A1. Επιλογή επιδεικτικών ελαιώνων

Η δράση ολοκληρώθηκε. Καθορίστηκαν πειραµατικός σχεδιασµός και κριτήρια για την επιλογή 20 ελαιώνων επίδειξης ως αντιπροσωπευτικό δείγµα των ελαιώνων της Ανδαλουσίας, µε στόχο να καταστούν τα αποτελέσµατα στατιστικά σηµαντικά, ώστε το προτεινόµενο ελαιοκοµικό µοντέλο να αποκτήσει τη µεγαλύτερη δυνατή αξία επίδειξης και τη µέγιστη δυνατή αναπαραγωγιµότητα.
Συνολικά, οι 20 ελαιώνες επίδειξης ανέρχονται σε 3.604 εκτάρια υπό εδαφική διαχείριση.

A2. Μελέτη της προ-επιχειρησιακής κατάστασης των ελαιώνων επίδειξης

Η δράση ολοκληρώθηκε. Οι μελέτες παρακολούθησης της βιοποικιλότητας ξεκίνησαν τον Απρίλιο του 2016 στους 20 ελαιώνες επίδειξης και σε άλλους 20 ελαιώνες ελέγχου (40 συνολικά). Μετά από ένα χρόνο παρακολούθησης της βιοποικιλότητας και εν αναμονή των τελικών αποτελεσμάτων, έχουν εντοπιστεί περισσότερα από 165 είδη πτηνών, με περισσότερα από 100 γένη να αντιπροσωπεύονται, περίπου 500 είδη αροτραίας χλωρίδας, περισσότερα από 140 είδη ξυλώδους χλωρίδας και περίπου 60 διαφορετικά είδη μυρμηγκιών, που ανήκουν σε 18 γένη και 3 υποοικογένειες των formicidae, ορισμένα από τα οποία αναφέρονται για πρώτη φορά σε περιφερειακό επίπεδο. Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα, εν αναμονή της ανάλυσης άλλων παραγόντων, δείχνουν ότι η απουσία ποώδους κάλυψης έχει αρνητικό αντίκτυπο στη βιοποικιλότητα των ελαιώνων, ενώ η διατήρησή της αυξάνει τη βιοποικιλότητα των πτηνών και των εντόμων του εδάφους σε διάφορες εδαφικές κλίμακες.

A3. Σχεδιασμός του ολοκληρωμένου σχεδίου επικοινωνίας και δημιουργία της εικόνας του έργου.

Η δράση ολοκληρώθηκε. Το σχέδιο επικοινωνίας αποτελεί οδηγό για την εφαρμογή των στρατηγικών εξωτερικής και εσωτερικής επικοινωνίας του προγράμματος LIFE Olivares Vivos. Το έγγραφο αυτό θα καθορίσει τα βασικά μηνύματα, τα ακροατήρια-στόχους, τα κανάλια και τους πιθανούς συνεργάτες, καθώς και ένα χρονοδιάγραμμα εργασιών που θα συνοδεύεται από δείκτες για τη μέτρηση των αποτελεσμάτων. Πρόκειται για ένα έγγραφο για εσωτερική χρήση, το οποίο απευθύνεται ιδίως στους εταίρους και τους συγχρηματοδότες του έργου. Θα αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να μεγιστοποιείται η διάδοση του έργου στα ακροατήρια-στόχους.

A4. Σχέδια δράσης για την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας

Η δράση ολοκληρώθηκε. Κάθε ένας από τους 20 ελαιώνες επίδειξης διαθέτει ένα σχέδιο ανάκαμψης προσαρμοσμένο στις ανάγκες του, ώστε να προσπαθήσει να αυξήσει όσο το δυνατόν περισσότερο τη βιοποικιλότητα. Αυτό απαιτούσε προηγούμενες εργασίες πεδίου, βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις και θεματική χαρτογράφηση. Τέλος, κάθε σχέδιο δράσης ενσωματώνει τις πληροφορίες που προέκυψαν από τις μελέτες βιοποικιλότητας. Οι προτεινόμενες δράσεις συμφωνήθηκαν με κάθε ιδιοκτήτη γης και η καταλληλότητα των προγραμματισμένων δράσεων και ο σχεδιασμός τους αξιολογήθηκαν από κοινού προκειμένου να προσαρμοστούν στη γεωργική διαχείριση κάθε αγροκτήματος. Με αυτόν τον τρόπο καταρτίστηκαν βιώσιμα σχέδια δράσης που ήταν κατάλληλα για κάθε περίπτωση. Τα σχέδια αυτά περιλαμβάνονται στις Συμβάσεις Διαχείρισης Γης, οι οποίες περιλαμβάνουν τις δεσμεύσεις που θεσπίστηκαν οικειοθελώς μεταξύ της SEO/BirdLife και των ιδιοκτητών κάθε επιδεικτικού ελαιώνα.

A5. Προετοιμασία κατασκηνώσεων εθελοντών

Η δράση ολοκληρώθηκε. Η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για εθελοντές δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2016, και περισσότεροι από 300 ενδιαφερόμενοι δήλωσαν συμμετοχή. Η δεύτερη πρόσκληση δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2017 και η τρίτη τον Ιούνιο του 2017. Η τέταρτη πρόσκληση θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2018. Συνολικά, θα πραγματοποιηθούν 23 κατασκηνώσεις εργασίας και αρκετές εφάπαξ ημέρες εθελοντισμού. Για την υλοποίηση των διαφόρων εκστρατειών, υπάρχει ένα εκ των προτέρων καθορισμένο σχέδιο εθελοντισμού.

C1. Διαχείριση ποώδους κάλυψης

Η δράση ολοκληρώθηκε. Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν συνίσταντο στο σχεδιασμό εργαλείων για τη διαχείριση της ποώδους κάλυψης που θα βελτίωναν σημαντικά τη βιοποικιλότητα. Ο στόχος ήταν να υπάρχει ποώδης κάλυψη στον ελαιώνα κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους. Αυτή η ποώδης κάλυψη θα πρέπει να συμβάλει, τόσο από αγρονομική όσο και από οικολογική άποψη, σε ένα κερδοφόρο μοντέλο ελαιοκαλλιέργειας, διατηρώντας και ανακτώντας τη βιοποικιλότητα. Για το σκοπό αυτό, και σε συμφωνία με τους διαχειριστές των επιδεικτικών ελαιώνων, εφαρμόστηκε μια σειρά πειραματικών τεχνικών διαχείρισης που περιλάμβαναν αλλαγές στη διαχείριση της ποώδους κάλυψης, επιφανειακό όργωμα σε ορισμένες περιοχές, διατήρηση ορισμένων εκτάσεων χωρίς καθαρισμό, όργωμα ή βόσκηση, διατήρηση χόρτων κάτω από ορισμένα ελαιόδεντρα, σπορά αυτοφυών ποωδών φυτών σε παραγωγικές περιοχές του ελαιώνα, σπορά αυτοφυών ειδών στα όρια του ελαιώνα και σπορά λωρίδων δημητριακών στις λωρίδες του ελαιώνα.

