσωπούνται στην επιτροπή με έναν εκπρόσωπο ο καθένας. Ο συντονιστής εταίρος έχει τρεις εκπροσώπους: τον διαχειριστή του έργου, τον τεχνικό συντονιστή και τον τεχνικό που είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση της παρούσας δράσης και της παρακολούθησης και αξιολόγησης του έργου F2, ο οποίος εκτελεί επίσης χρέη γραμματέα της επιτροπής.

Η παρουσία των συγχρηματοδοτών ήταν ιδιαίτερα σημαντική, πέρα από την οικονομική συμμετοχή τους στο έργο. Πρόκειται για δύο οργανώσεις που συνδέονται απόλυτα με τον ελαιώνα, με μεγάλη επιρροή στον τομέα και με σημαντικούς πόρους επικοινωνίας και διάδοσης. Έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη διάδοση του έργου για την αναπαραγωγή του.

Το Ίδρυμα «Patrimonio Comunal Olivarero» είναι ένας ιδιωτικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που συνεργάζεται με τις αρχές για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα ρυθμιστικά πρότυπα του τομέα, συμβάλλει στην προώθηση και διάδοση των ιδιοτήτων του ελαιολάδου, εκδίδει πολυάριθμες δημοσιεύσεις και προωθεί την έρευνα.

Η «Interprofesional del aceite de oliva español» είναι μια διεπαγγελματική οργάνωση του αγροδιατροφικού τομέα, η οποία αποτελείται από όλες τις ομάδες που εμπλέκονται στην παραγωγή και εμπορία του ελαιολάδου: αγρότες, ελαιοτριβεία, διανομείς, διυλιστήρια, εταιρείες εμφιάλωσης, εξαγωγείς κ.λπ.

Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 20 Απριλίου 2016, ταυτόχρονα με την επίσημη παρουσίαση του έργου στα μέσα ενημέρωσης. Από τη δεύτερη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2016, οι εκπρόσωποι των 20 επιδεικτικών ελαιώνων που συμμετέχουν στο έργο έγιναν μέλη της επιτροπής. Η τρίτη συνεδρίαση της επιτροπής πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουνίου 2017, ενώ η τέταρτη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2017. Τον Οκτώβριο του 2018 πραγματοποιήθηκε η πέμπτη συνεδρίαση, ενώ η έκτη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2019 και η έβδομη τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2020. Οι συνεδριάσεις χρησίμευσαν για τη συζήτηση της κατάστασης και της εξέλιξης του έργου.

Κατάσταση

Ολοκληρώθηκε.

La Sociedad Española de Ornitología es la entidad conservacionista decana de España. Desde 1954, sigue teniendo como misión conservar la biodiversidad, con la participación e implicación de la sociedad, siempre con las aves como bandera.

SEO/BirdLife es la representante en España de BirdLife International, una federación que agrupa a las asociaciones dedicadas a la conservación de las aves y sus hábitats en todo el mundo, con representación en más de 100 países y más de 13 millones de socios.

Es el socio coordinador del LIFE Olivares Vivos+.

Menú

CONÓCENOS