D1 Παρακολούθηση δεικτών βιοποικιλότητας σε ελαιώνες επίδειξης

Περιγραφή

Η δράση αυτή αποσκοπεί, αφενός, στην αξιολόγηση των επιτευγμάτων και των βελτιώσεων της βιοποικιλότητας που επιτεύχθηκαν από τις δράσεις διατήρησης που πραγματοποιήθηκαν στους επιδεικτικούς ελαιώνες και, αφετέρου, στην παροχή επιστημονικής βάσης για την κατάρτιση πρωτοκόλλων πιστοποίησης ελαιολάδου που συμβάλλουν στην ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας. Εν ολίγοις, ο στόχος είναι να απαντηθούν τα ακόλουθα ερωτήματα:

Σε ποιο βαθμό οι δράσεις διατήρησης C είναι αποτελεσματικές στην αποκατάσταση της βιοποικιλότητας (λειτουργική και ειδών).
Σε ποιο βαθμό η αποτελεσματικότητα των δράσεων αυτών εξαρτάται από το πλαίσιο του τοπίου, το μέγεθος και τη διαχείριση της εκμετάλλευσης.
Ποια επίπεδα αποκατάστασης της βιοποικιλότητας είναι απαραίτητα για την πιστοποίηση των ζωντανών ελαιώνων.

Για το σκοπό αυτό, θα εξεταστούν τα ακόλουθα ερωτήματα:

Ποικιλομορφία, πολυπλοκότητα και συνδεσιμότητα του τοπίου, με ιδιαίτερη προσοχή στις αλλαγές που επιτεύχθηκαν μετά από 4 χρόνια στα πιλοτικά αγροτεμάχια ως συνέπεια των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν. Σκοπεύουμε να συλλέξουμε αυτές τις πληροφορίες μέσω GIS, όπως και σε προηγούμενες δράσεις.
Πληροφορίες GIS, όπως και σε προηγούμενες δράσεις, υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι διαθέσιμες ορθοφωτογραφίες της Ανδαλουσίας μετά από 3 ή 4 χρόνια από τις δράσεις διαφοροποίησης του τοπίου (εκτιμάται για το 2019-2020). Σε κάθε περίπτωση, θα εκτιμηθεί η εγκάρσια και υψομετρική ανάπτυξη των φρακτών, των ορίων κ.λπ. που έχουν εγκατασταθεί, καθώς και η κάλυψη στην περίπτωση των νησιωτικών συστάδων.
Η βιοποικιλότητα της αρβανίτικης και ξυλώδους χλωρίδας, των πτηνών, των μυρμηγκιών και των επικονιαστικών εντόμων.
Επιτυχία αναπαραγωγής των πτηνών.
Δίκτυα επικονίασης και διασποράς σπόρων με ιδιαίτερη προσοχή στις αλλαγές που επέρχονται ως συνέπεια των δράσεων.

Πρόοδος που επιτεύχθηκε

Τον Απρίλιο του 2019 ξεκίνησαν οι εργασίες πεδίου για την παρακολούθηση των δεικτών βιοποικιλότητας (D1). Εκτός από την επανάληψη όλων των εργασιών Α2 στη μεταλειτουργική φάση, πραγματοποιήθηκαν νέες δειγματοληψίες βιοποικιλότητας που δεν είχαν αρχικά προγραμματιστεί για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των δράσεων αποκατάστασης. Οι πληροφορίες από αυτές τις έρευνες συμπλήρωσαν τις πληροφορίες που ελήφθησαν σχετικά με την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και ενημέρωσαν για τις επιπτώσεις των δράσεων αποκατάστασης σε μικρή κλίμακα.

Οι εργασίες πεδίου ολοκληρώθηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2020, οπότε και αναλύθηκαν τα δεδομένα που ελήφθησαν.