C2, C3, C4, C5 και C6. Ειδικές δράσεις διατήρησης και αποκατάστασης

Εκτελεσθείσα δράση. Αποκαταστάθηκαν τμήματα φυσικής βλάστησης σε 23 τοποθεσίες ή περιοχές εργασίας, συνολικής επιφάνειας 51.794 m2, με τη φύτευση συνολικά 6.728 δειγμάτων ξυλωδών ειδών. Για το σκοπό αυτό, δείγματα διαφόρων αυτοφυών ξυλωδών ειδών φυτεύτηκαν σε τμήματα που βρίσκονταν σε περιοχές του ελαιώνα που θεωρούνταν μη παραγωγικές και σύμφωνα με την τυπολογία της περιοχής, έτσι ώστε η πυκνότητα φύτευσης να είναι μεγαλύτερη σε τμήματα όπου τα ξυλώδη είδη ήταν σπάνια. Από την άλλη πλευρά, όπου η φυσική βλάστηση ήταν άφθονη, ο κύριος στόχος των φυτεύσεων ήταν η αύξηση της ποικιλότητας των θάμνων και των δέντρων. Η επιλογή των ξυλωδών ειδών βασίστηκε στη δυνητική βλάστηση κάθε ελαιώνα, ενώ η χωρική κατανομή των δενδρυλλίων βασίστηκε στη γεωμορφολογία της μη παραγωγικής περιοχής, στην απόσταση από την παραγωγική περιοχή και στο δυνητικό μέγεθος κάθε είδους (ύψος και σχήμα που μπορούν να φτάσουν). Από την άλλη πλευρά, επαναφυτεύτηκαν 32.301 m2 ορίων σε 52 θέσεις ή περιοχές εργασίας, όπου φυτεύτηκαν 9.508 δείγματα ξυλωδών ειδών. Οι φυτεύσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν σε μία ή περισσότερες σειρές, ανάλογα με το πλάτος της περιοχής εργασίας. Επιπλέον, φυτεύτηκαν 7.920 γραμμικά μέτρα ορίων αγρών με αυτοφυή ποώδη είδη σε 29 τοποθεσίες ή περιοχές εργασίας. Πριν από τις εργασίες αυτές, το έδαφος προετοιμάστηκε ανάλογα με την κατάσταση του εδάφους, την υγρασία και τη δυνατότητα μηχανοποίησης, με επιφανειακό όργωμα ή επιφανειακό σβάρνισμα. Εργασίες ανάπλασης πραγματοποιήθηκαν επίσης σε 34.756 τετραγωνικά μέτρα αγροτικών δρόμων, όπου φυτεύτηκαν 5.410 δείγματα ξυλωδών ειδών. Επιπλέον, φυτεύτηκαν 4.935 γραμμικά μέτρα πρανών δρόμων με ποώδη είδη. Η φύτευση πραγματοποιήθηκε σε μία ή περισσότερες σειρές, ανάλογα με το πλάτος της περιοχής εργασίας, αφήνοντας μια μεταβλητή απόσταση μεταξύ των φυτών, ανάλογα με την κατάσταση του εδάφους και το δυναμικό μέγεθος των διαφόρων ειδών που χρησιμοποιήθηκαν. Σύμφωνα με τα σχέδια δράσης, η φύτευση ήταν ενίοτε ασυνεχής, αφήνοντας τμήματα χωρίς αναβλάστηση σε περιοχές όπου η φύτευση θα μπορούσε να παρεμποδίσει τις γεωργικές εργασίες του αγροκτήματος. Από την άλλη πλευρά, οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν σε 62 τοποθεσίες ή περιοχές εργασίας, με έκταση 43.165 m2, όπου φυτεύτηκαν 10.480 δείγματα ξυλωδών ειδών. Η φύτευση προσαρμόστηκε στις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε περιοχής εργασίας. Στην περίπτωση αυτή, η κατανομή της φύτευσης εξαρτήθηκε σε μεγάλο βαθμό από την οριζοντιογραφία, η οποία είναι ιδιαίτερα δύσβατη σε ορισμένες χαράδρες που προκλήθηκαν από διάβρωση. Οι θέσεις φύτευσης επιλέχθηκαν έτσι ώστε η δραστηριότητα να μην θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα των άκρων ή των πλευρικών πρανών, ενώ ταυτόχρονα επέτρεψε τη δημιουργία φελλού κατακράτησης νερού. Τα κριτήρια για την επιλογή των ειδών και τη χωρική κατανομή τους περιλάμβαναν όχι μόνο την αύξηση της βιοποικιλότητας αλλά και τη μείωση της διάβρωσης. Η ασυνεχής αναβλάστηση πραγματοποιήθηκε σε ορισμένες αρχόμενες χαράδρες που διασχίζουν τις παραγωγικές περιοχές των ελαιώνων. Με τον τρόπο αυτό, εκπλήρωσαν τη διπλή τους λειτουργία, δηλαδή την ενίσχυση της βιοποικιλότητας και τον έλεγχο της διάβρωσης. Τα αυτοφυή ποώδη είδη φυτεύτηκαν σε τέσσερις επιδεικτικούς ελαιώνες, έκτασης 5.723 m2. Όποτε ήταν δυνατόν, το έδαφος προετοιμάστηκε με τον ίδιο τρόπο όπως και στις άλλες δράσεις, αν και η προετοιμασία αυτή δεν ήταν δυνατή στο μεγαλύτερο μέρος της περιοχής εργασίας λόγω της απότομης κλίσης και του κινδύνου αύξησης της ευπάθειας στη διάβρωση λόγω της ίδιας της προετοιμασίας του εδάφους. Ομοίως, εγκαταστάθηκαν 40 φωλιές για μικρά αρπακτικά πουλιά, 91 φωλιές για εντομοφάγα πουλιά, 18 πέρκες για αρπακτικά πουλιά, 37 πέρκες για νυχτερίδες, 5 ξηρολιθιές και 95 φωλιές για έντομα. Τέλος, κατασκευάστηκαν δέκα λίμνες σε οκτώ ελαιώνες επίδειξης. Οκτώ από αυτές χρησιμοποιούν αδιάβροχες μεμβράνες EPDM (μονομερές αιθυλένιο-προπυλένιο-διένιο) προσαρμοσμένες στη ζωή των ζώων. Έχουν διάμετρο μεταξύ 3 και 7 μέτρων και μέγιστο βάθος 50 cm.

C7. Συνδρομή στην παραγωγή και εμπορία των ελαιολάδων Olivares Vivos

Η δράση ολοκληρώθηκε. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017, πραγματοποιήθηκε σεμινάριο/εργαστήριο με ερευνητές που ειδικεύονται στους ελαιώνες και το περιβάλλον. Ένας από τους στόχους αυτού του σεμιναρίου ήταν η παρουσίαση της εμπειρικής μελέτης με στόχο την τριγωνοποίηση της έρευνας με βάση τους προβληματισμούς και τις συνεισφορές των ερευνητών. Αφού επιλέχθηκε η εταιρεία που ήταν υπεύθυνη για τη διεξαγωγή της έρευνας αγοράς (Analysis and Research) στις 4 επιλεγμένες χώρες (Ισπανία, Γερμανία, Δανία και Ηνωμένο Βασίλειο), πραγματοποιήθηκαν αρκετές συναντήσεις εργασίας με την εταιρεία αυτή κατά το τρίτο τρίμηνο του 2017, προκειμένου να επικυρωθεί το ερωτηματολόγιο, να καθοριστούν τα κριτήρια επιλογής του δείγματος και να διευκρινιστεί η εμπειρία από την αξιολόγηση της μάρκας εγγύησης Olivares Vivos. Τέλος, τον Οκτώβριο, το ερωτηματολόγιο μεταφράστηκε στη μητρική γλώσσα της χώρας και η μελέτη προελέγχθηκε. Η έρευνα πεδίου διεξήχθη από τον Νοέμβριο έως τον Ιανουάριο του 2018, με 800 διαδικτυακές έρευνες σε κάθε μία από τις εν δυνάμει αγορές αυτών των χωρών. Ο στόχος αυτής της εμπειρικής μελέτης είναι διττός: αφενός, να επιλεγεί η σφραγίδα εγγύησης που εκτιμούν περισσότερο οι καταναλωτές για την εμπορία του ελαιολάδου Olivares Vivos και, αφετέρου, να μελετηθούν τα κύρια χαρακτηριστικά του τμήματος των καταναλωτών που είναι δυνητικά διατεθειμένοι να αγοράσουν το προϊόν, προκειμένου να γίνουν ορισμένες εκτιμήσεις και συστάσεις για την εμπορία των εν λόγω ελαιολάδων. Συμπληρωματικά προς τη μελέτη αυτή, και με στόχο την εμβάθυνση των γνώσεων των καταναλωτών σχετικά με τα προβλήματα που σχετίζονται με τη φύση και ειδικότερα με τη βιοποικιλότητα, εφαρμόστηκε μια νέα μεθοδολογία κατηγοριοποίησης δεδομένων για τον εντοπισμό πιθανών συσχετίσεων μεταξύ της βιοποικιλότητας και άλλων εννοιών ή θεμάτων που σχετίζονται με τη φύση και θα μπορούσαν να συνδεθούν. Η ανάλυση αυτή είναι πολύ εμπλουτιστική όσον αφορά την ανάπτυξη της επικοινωνιακής στρατηγικής και τον καθορισμό των μηνυμάτων που πρέπει να διαδοθούν. Τον Σεπτέμβριο του 2018, μαζί με το Ίδρυμα Citoliva, διοργανώσαμε ένα σεμινάριο στο οποίο συναντηθήκαμε με πολλούς από τους ελαιοπαραγωγούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα LIFE Olivares Vivos, για να τους συμβουλέψουμε σχετικά με τη συγκομιδή της ελιάς και την παραγωγή EVOO: πότε είναι η καλύτερη στιγμή για να γίνει, πώς πρέπει να συμπιέζεται, κ.λπ. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019, το στούντιο CabelloxMure σχεδίασε το λογότυπο και την εικόνα του σήματος εγγύησης που θα έχουν τα ελαιόλαδα που έχουν πιστοποιηθεί από το Olivares Vivos.

