1. Θέσπιση ενός καινοτόμου και επιδεικτικού μοντέλου ελαιοκαλλιέργειας με επιστημονική βάση, το οποίο είναι βιώσιμο από γεωπονική, οικονομική και κοινωνική άποψη. Αυτό το μοντέλο συμβάλλει αποτελεσματικά και αποδεδειγμένα στη μείωση της απώλειας βιοποικιλότητας στην ΕΕ έως το 2020.

2. Διαμόρφωση κερδοφόρων τύπων ελαιοκαλλιέργειας βασισμένων σε προστιθέμενη αξία που αναγνωρίζεται από τους καταναλωτές, όπως η βιοποικιλότητα. Αυτό συμβάλλει στον περιορισμό της εγκατάλειψης των παραδοσιακών ελαιώνων ή στην ανασύστασή τους, αποφεύγοντας το περιβαλλοντικό τους κόστος.

3. Ανάπτυξη ενός συστήματος πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων με επιστημονική υποστήριξη, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαμόρφωση μιας επαληθεύσιμης σχέσης μεταξύ της παραγωγής ελαιολάδου και της ανάκτησης της βιοποικιλότητας.

4. Απόδειξη του ρόλου της επιχειρηματικότητας των εμπλεκομένων φορέων, ειδικά των γεωργών, στη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα και ενθάρρυνση της συμμετοχής τους σε αυτήν.

5. Παροχή αποτελεσματικών λύσεων στην οικονομική και περιβαλλοντική κρίση των παραδοσιακών ελαιώνων στην Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα και την Πορτογαλία.

6. Βελτίωση των οικοσυστημικών υπηρεσιών των ελαιώνων μέσω δράσεων αποκατάστασης και δημιουργίας πράσινων υποδομών, καθώς και καθορισμός περιβαλλοντικά βιώσιμων και αποτελεσματικών στρατηγικών αποκατάστασης.

7. Συμβολή στην ενσωμάτωση της βιοποικιλότητας στη γεωργία της ΕΕ και απόδειξη ότι είναι δυνατή η εναρμόνιση του περιβάλλοντος, της οικονομίας και της γεωργίας.

8. Παροχή πληροφοριών για την εφαρμογή των στόχων της ΚΓΠ 2014-2020, την αμοιβή για περιβαλλοντικές υπηρεσίες και τον σχεδιασμό γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρ

ων.

9. Ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την κοινωνικοοικονομική και περιβαλλοντική σημασία των ελαιώνων στην ΕΕ.

10. Κατάδειξη του ρόλου των πολιτών ως καταναλωτών στις στρατηγικές για τη μείωση της απώλειας βιοποικιλότητας στην ΕΕ.

11. Ενσωμάτωση των κοινωνικοπολιτιστικών αξιών στις περιβαλλοντικές αξίες για την πολυλειτουργικότητα των αγροσυστημάτων και την ενίσχυση των στρατηγικών διατήρησης.

12. Δημιουργία ενός μονοπατιού αναπτυξιακής συνεργασίας με άλλες ελαιοπαραγωγικές περιοχές εκτός της ΕΕ.

La Sociedad Española de Ornitología es la entidad conservacionista decana de España. Desde 1954, sigue teniendo como misión conservar la biodiversidad, con la participación e implicación de la sociedad, siempre con las aves como bandera.

SEO/BirdLife es la representante en España de BirdLife International, una federación que agrupa a las asociaciones dedicadas a la conservación de las aves y sus hábitats en todo el mundo, con representación en más de 100 países y más de 13 millones de socios.

Es el socio coordinador del LIFE Olivares Vivos+.

Menú

CONÓCENOS