Τα δεδομένα αυτά πέρασαν από διάφορους δείκτες ανάκτησης, με βάση τη διαφορά μεταξύ της βιοποικιλότητας μετά τη λειτουργία και της βιοποικιλότητας πριν από τη λειτουργία για κάθε αγρόκτημα επίδειξης και τον έλεγχό του. Οι δείκτες αυτοί υπολογίστηκαν χωριστά για τις δύο κύριες συνιστώσες της βιοποικιλότητας (πλούτος και αφθονία ειδών). Κατασκευάστηκαν απόλυτοι και τυποποιημένοι δείκτες ανάκαμψης (RI και Std RI), οι τελευταίοι είναι πραγματικά συγκρίσιμοι μεταξύ ομάδων οργανισμών, και εξετάσαμε: (i) αν η καταγεγραμμένη ανάκαμψη εξαρτιόταν από τις γεωργικές πρακτικές (εντατική, εκτατική και εκτεταμένη οικολογική διαχείριση της ποώδους κάλυψης) που εφάρμοζε κάθε αγρόκτημα πριν από την εφαρμογή των σχεδίων αποκατάστασης και (ii) την επίδραση της ετερογένειας και της εντατικοποίησης του τοπίου στην καταγεγραμμένη ανάκαμψη. Τα κυριότερα αποτελέσματα, συμπεράσματα και μηνύματα της δράσης αυτής είναι τα εξής: (1) Συνολικά, ο ελαιώνας της Ανδαλουσίας εξακολουθεί να φιλοξενεί μια ευρεία βιοποικιλότητα – το 10% της ιβηρικής χλωρίδας, το 30% των ειδών πτηνών και το 20% των ειδών μυρμηγκιών και μελισσών – και, ως εκ τούτου, παραμένει ένα σημαντικό καταφύγιο για τη μεσογειακή βιοποικιλότητα. (2) Εάν γίνει σωστή διαχείριση, αυτό το αγρο-οικοσύστημα θα βελτιώσει σημαντικά την τοπική και περιφερειακή βιοποικιλότητα. Παρά το σύντομο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την εφαρμογή των σχεδίων αποκατάστασης του Olivares Vivos (τρία χρόνια), αποδείχθηκε επιστημονικά η ταχεία ανάκαμψη του πλούτου και της αφθονίας των ειδών (κατά μέσο όρο 7% αύξηση του πλούτου των ειδών και 18% αύξηση της αφθονίας σε μόλις τρία χρόνια). (3) Οι ελαιώνες που έχουν υποβαθμιστεί σοβαρά από εντατικές γεωργικές πρακτικές παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες βραχυπρόθεσμες βελτιώσεις, με μέσο όρο 12% ανάκαμψη του πλούτου των ειδών και 70% της αφθονίας. (4) Η ομογενοποίηση του τοπίου και η απώλεια των αγροτικών μωσαϊκών λόγω της επέκτασης των ελαιώνων εμποδίζουν την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας. (5) Η αποκατάσταση κάθε ομάδας οργανισμών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την κλίμακα (π.χ. τα μυρμήγκια ανταποκρίνονται θετικά σε δράσεις αποκατάστασης μικρής κλίμακας, ενώ τα πτηνά επηρεάζονται έντονα από τις αλλαγές σε κλίμακα αγροκτήματος. Η συνιστώσα της βιοποικιλότητας (αφθονία ή πλούτος) που ευνοείται διαφέρει επίσης σημαντικά μεταξύ των οργανισμών. (6) Απλοί δείκτες, όπως ο πλούτος και η αφθονία των πτηνών (και συγκεκριμένων ομάδων: εντομοφάγα, αγροτικά και κοινά πτηνά), η κάλυψη με χόρτα και το ποσοστό αποίκησης των φωλιών από μοναχικές μέλισσες, επιτυγχάνουν τις καλύτερες βαθμολογίες ανάκαμψης στους ελαιώνες.

Κατάσταση

Ολοκληρώθηκε.

D2 Παρακολούθηση της ανάπτυξης και της κερδοφορίας των επιδεικτικών ελαιώνων

Περιγραφή

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας μετατροπής των εκμεταλλεύσεων επίδειξης σε Olivares Vivos, οι ισολογισμοί τους θα παρακολουθούνται για να προσδιοριστεί η εξέλιξη της κερδοφορίας της εκμετάλλευσης, από την περίοδο πριν από την έναρξη του έργου έως το τελευταίο έτος λειτουργίας.

Πρόοδος που επιτεύχθηκε

Στάλθηκε ερωτηματολόγιο στους διαχειριστές των ελαιώνων επίδειξης για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις διάφορες πρακτικές που αφορούν το κόστος λειτουργίας σε κάθε ελαιώνα, εκτιμήσεις της μέσης παραγωγής των τελευταίων ετών και εκτιμήσεις του κόστους παραγωγής ανά εκτάριο. Ζητήθηκε επίσης να εξεταστεί το οικονομικό όφελος που παρέχει η επιχείρηση, με υποκειμενικούς όρους.