C8. Καθορισμός των κριτηρίων και της διαδικασίας πιστοποίησης για την πιστοποίηση Olivares Vivos

Η δράση ολοκληρώθηκε. Οι εργασίες για τον καθορισμό των κριτηρίων και των διαδικασιών πιστοποίησης ξεκίνησαν σύμφωνα με τον προγραμματισμό, περιλαμβάνοντας μια σε βάθος ανάλυση των κυριότερων διεθνών προτύπων αειφορίας και των εγχειριδίων τυποποίησης ορθών πρακτικών.

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της δράσης Δ1 επέτρεψε τον καθορισμό των κριτηρίων για την ανάκτηση της βιοποικιλότητας για την πιστοποίηση, την επιλογή των δεικτών που αντικατοπτρίζουν καλύτερα την ανάκτηση αυτή, συνδυάζοντας την αποτελεσματικότητα με την εύλογη ευκολία παρακολούθησης.

Η εξωτερική συνδρομή καθιερώθηκε με την εταιρεία πιστοποίησης και τυποποίησης AENOR.

Μαζί με την AENOR, πραγματοποιήθηκαν εργασίες για την καθιέρωση της διαδικασίας πιστοποίησης.

Κατόπιν των εργασιών αυτών και μιας διαδικασίας διασταύρωσης, καταρτίστηκε η πρώτη έκδοση του κανονισμού πιστοποίησης.

C9. Ανάπτυξη των κατασκηνώσεων εθελοντών

Η δράση ολοκληρώθηκε. Οι πρώτες κατασκηνώσεις ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2016 και διήρκεσαν έως τον Απρίλιο του 2018, με 20 κατασκηνώσεις εργασίας και διάφορες ειδικές δράσεις εθελοντισμού, στις οποίες συμμετείχαν 226 άτομα από 10 Αυτόνομες Κοινότητες και 11 χώρες. Ο βαθμός ικανοποίησης των συμμετεχόντων από το πρόγραμμα εθελοντισμού Olivares Vivos ήταν πολύ υψηλός, με μέση βαθμολογία 9,4 στα 10.

D1. Παρακολούθηση δεικτών βιοποικιλότητας σε ελαιώνες επίδειξης

Η δράση ολοκληρώθηκε. Τον Απρίλιο του 2019 ξεκίνησαν οι εργασίες πεδίου για την παρακολούθηση των δεικτών βιοποικιλότητας (D1). Εκτός από την επανάληψη όλων των εργασιών Α2 στη φάση μετά τη λειτουργία, πραγματοποιήθηκαν νέες δειγματοληψίες βιοποικιλότητας που δεν είχαν αρχικά προγραμματιστεί, προκειμένου να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις των δράσεων αποκατάστασης. Οι πληροφορίες από αυτές τις έρευνες συμπλήρωσαν τις πληροφορίες που ελήφθησαν σχετικά με την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και ενημέρωσαν για τις επιπτώσεις των δράσεων αποκατάστασης σε μικρή κλίμακα. Οι εργασίες πεδίου ολοκληρώθηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2020, οπότε και αναλύθηκαν τα δεδομένα που ελήφθησαν. Τα δεδομένα αυτά αναλύθηκαν με τη χρήση διαφόρων δεικτών ανάκτησης, με βάση τη διαφορά μεταξύ της βιοποικιλότητας μετά τη λειτουργία και της βιοποικιλότητας πριν από τη λειτουργία για κάθε αγρόκτημα επίδειξης και τον έλεγχό του. Οι δείκτες αυτοί υπολογίστηκαν χωριστά για τις δύο κύριες συνιστώσες της βιοποικιλότητας (πλούτος και αφθονία ειδών). Κατασκευάστηκαν απόλυτοι και τυποποιημένοι δείκτες ανάκαμψης (RI και Std RI), με τον τελευταίο να είναι πραγματικά συγκρίσιμος μεταξύ ομάδων οργανισμών, και εξετάσαμε: (i) αν η καταγεγραμμένη ανάκαμψη εξαρτιόταν από τις γεωργικές πρακτικές (εντατική, εκτατική και οικολογική εκτατική διαχείριση της ποώδους κάλυψης) που εφάρμοζε κάθε αγρόκτημα πριν από την εφαρμογή των σχεδίων αποκατάστασης και (ii) την επίδραση της ετερογένειας του τοπίου και της εντατικοποίησης στην καταγεγραμμένη ανάκαμψη. Τα κυριότερα αποτελέσματα, συμπεράσματα και μηνύματα αυτής της δράσης είναι τα εξής: (1) Συνολικά, ο ελαιώνας της Ανδαλουσίας εξακολουθεί να φιλοξενεί μεγάλη βιοποικιλότητα – το 10% της ιβηρικής χλωρίδας, το 30% των ειδών πτηνών και το 20% των ειδών μυρμηγκιών και μελισσών – και συνεπώς συνεχίζει να αποτελεί σημαντικό καταφύγιο για τη μεσογειακή βιοποικιλότητα. (2) Εάν η διαχείριση γίνει σωστά, αυτό το αγρο-οικοσύστημα θα βελτιώσει σημαντικά την τοπική και περιφερειακή βιοποικιλότητα. Παρά το σύντομο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την εφαρμογή των σχεδίων αποκατάστασης του Olivares Vivos (τρία χρόνια), έχει αποδειχθεί επιστημονικά η ταχεία ανάκαμψη του πλούτου και της αφθονίας των ειδών (κατά μέσο όρο, 7% αύξηση του πλούτου των ειδών και 18% αύξηση της αφθονίας σε μόλις τρία χρόνια). (3) Οι ελαιώνες που έχουν υποβαθμιστεί σοβαρά από εντατικές γεωργικές πρακτικές έχουν δει τις μεγαλύτερες βελτιώσεις βραχυπρόθεσμα, με μέση ανάκαμψη 12% στον πλούτο των ειδών και 70% στην αφθονία. (4) Η ομογενοποίηση του τοπίου και η απώλεια γεωργικών μωσαϊκών λόγω της επέκτασης των ελαιώνων εμποδίζουν την ανάκαμψη της βιοποικιλότητας. (5) Η ανάκαμψη κάθε ομάδας οργανισμών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την κλίμακα (για παράδειγμα, τα μυρμήγκια ανταποκρίνονται θετικά σε δράσεις ανάκαμψης μικρής κλίμακας, ενώ τα πτηνά επηρεάζονται έντονα από τις αλλαγές σε κλίμακα αγροκτήματος). Η συνιστώσα της βιοποικιλότητας (αφθονία ή πλούτος) που ευνοείται διαφέρει επίσης σημαντικά μεταξύ των οργανισμών. (6) Απλοί δείκτες, όπως ο πλούτος και η αφθονία των πτηνών (και συγκεκριμένες ομάδες: εντομοφάγα, γεωργικά και κοινά πτηνά), η φυτοκάλυψη και το ποσοστό αποίκησης των φωλιών από μοναχικές μέλισσες, επιτυγχάνουν τα καλύτερα αποτελέσματα ανάκαμψης στους ελαιώνες.

