1. Καθορισμός σε επιστημονική βάση ενός καινοτόμου και ιδιαίτερα επιδεικτικού μοντέλου ελαιοκαλλιέργειας, βιώσιμου από γεωπονική, οικονομική και κοινωνική άποψη, το οποίο θα συμβάλει αποτελεσματικά και αποδεδειγμένα στην ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας στην ΕΕ έως το 2020.

2. Καθιέρωση τύπων κερδοφορίας στην ελαιοκαλλιέργεια με βάση μια προστιθέμενη αξία που εκτιμάται από τους καταναλωτές (βιοποικιλότητα), η οποία θα συμβάλει στην επιβράδυνση της εγκατάλειψης των παραδοσιακών ελαιώνων ή στην ανασύστασή τους, αποφεύγοντας το περιβαλλοντικό τους κόστος (διάβρωση, ανθρακικό αποτύπωμα, ρύπανση, υπερεκμετάλλευση του νερού και απώλεια της βιοποικιλότητας).

3. Ανάπτυξη ενός συστήματος πιστοποίησης αγροδιατροφικών προϊόντων με επιστημονική υποστήριξη, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καθιέρωση μιας επαληθεύσιμης σχέσης μεταξύ της παραγωγής ελαιολάδου και της ανάκτησης της βιοποικιλότητας και να διαφοροποιηθεί από άλλες πρωτοβουλίες που βασίζονται σε μια καθαρά θεωρητική σχέση μεταξύ τροφίμων και βιοποικιλότητας.

4. Να αποδείξει ότι η επιχειρηματικότητα των εμπλεκόμενων φορέων, ιδίως των γεωργών, έχει θεμελιώδη ρόλο στη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα και να ενθαρρύνει την ενσωμάτωση και την ενεργό συμμετοχή τους στη στρατηγική αυτή.

5. Να δώσει μια αποτελεσματική λύση στην οικονομική και περιβαλλοντική κρίση των παραδοσιακών ελαιώνων που καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος των ελαιοκαλλιεργειών στην Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα και την Πορτογαλία.

6. Να βελτιώσει τις οικοσυστημικές υπηρεσίες του ελαιώνα μέσω δράσεων αποκατάστασης και δημιουργίας πράσινων υποδομών σε επιδεικτικούς ελαιώνες και να καθορίσει στρατηγικές αποκατάστασης που είναι τεχνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά βιώσιμες και αποτελεσματικές.

7. Να συμβάλει στην ενσωμάτωση της βιοποικιλότητας στη γεωργία της ΕΕ και να αποδείξει ότι είναι δυνατή η εναρμόνιση του περιβάλλοντος, της οικονομίας και της γεωργίας.

8. Να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για την υλοποίηση των στόχων της ΚΓΠ 2014-2020, την πληρωμή για περιβαλλοντικές υπηρεσίες και τον σχεδιασμό γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων.

9. Να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες σχετικά με την κοινωνικοοικονομική και περιβαλλοντική σημασία των ελαιώνων στην ΕΕ.

10. Να καταδειχθεί ο ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν οι πολίτες ως καταναλωτές στις στρατηγικές για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας στην ΕΕ.

11. Να καταδείξει ότι η ενσωμάτωση των κοινωνικοπολιτιστικών αξιών στις περιβαλλοντικές αξίες είναι ένα βήμα προς την κατεύθυνση της πολυλειτουργικότητας των αγροσυστημάτων και της ενίσχυσης των στρατηγικών διατήρησης που βασίζονται στην εκτίμηση των εξωτερικών τους επιδράσεων από τους καταναλωτές.

12. Καθιέρωση μιας πορείας αναπτυξιακής συνεργασίας με άλλες ελαιοπαραγωγικές περιοχές εκτός της ΕΕ.

La Sociedad Española de Ornitología es la entidad conservacionista decana de España. Desde 1954, sigue teniendo como misión conservar la biodiversidad, con la participación e implicación de la sociedad, siempre con las aves como bandera.

SEO/BirdLife es la representante en España de BirdLife International, una federación que agrupa a las asociaciones dedicadas a la conservación de las aves y sus hábitats en todo el mundo, con representación en más de 100 países y más de 13 millones de socios.

Es el socio coordinador del LIFE Olivares Vivos+.

Menú

CONÓCENOS