Αφού αναλύθηκαν τα αποτελέσματα αυτής της προηγούμενης εργασίας, καθορίστηκε μια διαδικασία για τον προσδιορισμό αυτής της εξέλιξης.

Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Carlos III της Μαδρίτης πραγματοποιήθηκαν πρόσθετες εργασίες, οι οποίες θα ενισχύσουν την ανάλυση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων του έργου.

Η συνεργασία μέσω εξωτερικής βοήθειας συμφωνήθηκε με μια εταιρεία υψηλού κύρους που ειδικεύεται στη διεθνή ελαιοκαλλιέργεια. Αυτό διευκόλυνε την ανάλυση των δεικτών κερδοφορίας του έργου και περιελάμβανε συγκρίσεις των δεικτών των διαφόρων εκμεταλλεύσεων με τις τιμές αναφοράς σε γειτονικές εκμεταλλεύσεις. Οι τιμές αυτές, οι οποίες αφορούν τον όγκο συγκομιδής, την απόδοση σε λίπος, το κόστος εισροών και τις τιμές πώλησης, επέτρεψαν να προσδιοριστεί όχι μόνο η εξέλιξη των μεγεθών αυτών κατά τη διάρκεια του έργου, αλλά και η κατάστασή τους σε σχέση με τους γειτονικούς ανταγωνιστές. Αυτό επέτρεψε τον εντοπισμό των κύριων δυνατών και αδύνατων σημείων κάθε εκμετάλλευσης.

Οι περισσότερες εκμεταλλεύσεις αύξησαν την παραγωγή τους, ενώ διατήρησαν το κόστος ή το αύξησαν ελαφρώς, αλλά σε μικρότερο βαθμό από την παραγωγή. Επομένως, η παραγωγικότητα των εκμεταλλεύσεων δεν επηρεάστηκε αρνητικά από την εφαρμογή του μοντέλου Olivares Vivos. Η ανάλυση έδειξε ότι η συμμετοχή στο Olivares Vivos προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και δημιουργεί υψηλότερο περιθώριο κέρδους λόγω της διαφοροποίησης των ελαίων Olivares Vivos και λόγω της προστιθέμενης αξίας του τελικού προϊόντος, η οποία συνδέεται άμεσα με τη βιώσιμη παραγωγή ελιών και τις ενεργές εργασίες αποκατάστασης που αυξάνουν αποτελεσματικά τη βιοποικιλότητα στις εκμεταλλεύσεις αυτές.

Κατάσταση

Ολοκληρώθηκε.

D3. Παρακολούθηση του αντίκτυπου του σήματος πιστοποίησης Olivares Vivos / Olive Alive στην αγορά ελαιολάδου

Περιγραφή

Μέσω αυτής της δράσης θα συλλεχθούν πληροφορίες που θα χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση μιας πρώτης παρακολούθησης της αναγνωρισιμότητας της πιστοποίησης Olivares Vivos και του βαθμού ικανοποίησης των καταναλωτών από το προϊόν. Ομοίως, η εξέλιξη αυτού του δείκτη θα χρησιμεύσει για τη βελτιστοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του μοντέλου Olivares Vivos κατά την περίοδο μετά το LIFE.

Πρόοδος που επιτεύχθηκε

Η δράση αυτή ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2018, μόλις οι ελαιόλαδοι EVOO που παρήχθησαν στους ελαιώνες επίδειξης κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου κυκλοφόρησαν στην αγορά. Έκτοτε, σχεδιάστηκε η συλλογή των πληροφοριών που απαιτούνται για τη μέτρηση του αντίκτυπου της πιστοποίησης OV στην αγορά και του βαθμού ικανοποίησης των καταναλωτών και επιλέχθηκε μια εταιρεία για να αναλύσει τα θέματα αυτά με τα EVOO που παράγονται κατά τις εκστρατείες 2019/2020 και 2020/2021, τα οποία έχουν ήδη αρχίσει να διακρίνονται ως «συμμετέχοντες», με τη σφραγίδα OV.