D2. Παρακολούθηση της εξέλιξης και της κερδοφορίας των ελαιώνων επίδειξης

Η δράση ολοκληρώθηκε. Εστάλη ερωτηματολόγιο στους διαχειριστές των επιδεικτικών ελαιώνων για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις διάφορες πρακτικές που αφορούν το λειτουργικό κόστος σε κάθε ελαιώνα, εκτιμήσεις της μέσης παραγωγής των τελευταίων ετών και εκτιμήσεις του κόστους παραγωγής ανά εκτάριο. Ζητήθηκε επίσης να απαντήσουν για το οικονομικό όφελος που παρέχει η επιχείρηση, με υποκειμενικούς όρους. Μετά την ανάλυση των αποτελεσμάτων αυτής της προηγούμενης εργασίας, καθορίστηκε μια διαδικασία για τον προσδιορισμό αυτής της εξέλιξης. Συμπληρωματικές εργασίες πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Carlos III της Μαδρίτης, οι οποίες θα ενισχύσουν την ανάλυση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων του έργου. Η συνεργασία μέσω εξωτερικής βοήθειας συμφωνήθηκε με μια εταιρεία υψηλού κύρους που ειδικεύεται στη διεθνή ελαιοκαλλιέργεια. Η συνεργασία αυτή διευκόλυνε την ανάλυση των δεικτών αποδοτικότητας του έργου και περιελάμβανε τη σύγκριση των δεικτών των διαφόρων εκμεταλλεύσεων με τις τιμές αναφοράς γειτονικών εκμεταλλεύσεων. Οι τιμές αυτές, οι οποίες αναφέρονται στον όγκο συγκομιδής, την απόδοση σε λίπος, το κόστος εισροών και τις τιμές πώλησης, επέτρεψαν να προσδιοριστεί όχι μόνο η εξέλιξη των εν λόγω τιμών κατά τη διάρκεια του έργου, αλλά και η κατάστασή τους σε σχέση με τους πλησιέστερους ανταγωνιστές τους. Με τον τρόπο αυτό κατέστη δυνατός ο προσδιορισμός των κύριων δυνατών και αδύνατων σημείων κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης. Η πλειονότητα των εκμεταλλεύσεων αύξησε την παραγωγή της διατηρώντας το κόστος ή αυξάνοντας το ελαφρώς, αλλά σε μικρότερο βαθμό από την παραγωγή. Κατά συνέπεια, η παραγωγικότητα των εκμεταλλεύσεων δεν επηρεάστηκε αρνητικά από την εφαρμογή του μοντέλου Olivares Vivos. Η ανάλυση έδειξε ότι η συμμετοχή στο Olivares Vivos προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και δημιουργεί υψηλότερο περιθώριο κέρδους λόγω της διαφοροποίησης των ελαιολάδων Olivares Vivos και της προστιθέμενης αξίας του τελικού προϊόντος, η οποία συνδέεται άμεσα με τη βιώσιμη παραγωγή ελιών και τις ενεργές εργασίες αποκατάστασης που αυξάνουν αποτελεσματικά τη βιοποικιλότητα στις εκμεταλλεύσεις αυτές.

D3. Παρακολούθηση του αντίκτυπου του σήματος πιστοποίησης Olivares Vivos / Olive Alive στην αγορά ελαιολάδου

Η δράση ολοκληρώθηκε. Η δράση αυτή ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2018, μόλις τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα που παρήχθησαν στους ελαιώνες επίδειξης κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου βγήκαν στην αγορά. Έκτοτε, έχει προγραμματιστεί η συλλογή των πληροφοριών που απαιτούνται για τη μέτρηση του αντίκτυπου της πιστοποίησης OV στην αγορά και του βαθμού ικανοποίησης των καταναλωτών και έχει επιλεγεί μια εταιρεία για την ανάλυση αυτών των ζητημάτων με τα ελαιόλαδα OVO που παράγονται κατά τις εκστρατείες 2019/2020 και 2020/2021, τα οποία έχουν ήδη αρχίσει να διακρίνονται ως «συμμετέχοντες», με το σήμα OV. Πριν από τη διεξαγωγή αυτής της μελέτης, σχεδιάστηκε μια πρώτη δοκιμή αγοράς τον Φεβρουάριο του 2019 για να αναλυθεί η επίδραση της σφραγίδας στη συμπεριφορά των καταναλωτών Εξαιρετικά Παρθένου Ελαιολάδου σε πραγματικές καταστάσεις μάρκετινγκ (εξειδικευμένα καταστήματα, διαδικτυακές πλατφόρμες και μεγάλα σούπερ μάρκετ). Η δοκιμή ξεκίνησε τον Μάιο του 2019 και ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2019. Στόχος της ήταν να αναλύσει τον βαθμό αναγνωρισιμότητας και ευαισθητοποίησης της ετικέτας Olivares Vivos, καθώς και την αποτελεσματικότητα της επικοινωνιακής στρατηγικής που εφαρμόστηκε. Για τον σκοπό αυτό, δημιουργήθηκε μια ηλεκτρονική φόρμα που περιλάμβανε ένα σύνολο ερωτήσεων σε 6 διαφορετικές κατηγορίες: αναγνώριση της ετικέτας, γνώση της ετικέτας, προτίμηση της ετικέτας, άποψη των καταναλωτών σχετικά με τη σημασία της φροντίδας του περιβάλλοντος και της κατανάλωσης προϊόντων που το διατηρούν, κατανόηση από τους καταναλωτές των μηνυμάτων που μεταδίδονται μέσω των διαύλων επικοινωνίας της Olivares Vivos και αξιολόγηση από τους καταναλωτές της επικοινωνίας της ετικέτας Olivares Vivos. Ελήφθησαν 1.242 απαντήσεις, εκ των οποίων οι 999 ήταν έγκυρες, στην Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και τη Δανία.

D4. Αξιολόγηση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων του έργου στην τοπική οικονομία

Η δράση ολοκληρώθηκε.

Οι διάφορες δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου LIFE Olivares Vivos είχαν αντίκτυπο σε διάφορους τομείς του τοπικού πληθυσμού, όπως το εμπόριο, η ευαισθητοποίηση των ομάδων-στόχων, η δημιουργία θέσεων εργασίας ή η εξειδικευμένη κατάρτιση.

Για να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος αυτός στους διάφορους τομείς υλοποίησης του έργου, προσδιορίστηκαν ειδικοί στόχοι για να απαντηθούν τα ακόλουθα ερωτήματα

Πώς κατανέμονται οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν στις περιοχές υλοποίησης;

Ποιο ήταν το πεδίο εφαρμογής των δραστηριοτήτων διάδοσης και ευαισθητοποίησης;

Πόσες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν ως αποτέλεσμα του έργου;

Ποια ήταν η συμβολή του έργου στην εξειδικευμένη τεχνική κατάρτιση;

Ποια ήταν η αντίδραση του ελαιοκομικού τομέα

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν δείχνουν ότι ο οικονομικός αντίκτυπος ήταν περιορισμένος, κυρίως λόγω της διασποράς των γεωγραφικών περιοχών του έργου. Από την άποψη αυτή, η μελέτη προσδιόρισε τους κύριους τομείς δραστηριότητας που θα επηρεαστούν από την επέκταση του έργου. Συγκεκριμένα, ο τομέας της περιβαλλοντικής αποκατάστασης πεδίου (φυτεύσεις, εγκατάσταση κατασκευών για την άγρια πανίδα κ.λπ.) θα ωφεληθεί περισσότερο, ακολουθούμενος από τον τομέα των ξενοδοχείων και της εστίασης και τα φυτώρια δασικών φυτών. Η επανάληψη του έργου θα αυξήσει τον αριθμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που θα ενταχθούν στη διαδικασία πιστοποίησης και θα βελτιώσει επίσης την εφαρμογή του γεωργοπεριβαλλοντικού σχεδίου Olivares Vivos. Επιπλέον, η αναπαραγωγή θα προωθήσει τη δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας σε διάφορους τομείς εξειδίκευσης, όπως η βιώσιμη διαχείριση γεωργικών εκτάσεων και η ανάπτυξη σχεδίων περιβαλλοντικής ανάκαμψης.

Ο κοινωνικός αντίκτυπος στα διάφορα κοινά-στόχους ήταν σημαντικός. Οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης έφτασαν σε μεγάλο κοινό, ιδίως μέσω της εκστρατείας στα σχολεία. Περισσότεροι από 2.700 μαθητές έλαβαν μέρος στην εκστρατεία αυτή και, επιπλέον, περισσότεροι από 86.000 μαθητές έλαβαν πληροφορίες σχετικά με το έργο. Η ζήτηση για τις δραστηριότητες αυτές ήταν πολύ υψηλή κατά τη διάρκεια του έργου.

Ομοίως, τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν με την πανεπιστημιακή κοινότητα ήταν αξιοσημείωτα. Η Olivares Vivos συμμετείχε στην κατάρτιση εξειδικευμένων επαγγελματιών με υψηλό δυναμικό για τη διάδοση των στρατηγικών εργασίας της Olivares Vivos όσον αφορά την περιβαλλοντική ανάκτηση, τη χρήση των οικοσυστημικών υπηρεσιών της βιοποικιλότητας και την ανάπτυξη γεωργικών μοντέλων φιλικών προς τη βιοποικιλότητα.

Τέλος, το μεγάλο ενδιαφέρον του ελαιοκομικού τομέα για το έργο είναι ίσως ένα από τα πιο αξιοσημείωτα αποτελέσματα του έργου, καθώς υποδηλώνει τις μεγάλες δυνατότητες αναπαραγωγής όλων των επιπτώσεων που προαναφέρθηκαν. Ο αριθμός των ελαιοπαραγωγών που εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους και την προθυμία τους να ενταχθούν στο μοντέλο καλλιέργειας Olivares Vivos αυξήθηκε σταθερά και έφτασε τους 700 μέχρι το τέλος του έργου.

D5. Αξιολόγηση του αντίκτυπου του έργου στην αποκατάσταση των λειτουργιών του οικοσυστήματος

Η δράση ολοκληρώθηκε. Οι λειτουργίες και οι υπηρεσίες του οικοσυστήματος που αναλύθηκαν ήταν

(i) Παραγωγικότητα της ποώδους κάλυψης και ο προστατευτικός της ρόλος έναντι της διάβρωσης.

ii) Βελτίωση της λειτουργικής συνδεσιμότητας του τοπίου του ελαιώνα.

iii) Η διασπορά των σπόρων από τα πτηνά και η κινητικότητα σε όλο το ελαιοκομικό τοπίο, ως κινητοί σύνδεσμοι μεταξύ ημιφυσικών κηλίδων σε ελαιοκομικά τοπία.

iv) Επικονίαση των ανθοφόρων φυτών από έντομα, προώθηση της ποώδους κάλυψης και γονιμοποίηση των ξυλωδών φυτών.

Οι περισσότερες από αυτές τις λειτουργίες εξετάστηκαν λαμβάνοντας υπόψη δύο κλίμακες εντατικοποίησης των χρήσεων γης: i) τοπική κλίμακα, η οποία εξετάζει τον αντίκτυπο των γεωργικών πρακτικών σε κάθε ελαιοκομικό αγρόκτημα επίδειξης, και ii) κλίμακα τοπίου, η οποία εξετάζει την ομογενοποίηση και την απλοποίηση των τοπίων λόγω της επέκτασης των ελαιώνων.

Τα κύρια συμπεράσματα και μηνύματα που προκύπτουν από όλες αυτές τις αναλύσεις είναι τα εξής

(1) Η παραγωγικότητα της ποώδους στιβάδας και της φυτοκάλυψης, καθώς και η συνδεσιμότητα των φυσικών στοιχείων σε κλίμακα εκμετάλλευσης και τοπίου, ανακάμπτουν γρήγορα μετά την εφαρμογή των σχεδίων αποκατάστασης της Olivares Vivos.

(2) Η ανάκαμψη αυτή είναι πιο έντονη στα αγροκτήματα επίδειξης εντατικής γεωργίας.

(3) Η διασπορά των σπόρων με τη μεσολάβηση των πτηνών και οι συναφείς υπηρεσίες της (συνδεσιμότητα του τοπίου και αποκατάσταση της φυσικής βλάστησης) κινδυνεύουν στα τοπία που κυριαρχούνται από την ελιά.

(4) Η υπηρεσία διασποράς σπόρων μεταξύ υπολειμμάτων φυσικής βλάστησης θα βελτιωνόταν σημαντικά (έως και 4 φορές) με την αποκατάσταση μη παραγωγικών δασικών εκτάσεων σε ελαιοπαραγωγικά τοπία.

(5) Η διατήρηση, η αποκατάσταση και η προώθηση των δασικών κηλίδων θα πρέπει να αποτελεί υποχρεωτικό οικολογικό καθεστώς για τη διατήρηση της υπηρεσίας διασποράς των σπόρων και τη βελτίωση της συνδεσιμότητας στα ελαιοπαραγωγικά τοπία.

(6) Η επικονίαση των άγριων ανθοφόρων φυτών με τη μεσολάβηση εντόμων αποτελεί σημαντική υπηρεσία στους ελαιώνες, καθώς αποτελεί την αφετηρία για την αυτοαναγέννηση και τη διατήρηση της αυτοφυούς φυτοκάλυψης, η οποία με τη σειρά της είναι θεμελιώδης για τη βιωσιμότητα της παραγωγικότητας του ελαιώνα, δεδομένων των πολλαπλών λειτουργιών του.

(7) Οι ελαιώνες συνεχίζουν να υποστηρίζουν ένα ευρύ φάσμα εντόμων που επικονιάζουν ενεργά τον ποώδη θόλο των ελαιώνων.

(8) Η υπηρεσία επικονίασης φαίνεται να επηρεάζεται περισσότερο από την ποιότητα της ανθοφορίας παρά από την τοπική διαχείριση και την απλούστευση του τοπίου.

(9) Ορισμένα είδη μοναχικών μελισσών, τα οποία είναι εύκολο να εντοπιστούν και να ποσοτικοποιηθούν/εκτιμηθούν με φωλιές, ευνοούνται από τις εκτατικές και οικολογικές πρακτικές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βιοδείκτες των επιπτώσεων των γεωργικών πρακτικών στα δίκτυα επικονίασης.

 


E1. Ανάπτυξη ενός παγκόσμιου σχεδίου επικοινωνίας, διάδοσης και ευαισθητοποίησης.

Η δράση ολοκληρώθηκε. Αφού ολοκληρώθηκε το σχέδιο επικοινωνίας, τον Απρίλιο του 2016 πραγματοποιήθηκε συνέντευξη Τύπου στο Πανεπιστήμιο του Jaén και το έργο ξεκίνησε επίσημα. Στην εκδήλωση αυτή συμμετείχαν όλοι οι εταίροι και οι συγχρηματοδότες του έργου και καλύφθηκε από διάφορα μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με το σχέδιο επικοινωνίας, πραγματοποιήθηκαν διάφορες δραστηριότητες επικοινωνίας. Αρχικά, προετοιμάστηκαν και διαδόθηκαν πληροφορίες σχετικά με το έργο, τους στόχους του και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Στη συνέχεια, η επικοινωνία επικεντρώθηκε στη δημοσιοποίηση όσων γίνονταν (δράσεις του έργου) στους ενδιαφερόμενους φορείς και στο ευρύ κοινό. Συνολικά, εκδόθηκαν 27 δελτία τύπου, τα οποία ανταποκρίθηκαν στους στόχους που είχαν τεθεί στην πρόταση (έξι δελτία τύπου ανά έτος). Επιπλέον, ο δικτυακός τόπος Olivares Vivos περιελάμβανε 78 πρωτότυπες ειδήσεις και 50 ηλεκτρονικά δελτία σε μορφή html. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν δραστηριότητες δημοσιότητας μέσω των διαφόρων καναλιών των εταίρων. Από την άποψη αυτή, το έργο αποτέλεσε αντικείμενο τριών άρθρων στο περιοδικό «Aves y Naturaleza», το οποίο διανέμει η SEO/BirdLife σε όλα τα 12.000 μέλη της και σε πολυάριθμους καταξιωμένους παράγοντες στον περιβαλλοντικό τομέα. Στο ίδιο πνεύμα, ήμασταν το θέμα ενός άρθρου στο περιοδικό Vår Fågelvärld, το οποίο διανέμεται από την BirdLife Sverige, τον εταίρο της BirdLife στη Σουηδία. Μια σειρά από τακτικές εκθέσεις και ενημερωτικά δελτία δημοσιεύτηκαν στον ιστότοπο SEO/BirdLife, ο οποίος έχει πάνω από ένα εκατομμύριο επισκέψεις ετησίως. Πληροφορίες δημοσιεύθηκαν επίσης μέσω των δικών καναλιών των εταίρων (UJA, EEZA-CSIC και DIPUJAEN).

Οι εταίροι δημιούργησαν ένα συντονισμένο σύστημα για την αντιμετώπιση όλων των αυθόρμητων αιτημάτων για πληροφορίες σχετικά με το έργο από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κατάρτισαν επίσης ένα εσωτερικό πρωτόκολλο επικοινωνίας για να ευνοήσουν τη διάδοση. Το έργο δημοσιότητας είχε σημαντικό αντίκτυπο σε μέσα ενημέρωσης όπως η περιφερειακή δημόσια τηλεόραση Canal Sur. Η διεθνής εφημερίδα The Guardian, οι εθνικές εφημερίδες El País και Público και οι περιφερειακές εφημερίδες Diario Jaén και Ideal αναφέρθηκαν στο Olivares Vivos. Τα πρακτορεία ειδήσεων EFE, Europa Press και Associated Press μας έχουν επίσης επισκεφθεί. Άλλα παραδείγματα θα μπορούσαν να είναι η ισπανική δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση RTVE, η ιταλική δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση RAI, το κανάλι SER ή η τηλεόραση Antena 3. Ομοίως, η εκδήλωση διαφημίστηκε στα κοινωνικά δίκτυα (Facebook και Twitter), επιτυγχάνοντας σαφή ρυθμό αύξησης των αλληλεπιδράσεων και του αριθμού των οπαδών. Για παράδειγμα, αν συγκρίνουμε τον Ιανουάριο του 2017 και τον Ιανουάριο του 2018, ο αριθμός των εμφανίσεων στο Twitter αυξήθηκε από 21.200 σε 57.200. Επιπλέον, το έργο παρουσιάστηκε και συζητήθηκε στη συνάντηση των επικοινωνιολόγων της Ομοσπονδίας BirdLife Europe, η οποία αποτελείται από όλες τις οργανώσεις-εταίρους SEO/BirdLife στα κράτη μέλη της ΕΕ. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες για να ανοίξουν νέοι δρόμοι συνεργασίας και να προωθηθεί η διάδοση του έργου σε άλλες χώρες, καθώς και να δημιουργηθούν συνέργειες με άλλες τρέχουσες πρωτοβουλίες. Το έργο παρουσιάστηκε επίσης σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις και κλαδικές συναντήσεις, ιδίως στις εκθέσεις Expoliva 2017 και Expoliva, 2019, στην έκθεση ελιάς Montoro στο Montoro (Κόρδοβα), στη Futuroliva στην Baeza (Jaén), στην έκθεση γεωργικών μηχανημάτων Úbeda στην Úbeda (Jaén) και στην OleoCarteya στην Carteya (Κόρδοβα). Συμμετείχαμε επίσης στην Terra Madre Salone del Gusto στο Τορίνο (Ιταλία), όντας το μοναδικό έργο LIFE που προσκλήθηκε σε αυτή την εκδήλωση. Όσον αφορά την προετοιμασία και το σχεδιασμό υλικού προώθησης, σχεδιάστηκε και παρήχθη μεγάλος αριθμός άρθρων.