Πριν από τη διεξαγωγή αυτής της μελέτης, σχεδιάστηκε μια πρώτη δοκιμή αγοράς τον Φεβρουάριο του 2019 για να αναλυθεί η επίδραση της σφραγίδας στη συμπεριφορά των καταναλωτών EVOO σε πραγματικές καταστάσεις εμπορίας (εξειδικευμένα καταστήματα, διαδικτυακές πλατφόρμες και μεγάλα σούπερ μάρκετ). Η δοκιμή ξεκίνησε τον Μάιο του 2019 και ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2019. Στόχος της ήταν να αναλυθεί ο βαθμός αναγνωρισιμότητας και αναγνωρισιμότητας της σφραγίδας Olivares Vivos, καθώς και η αποτελεσματικότητα της επικοινωνιακής στρατηγικής που εφαρμόστηκε. Για τον σκοπό αυτό, δημιουργήθηκε μια ηλεκτρονική φόρμα που αποτελούνταν από μια σειρά ερωτήσεων σε 6 διαφορετικές κατηγορίες: αναγνωρισιμότητα της σφραγίδας, γνώση της σφραγίδας, προτίμηση της σφραγίδας, άποψη των καταναλωτών σχετικά με τη σημασία της φροντίδας του περιβάλλοντος και της κατανάλωσης προϊόντων που το προστατεύουν, κατανόηση από τους καταναλωτές των μηνυμάτων που μεταδίδονται μέσω των διαύλων επικοινωνίας της Olivares Vivos και αξιολόγηση από τους καταναλωτές της επικοινωνίας της σφραγίδας Olivares Vivos.

Συνολικά ελήφθησαν 1.242 απαντήσεις, εκ των οποίων οι 999 ήταν έγκυρες, στην Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και τη Δανία.

Κατάσταση

Ολοκληρώθηκε.

D4 Αξιολόγηση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων του έργου στην τοπική οικονομία

Περιγραφή

Όλες οι πτυχές του έργου που έχουν αντίκτυπο στον τοπικό πληθυσμό θα παρακολουθούνται και θα συλλέγονται πληροφορίες για την αξιολόγηση του κοινωνικού και οικονομικού αντικτύπου του.

Κοινωνικός αντίκτυπος: Οργάνωση δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων. Οι δραστηριότητες που διοργανώνονται θα καταγράφονται και θα καταμετράται η συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού σε αυτές.

Οικονομικός αντίκτυπος: Θα καταγραφούν οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από το έργο για τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις στις διάφορες περιοχές του έργου, μέσω των διαφόρων προγραμματισμένων εξωτερικών ενισχύσεων. Θα εκτιμηθεί επίσης ο μελλοντικός οικονομικός αντίκτυπος του έργου αυτού με βάση διαφορετικά σενάρια ανάπτυξης των ελαιώνων που έχουν εγγραφεί στο OOVV. Το έργο θα επιδιώκει πάντοτε να δίνει προτεραιότητα στις τοπικές συµβάσεις εξωτερικής βοήθειας.

Πρόοδος που επιτεύχθηκε

Οι διάφορες δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE Olivares Vivos είχαν αντίκτυπο σε διάφορους τομείς του τοπικού πληθυσμού, όπως το εμπόριο, η ευαισθητοποίηση των ομάδων-στόχων, η δημιουργία θέσεων εργασίας ή η εξειδικευμένη κατάρτιση.
Προκειμένου να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος αυτός στους διάφορους τομείς υλοποίησης του έργου, προσδιορίστηκαν ειδικοί στόχοι για να απαντηθούν τα ακόλουθα ερωτήματα

Πώς κατανεμήθηκαν οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν στους τομείς υλοποίησης;
Ποιο ήταν το πεδίο εφαρμογής των δράσεων διάδοσης και ευαισθητοποίησης;
Πόσες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν μέσω της υλοποίησης του έργου;
Ποια ήταν η συμβολή του έργου στην εξειδικευμένη τεχνική κατάρτιση;
Ποια ήταν η αντίδραση του ελαιοκομικού τομέα