Ε2 Πίνακες πληροφόρησης στους πιλοτικούς ελαιώνες

Η δράση ολοκληρώθηκε. Εγκαταστάθηκε ένας πίνακας πληροφοριών σε κάθε έναν από τους επιδεικτικούς ελαιώνες και στον ενημερωτικό ελαιώνα που διαχειρίζεται το έργο στο Geolit.

E3. Δράσεις πληροφόρησης και επίδειξης και έρευνες αντίληψης που απευθύνονται στον ελαιοκομικό τομέα.

Η δράση ολοκληρώθηκε. Η δράση αυτή καλύπτει δύο διαφορετικές δραστηριότητες. Αφενός, έρευνες που αποσκοπούν στην εκτίμηση της αντίληψης του ελαιοκομικού τομέα για το έργο γενικά και για την προσέγγιση και τους στόχους του και, αφετέρου, δράσεις ενημέρωσης και επίδειξης που απευθύνονται στον ελαιοκομικό τομέα. σον αφορά τις έρευνες αντίληψης, αναζητήθηκαν εταιρείες που διεξάγουν δημοσκοπήσεις και έχουν γνώση και εμπειρία στον ελαιοκομικό τομέα. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν σε 6 από τις 8 επαρχίες της Ανδαλουσίας (Jaén, Γρανάδα, Κόρδοβα, Σεβίλλη, Μάλαγα και Αλμερία) σε διάστημα 6 εβδομάδων (από τις 13 Φεβρουαρίου έως τις 30 Μαρτίου 2017), ολοκληρώνοντας συνολικά 640 έρευνες σε 88 δήμους των επαρχιών αυτών. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν παρείχαν πληροφορίες που συγκρίθηκαν με εκείνες που προέκυψαν από άλλες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην τελική φάση του έργου, κυρίως όσον αφορά τον βαθμό ευαισθητοποίησης του έργου στον τομέα. Συλλέχθηκαν επίσης πληροφορίες σχετικά με τις αντιλήψεις των ελαιοπαραγωγών για τα περιβαλλοντικά προβλήματα των ελαιώνων και την προθυμία τους να υιοθετήσουν αλλαγές σε ορισμένες πτυχές της γεωργικής διαχείρισης των εκμεταλλεύσεών τους σε διάφορα σενάρια. Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά τις δράσεις ενημέρωσης και επίδειξης που απευθύνονται στον τομέα, υποβλήθηκαν περισσότερα από 400 αιτήματα για συμβουλές σχετικά με τη λήψη μέτρων για την αύξηση της βιοποικιλότητας στους ελαιώνες τους πέραν του έργου. Για το σκοπό αυτό, δημιουργήθηκε ένας ενημερωτικός ελαιώνας στις εγκαταστάσεις του Τεχνολογικού Πάρκου Geolit, όπου αναπαράγονται οι κύριες δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στους επιδεικτικούς ελαιώνες. Δεδομένου αυτού του ενδιαφέροντος, τον Φεβρουάριο του 2019 πραγματοποιήθηκε στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Geolit ημέρα ενημέρωσης, στην οποία προσκλήθηκαν όλοι οι ενδιαφερόμενοι ελαιοπαραγωγοί και την οποία παρακολούθησαν μισή εκατοντάδα γεωργών, οι οποίοι ενημερώθηκαν για την πρόοδο του Olivares Vivos ή είχαν τη δυνατότητα να εκφράσουν τις αμφιβολίες τους. Εκμεταλλευτήκαμε επίσης το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε από άλλα προγράμματα κατάρτισης για το περιεχόμενο του Olivares Vivos. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήσαμε διασκέψεις με την αίθουσα αγροοικολογίας του Τμήματος Γεωργίας, Αλιείας και Αγροτικής Ανάπτυξης της κυβέρνησης της Ανδαλουσίας. Συνεργασία δημιουργήθηκε επίσης με το Ινστιτούτο Έρευνας και Κατάρτισης για τη Γεωργία και την Αλιεία της κυβέρνησης της Ανδαλουσίας (IFAPA) για να συμπεριληφθεί το περιεχόμενο του LIFE Olivares Vivos στα μαθήματα ελαιοκομίας του. Συνολικά εννέα από αυτά τα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν το 2018 και πέντε το 2019, τα οποία παρακολούθησαν περίπου 350 ελαιοπαραγωγοί. Επίσης, προσκληθήκαμε και λάβαμε μέρος σε πολλαπλά συνέδρια που διοργανώθηκαν από ενώσεις όπως η «No solo olivos», το Δημαρχείο Cabra (Κόρδοβα), η Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης για το ελαιόλαδο Oli de Mallorca και η APAEMA ή η ASAJA-Sevilla.

E4. Ανάκτηση και προβολή της ελαιοκαλλιέργειας στην περιοχή του σχεδίου

Η δράση ολοκληρώθηκε. Τέσσερις δήμοι επιλέχθηκαν για τη δράση αυτή. Τα κριτήρια επιλογής στόχευαν στη βελτιστοποίηση της αξίας επίδειξης και διάδοσης των αποτελεσμάτων, με βάση (1) τη μεγαλύτερη δυνατή αντιπροσωπευτικότητα των ελαιοκομικών τοπίων της περιοχής μελέτης, (2) την εγγύτητά τους με τους επιδεικτικούς ελαιώνες που επιλέχθηκαν στη δράση Α1 και (3) την ύπαρξη προηγούμενων δράσεων ή τοπικών πρωτοβουλιών στο δήμο που σχετίζονται με τους στόχους της παρούσας δράσης.

Σε κάθε περιοχή, διερευνήθηκαν και συγκεντρώθηκαν πληροφορίες σχετικά με τον αγροτικό πολιτισμό που σχετίζεται με τους ελαιώνες, μέσω επαφών με άτομα και ενώσεις σε κάθε μια από αυτές τις περιοχές, οι οποίες παρείχαν πληροφορίες από πρώτο χέρι σχετικά με τις παραδοσιακές εργασίες, τη συγκομιδή, τις τέχνες, τη λαογραφία, τη βιοποικιλότητα και άλλες πτυχές που σχετίζονται με την πολυλειτουργικότητα των παραδοσιακών ελαιώνων. Οι πληροφορίες αυτές αποτελούν μέρος του οδηγού «Πηγές γνώσης της παραδοσιακής καλλιέργειας των ελαιώνων» και ήταν θεμελιώδους σημασίας για τον καθορισμό του περιεχομένου του εγχειριδίου και την υποβολή νέων προτάσεων για τον τουρισμό ελαιολάδου (Ε8).

Από την άλλη πλευρά, δημιουργήθηκε το εγχειρίδιο «Olivares Vivos, una aventura muy cercana» (Ζωντανοί ελαιώνες, μια πολύ κοντινή περιπέτεια). Αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια (ιστορία, καλλιέργεια, βιοποικιλότητα και πολιτισμός) και η εκμάθησή του καθοδηγείται από δύο χαρακτήρες, τον «Olivio», ένα αγόρι που έρχεται από το παρελθόν και έχει μάθει τα πάντα για τη βιοποικιλότητα και την πολυλειτουργικότητα του ελαιώνα, και τον «H-Tuna», έναν πολύ σύγχρονο ελαιοπαραγωγό που ονειρεύεται να γίνει ένας μεγάλος γευσιγνώστης EVOO. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ενότητας, και οι δύο συζητούν για τους ελαιώνες του παρελθόντος και τους ελαιώνες του σήμερα, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι οι ελαιώνες του μέλλοντος θα πρέπει να παράγουν υπηρεσίες για την κοινωνία και ποιοτικά προϊόντα με μεγάλη προστιθέμενη αξία. Τα περιεχόμενα εξετάστηκαν από πολυάριθμους εκπαιδευτικούς και μαθητές και η τελική αξιολόγηση ήταν πολύ ικανοποιητική. Η εκτεταμένη εμπειρία και η ικανότητα της DIPUJAEN να δημοσιοποιεί σχολικές εκστρατείες που σχετίζονται με το περιβάλλον ήταν ιδιαίτερα σημαντική για την ανάπτυξη αυτής της δράσης. Μόλις καθορίστηκε το περιεχόμενο και το εκπαιδευτικό φυλλάδιο ήταν έτοιμο, ξεκίνησε η σχολική εκστρατεία «Ιστορίες από τον ελαιώνα». Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκαν εντατικές επαφές με τα σχολεία στις επιλεγμένες περιοχές, ενημερώνοντάς τα για το πρόγραμμα LIFE, το έργο και τους στόχους του, καθώς και για το περιεχόμενο που θα διδάσκονταν οι μαθητές. Κατά το σχολικό έτος 2017/2018 πραγματοποιήθηκαν 24 επισκέψεις σε σχολεία, κατά τις οποίες δόθηκαν 51 εκπαιδευτικές συνεδρίες σε περίπου 1.275 μαθητές. Το σχολικό έτος 2018/2019, πραγματοποιήθηκαν 26 επισκέψεις σε 26 σχολεία σε 27 τοποθεσίες, όπου πραγματοποιήθηκαν 64 εκπαιδευτικές συνεδρίες για σχεδόν 1.500 παιδιά. Κατά το σχολικό έτος 2019/2020, επισκέφθηκαν περισσότερα σχολεία και ξεκίνησε μια άλλη δραστηριότητα που απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας (3, 4 και 5 ετών), στην οποία αφηγούνται μια ιστορία για τη βιοποικιλότητα του ελαιώνα. Η δραστηριότητα αυτή έχει ήδη πραγματοποιηθεί σε δύο σχολεία στην επαρχία Jaén. Συνολικά, 46 σχολεία σε 37 πόλεις σε 4 επαρχίες της Ανδαλουσίας επισκέφθηκαν κατά τη διάρκεια της σχολικής εκστρατείας. Αυτή η σχολική εκστρατεία συμπληρώθηκε με επισκέψεις σε επιδεικτικούς ελαιώνες, όπου πραγματοποιήθηκε κυνήγι θησαυρού σχεδιασμένο από το πρόγραμμα «Τα μυστικά του ελαιώνα». Τα τελευταία χρόνια πραγματοποιήθηκαν πέντε, με τη συμμετοχή περίπου 250 μαθητών προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εκτός από την προγραμματισμένη σχολική εκστρατεία, η ανάπτυξη αυτής της δράσης χρησίμευσε για την εισαγωγή των εκπαιδευτικών στόχων του LIFE Olivares Vivos σε άλλες εκπαιδευτικές εκστρατείες εκτός του LIFE. Για παράδειγμα, στην III Σχολική Εβδομάδα για το ελαιόλαδο και τους κόσμους του (https://goo.gl/85WbhS), που αναπτύχθηκε από τον εταίρο DIPUJAEN με δικούς του πόρους και σε συνεργασία με την Περιφερειακή Κυβέρνηση της Ανδαλουσίας- στο XIX Βραβείο Περιβάλλοντος που διοργανώθηκε από τον εταίρο Dipujaén, το οποίο το 2018 ήταν αφιερωμένο στους ελαιώνες και τη βιοποικιλότητά τους, με βάση το LIFE Olivares Vivos- ή στο Πρώτο Σχολικό Επιστημονικό Συνέδριο για το ελαιόλαδο και τον πολιτισμό EVOO (https://goo.gl/XuMvvk), μια πρωτοβουλία που προωθήθηκε από τον παραγωγό Tekiero Verde και διοργανώθηκε από το Δημαρχείο της Úbeda. Εργαστήρια πραγματοποιήθηκαν επίσης σε διάφορους δήμους, όπως οι Torredonjimeno, Villanueva de la Reina και Martos, στην επαρχία Jaén. Τον Νοέμβριο του 2017 πραγματοποιήθηκε μια πρώτη εκπαιδευτική συνεδρία με τους εκπαιδευτικούς που είναι υπεύθυνοι για την καθοδήγηση των εργασιών των μαθητών, οι οποίοι, αφού έλαβαν μέρος στις εκπαιδευτικές συνεδρίες, θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους τον Μάιο του 2018. Στο πλαίσιο αυτής της δράσης, προγραμματίστηκαν τρεις εκδόσεις του βραβείου διηγήματος «ιστορίες ελαιώνα και ελαιολάδου». Ωστόσο, η κατάσταση της υγείας που προκλήθηκε από την πανδημία κατέστησε πολύ δύσκολη την παρουσίαση και την επαφή με τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς που απαιτούνται για την υλοποίηση αυτής της δράσης. Για το λόγο αυτό, το βραβείο αναδιαμορφώθηκε, αφενός με τη μείωση του αριθμού των εκδόσεων σε μία μόνο, αλλά και με την αλλαγή της ονομασίας του βραβείου σε «Μείνε στη φωλιά» (η οποία είχε επίσης ως στόχο να ευαισθητοποιήσει την ανάγκη να μείνουν στο σπίτι). Ο διαγωνισμός ήταν επίσης ανοικτός σε ολόκληρη την κοινότητα των δημοτικών σχολείων, από οποιοδήποτε σχολείο της Ισπανίας. Για αρκετές εβδομάδες, λαμβάνονταν ιστορίες από διάφορες βαθμίδες εκπαίδευσης. Οι καλύτερες ιστορίες δημοσιεύτηκαν σε ένα βιβλίο και οι νικητές έλαβαν ένα σχολικό πακέτο δώρων.
Σχεδόν ταυτόχρονα με την έναρξη του διαγωνισμού διηγήματος, δημοσιεύθηκαν οι κανόνες για ένα βραβείο φωτογραφίας ελαιώνα. Χωρισμένο σε πέντε κατηγορίες, οποιοσδήποτε φωτογράφος μπορούσε να υποβάλει εικόνες πουλιών, πανίδας, χλωρίδας, τοπίου και ελαιοκομικών παραδόσεων. Η προθεσμία για την υποβολή των φωτογραφιών έληγε στα τέλη της άνοιξης του 2020. Λάβαμε αρκετές δεκάδες φωτογραφίες. Μια κριτική επιτροπή επέλεξε στη συνέχεια τους νικητές.
Το βραβείο του διαγωνισμού ήταν ένα ταξίδι στη Serra Morena για την παρατήρηση των ιβηρικών λύγκων και άλλων ειδών της τοπικής πανίδας. Πραγματοποιήθηκε την άνοιξη του 2021. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, καταγράφηκαν πόροι για την παραγωγή του ντοκιμαντέρ που αφηγείται την ιστορία του Olivares Vivos. Επιπλέον, καταγράφηκαν και άλλες εικόνες ειδικά για το ντοκιμαντέρ. Αυτές περιλαμβάνουν βίντεο από επισκέψεις στους ελαιώνες επίδειξης σε διαφορετικές εποχές του έτους, κατά τη διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης ή συνεντεύξεις με τους συμμετέχοντες αγρότες ή τους τεχνικούς του έργου. Το ντοκιμαντέρ έχει δύο εκδοχές, μία στα ισπανικά και μία με αγγλικούς υπότιτλους.

E5. Δημοσίευση οδηγού συστάσεων με βάση τα επιστημονικά αποτελέσματα του έργου.

Η δράση ολοκληρώθηκε. Αφού ελήφθησαν και αναλύθηκαν τα δεδομένα από τη μελέτη μετά τη διεξαγωγή του έργου, άρχισαν οι εργασίες για τη συγγραφή αυτού του Οδηγού, ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του Olivares Vivos στα ισπανικά και στα αγγλικά.