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν έδειξαν ότι ο οικονομικός αντίκτυπος ήταν περιορισμένος, κυρίως λόγω της διασποράς των γεωγραφικών περιοχών του έργου. Από την άποψη αυτή, η μελέτη προσδιόρισε τους κύριους επιχειρηματικούς τομείς που θα επηρεαστούν από την επέκταση του έργου. Συγκεκριμένα, ο τομέας των εργασιών πεδίου περιβαλλοντικής αποκατάστασης (φυτεύσεις, εγκατάσταση δομών άγριας ζωής κ.λπ.) θα ωφεληθεί περισσότερο, ακολουθούμενος από τον κλάδο των ξενοδοχείων και της εστίασης και τα φυτώρια δασικών φυτών. Η επανάληψη του έργου θα αυξήσει τον αριθμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που θα ενταχθούν στη διαδικασία πιστοποίησης και θα βελτιώσει επίσης την εφαρμογή του γεωργοπεριβαλλοντικού σχεδίου Olivares Vivos. Επιπλέον, η αναπαραγωγή θα προωθήσει τη δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας σε διάφορους τομείς εμπειρογνωμοσύνης, όπως η βιώσιμη διαχείριση της γεωργικής γης και η ανάπτυξη σχεδίων περιβαλλοντικής αποκατάστασης.
Ο κοινωνικός αντίκτυπος στα διάφορα κοινά-στόχους ήταν σημαντικός. Οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης προσέγγισαν ένα ευρύ κοινό, ιδίως μέσω της εκστρατείας στα σχολεία. Περισσότεροι από 2.700 μαθητές συμμετείχαν στην εκστρατεία αυτή και, επιπλέον, περισσότεροι από 86.000 μαθητές έλαβαν πληροφορίες σχετικά με το έργο. Η ζήτηση για τις δραστηριότητες αυτές ήταν πολύ υψηλή καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου.
Ομοίως, τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν με την πανεπιστημιακή κοινότητα ήταν αξιοσημείωτα. Η Olivares Vivos συμμετείχε στην κατάρτιση εξειδικευμένων επαγγελματιών με υψηλό δυναμικό για τη διάδοση των στρατηγικών εργασίας της Olivares Vivos σχετικά με την περιβαλλοντική αποκατάσταση, τη χρήση των οικοσυστημικών υπηρεσιών της βιοποικιλότητας και την ανάπτυξη γεωργικών μοντέλων φιλικών προς τη βιοποικιλότητα.
Τέλος, το μεγάλο ενδιαφέρον για το έργο μεταξύ του ελαιοκομικού τομέα είναι ίσως ένα από τα πιο αξιοσημείωτα αποτελέσματα του έργου, καθώς υποδηλώνει τις μεγάλες δυνατότητες αναπαραγωγής όλων των προαναφερθέντων επιπτώσεων. Ο αριθμός των ελαιοπαραγωγών που εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους και την προθυμία τους να ενταχθούν στο μοντέλο καλλιέργειας Olivares Vivos αυξήθηκε σταθερά, φτάνοντας σε περισσότερους από 700 μέχρι το τέλος του έργου.

Κατάσταση

Ολοκληρώθηκε.

D5 Αξιολόγηση των επιπτώσεων του έργου στην αποκατάσταση των λειτουργιών του οικοσυστήματος

Περιγραφή

Η εκτίμηση των λειτουργιών του οικοσυστήματος θα γίνει από την άποψη της αλληλεπίδρασης με τον άνθρωπο, κατανοώντας αυτή την αλληλεπίδραση μεταξύ της λειτουργίας του οικοσυστήματος και της άμεσης ή έμμεσης ανθρώπινης χρήσης του ως «υπηρεσία οικοσυστήματος». Οι οικοσυστημικές υπηρεσίες ορίζονται ως η άμεση ή έμμεση συμβολή του οικοσυστήματος στην ανθρώπινη ευημερία.

Πρόοδος που επιτεύχθηκε

Οι λειτουργίες και οι υπηρεσίες του οικοσυστήματος που αναλύθηκαν ήταν:
(i) Η παραγωγικότητα της ποώδους κάλυψης και ο προστατευτικός της ρόλος έναντι της διάβρωσης.
ii) Ενίσχυση της λειτουργικής συνδεσιμότητας του ελαιοκομικού τοπίου.
iii) Η διασπορά των σπόρων από τα πτηνά και η κινητικότητα στο ελαιοκομικό τοπίο, ως κινητοί σύνδεσμοι μεταξύ των ημιφυσικών κηλίδων στα ελαιοκομικά τοπία.
iv) Επικονίαση από έντομα των ανθοφόρων φυτών που προάγουν την ποώδη κάλυψη και τη γονιμοποίηση των ξυλωδών φυτών.
Οι περισσότερες από αυτές τις λειτουργίες εξετάστηκαν λαμβάνοντας υπόψη δύο κλίμακες εντατικοποίησης των χρήσεων γης: i) τοπική κλίμακα, η οποία εξετάζει τον αντίκτυπο των γεωργικών πρακτικών σε κάθε ελαιοκομικό αγρόκτημα επίδειξης, και ii) κλίμακα τοπίου, η οποία εξετάζει την ομογενοποίηση και την απλοποίηση των τοπίων λόγω της επέκτασης των ελαιώνων.
Τα κύρια συμπεράσματα και μηνύματα που προκύπτουν από όλες αυτές τις αναλύσεις είναι:
(1) Η παραγωγικότητα της ποώδους στιβάδας και της εδαφοκάλυψης, καθώς και η συνδεσιμότητα των φυσικών στοιχείων σε κλίμακα αγροκτήματος και τοπίου, ανακάμπτουν γρήγορα μετά την εφαρμογή των σχεδίων αποκατάστασης του Olivares Vivos.
(2) Η ανάκαμψη αυτή είναι πιο έντονη στα αγροκτήματα επίδειξης εντατικής γεωργίας.
(3) Η διασπορά των σπόρων με τη μεσολάβηση των πτηνών και οι συναφείς υπηρεσίες της (συνδεσιμότητα του τοπίου και αποκατάσταση της φυσικής βλάστησης) κινδυνεύουν στα τοπία που κυριαρχούνται από την ελιά.
(4) Η υπηρεσία διασποράς σπόρων μεταξύ υπολειμμάτων φυσικής βλάστησης θα ενισχυθεί σημαντικά (έως και 4 φορές) με την αποκατάσταση μη παραγωγικών δασικών εκτάσεων σε ελαιοκομικά τοπία.
(5) Η διατήρηση, η αποκατάσταση και η προώθηση των δασικών μπαλωμάτων θα πρέπει να αποτελεί υποχρεωτικό οικολογικό σχήμα για τη διατήρηση της υπηρεσίας διασποράς των σπόρων και τη βελτίωση της συνδεσιμότητας στα ελαιοκομικά τοπία.
(6) Η επικονίαση των άγριων ανθοφόρων φυτών με τη μεσολάβηση εντόμων είναι μια σημαντική υπηρεσία στους ελαιώνες, καθώς αποτελεί την αφετηρία για την αυτοαναγέννηση και τη διατήρηση της αυτοφυούς φυτοκάλυψης, η οποία με τη σειρά της αποτελεί το κλειδί για τη βιωσιμότητα της παραγωγικότητας των ελαιώνων, δεδομένων των πολλαπλών λειτουργιών τους.
(7) Οι ελαιώνες συνεχίζουν να υποστηρίζουν μια ποικιλόμορφη ομάδα εντόμων που επικονιάζουν ενεργά το ποώδες κάλυμμα των ελαιώνων.
(8) Η υπηρεσία επικονίασης φαίνεται να επηρεάζεται περισσότερο από την ποιότητα του ανθοφόρου αγροτεμαχίου παρά από την τοπική διαχείριση και την απλοποίηση του τοπίου.
(9) Ορισμένα μοναχικά είδη μελισσών, τα οποία είναι εύκολο να εντοπιστούν και να ποσοτικοποιηθούν/εκτιμηθούν με φωλιές, ευνοούνται από εκτατικές και οικολογικές πρακτικές και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως βιοδείκτες των επιπτώσεων των γεωργικών πρακτικών στα δίκτυα επικονίασης.

Κατάσταση

Ολοκληρώθηκε.

La Sociedad Española de Ornitología es la entidad conservacionista decana de España. Desde 1954, sigue teniendo como misión conservar la biodiversidad, con la participación e implicación de la sociedad, siempre con las aves como bandera.

SEO/BirdLife es la representante en España de BirdLife International, una federación que agrupa a las asociaciones dedicadas a la conservación de las aves y sus hábitats en todo el mundo, con representación en más de 100 países y más de 13 millones de socios.

Es el socio coordinador del LIFE Olivares Vivos+.

Menú

CONÓCENOS