E6. Δημοσιοποίηση και υποβολή προτάσεων για τη συμπερίληψη των συστάσεων που προέκυψαν από το έργο στην ΚΓΠ 2014-2020 και στα Ευρωπαϊκά Γεωργικά Ταμεία Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η δράση ολοκληρώθηκε. Καθώς η BirdLife Europe συμμετέχει στην Ομάδα Πολιτικού Διαλόγου «Olives» της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (CDG Olives), μπορέσαμε να αναλάβουμε αυτή τη θέση. Ως εκ τούτου, συμμετέχουμε σε αυτές τις συνεδριάσεις από τον Μάιο του 2016. Στη συνάντηση του Μαΐου 2017, το πρόγραμμα LIFE Olivares Vivos παρουσιάστηκε στο CDG Olives, προκαλώντας το ενδιαφέρον αρκετών εκπροσώπων ευρωπαϊκών οργανώσεων του τομέα, οι οποίοι το εκτίμησαν ως μια σημαντική εναλλακτική λύση για τη διαφοροποίηση ορισμένων ελαιώνων στην αγορά ελαιολάδου. Μια πρώτη πρόταση συστάσεων για την ΚΓΠ μετά το 2020 παρουσιάστηκε τον Μάιο του 2019 στο Διεθνές Συνέδριο «Η πράσινη αρχιτεκτονική της ΚΓΠ: εμβαθύνοντας στα οικολογικά συστήματα», στο οποίο συμμετείχε μετά από πρόσκληση του Υπουργείου Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων της κυβέρνησης της Ισπανίας και όπου παρουσιάστηκε το έγγραφο «LIFE OV: βασικές πτυχές για τον σχεδιασμό οικολογικών συστημάτων στους ελαιώνες». Στο Συνέδριο αυτό συμμετείχαν ο Διευθυντής Φυσικού Κεφαλαίου της DGMA και ο Διευθυντής Στρατηγικής, Απλούστευσης και Ανάλυσης Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της ΕΚ (μια έκθεση σχετικά με τις προτάσεις αυτές παρουσιάστηκε στην EASME μαζί με την παρούσα έκθεση). Τα διδάγματα που αντλήθηκαν μέχρι στιγμής χρησιμοποιήθηκαν επίσης για να συνεισφέρουμε την εμπειρία μας στο φόρουμ «Συνέργειες μεταξύ των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης LIFE και ΕΓΤΑΑ», που διοργανώθηκε τον Μάρτιο του 2019 από το Υπουργείο Οικολογικής Μετάβασης της ισπανικής κυβέρνησης. Η αναπαραγωγή αυτών των αποτελεσμάτων προωθείται επίσης μέσω της συμμετοχής μας στην ανάπτυξη του Γενικού Σχεδίου Οικολογικής Συνδεσιμότητας της Junta de Andalucía και στο σχέδιο διατάγματος για την έγκριση των κανονιστικών βάσεων για τη στήριξη μη παραγωγικών επενδύσεων για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας σε γεωργικές περιοχές (Junta de Andalucía RDP). Μια τελική έκδοση – στα ισπανικά και στα αγγλικά – δημοσιεύθηκε το 2021 (παράρτημα E5-1.1 και παράρτημα E5-1.2), με τα τελικά δεδομένα που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE (ανάκτηση βιοποικιλότητας, παραγωγή, κόστος κ.λπ.). Αποστάληκε σε διάφορους δημόσιους οργανισμούς και τα κύρια συμπεράσματα εξηγήθηκαν σε μια εικονική παρουσίαση τον Ιούνιο του 2021. Μέλη της ΓΔ GROW, της ΓΔ SANTE, της ΓΔ ENV και της ΓΔ AGRI παρακολούθησαν την παρουσίαση αυτή και έθεσαν ερωτήσεις σχετικά με το έργο και τα συμπεράσματα που προέκυψαν.
Η παρουσίαση των στόχων και της προσέγγισης του έργου LIFE σε αυτά τα φόρουμ ήταν ένα καινοτόμο βήμα για τη δημιουργία συνεργειών με άλλους φορείς του τομέα, λαμβάνοντας υπόψη την άμεση σχέση μεταξύ των περιβαλλοντικών εξωτερικοτήτων των ελαιώνων (π.χ. βιοποικιλότητα) και της κερδοφορίας τους. Η προσέγγιση αυτή χρησίμευσε για να κερδίσει μεγαλύτερη προσοχή. Οι δραστηριότητες δικτύωσης με άλλα έργα (F5) και η συμμετοχή μας στις επιχειρησιακές ομάδες του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης μας βοήθησαν να διαδώσουμε την αποδεικτική αξία του έργου. Το LIFE Olivares Vivos συνεργάστηκε με γεωργικές και περιβαλλοντικές οργανώσεις στην πλατφόρμα «Για μια άλλη ΚΑΠ».

E7. Δίκτυο δήμων για το Olivares Vivos

Η δράση ολοκληρώθηκε. Ως πρώτο βήμα, δημιουργήθηκε ο μηχανισμός για τη δημιουργία του Δικτύου Δήμων για τη Ζωντανή Ελιά (REMOV) και συντάχθηκε το «Μανιφέστο υποστήριξης του REMOV», το οποίο στάλθηκε στους 97 δήμους της επαρχίας Jaén. Στις 17 Ιανουαρίου 2017 πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του REMOV, κατά τη διάρκεια της οποίας υπογράφηκαν τα Μανιφέστα από τους εκπροσώπους των δήμων που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Δίκτυο. Η εκδήλωση αυτή καλύφθηκε ευρέως από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την παρακολούθησε μεγάλος αριθμός εκπροσώπων της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Το δίκτυο αποτελείται σήμερα από 57 δήμους της επαρχίας Jaén. Κατά τη διάρκεια του 2017, πραγματοποιήθηκαν διάφορες ομιλίες σε ορισμένους από τους δήμους του δικτύου για να εξηγήσουν τις λεπτομέρειες του έργου Olivares Vivos και τη σημασία της ένταξης στο REMOV. Το περιεχόμενο του Olivares Vivos συμπεριλήφθηκε επίσης σε διάφορα εργαστήρια του προγράμματός του «Recrea en Verde» (https://goo.gl/TAo3US), ένα από τα οποία (με τίτλο «Olivares Vivos») ασχολήθηκε ειδικά με το έργο, αν και το περιεχόμενο του LIFE διδάχθηκε και σε άλλα εργαστήρια, όπως «Το πετρέλαιό μας και η φύση του», «Βιοποικιλότητα και αρπακτικά πουλιά» ή «Μελισσοκομία». Τα εργαστήρια αυτά απευθύνονται σε οποιοδήποτε τμήμα του πληθυσμού το ζητήσει. Για το 2018 και το 2019 έχει διοργανωθεί ο διαγωνισμός «Ζωγράφισε τον ζωντανό σου ελαιώνα», ο οποίος απευθύνεται σε όλους τους μαθητές δημοτικών σχολείων στους 57 δήμους της REMOV. Έχει επίσης σχεδιαστεί μια πλακέτα ώστε οι διάφοροι δήμοι να μπορούν να δείξουν ότι είναι μέλη του Δικτύου Δήμων για τους ζωντανούς ελαιώνες, η οποία τους παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας μνήμης της REMOV. Ήταν μια ημέρα στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 60 δήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι, κατά την οποία συζητήθηκαν διάφορα θέματα σχετικά με την προστιθέμενη αξία του ελαιολάδου και κατά την οποία το Δίκτυο άνοιξε και σε άλλες επαρχίες της Ανδαλουσίας, με την ένταξη των Baza (Γρανάδα), Cabra (Κόρδοβα) και Cuevas del Becerro (Μάλαγα). Συν τοις άλλοις, υπήρξε και ο διαγωνισμός διηγήματος «#QuédateEnElNido: οι ιστορίες της υπαίθρου και του ελαιώνα», ο οποίος διεξήχθη καθ’ όλη τη διάρκεια της άνοιξης του 2020 και στον οποίο συμμετείχαν μαθητές από όλη την Ισπανία. Απονεμήθηκε βραβείο και ανατέθηκε στην Diputación de Jaén η εκτύπωση ενός τόμου με τις νικητήριες ιστορίες.

E8.Τουρισμός εμπειρίας στο Olivares Vivos

Η δράση ολοκληρώθηκε. Η δράση αυτή ξεκίνησε με προκαταρκτικές συναντήσεις μεταξύ του συντονιστή και των τεχνικών του έργου (DIPUJAEN και SEO) και των υπευθύνων τουρισμού του εταίρου DIPUJAEN, της Diputación de Jaén που είναι η διοίκηση με τις περισσότερες γνώσεις και εμπειρία στον ελαιοτουρισμό μέσω του προγράμματος Oleotur. Μετά από αυτές τις αρχικές συναντήσεις, πραγματοποιήθηκαν και άλλες συναντήσεις με τη συμμετοχή τεχνικών του έργου, τουριστικών πρακτόρων και τεχνικών του τμήματος τουρισμού της Diputación, συμπεριλαμβανομένου του υπεύθυνου του προγράμματος «Oleotur». Τα σημαντικότερα συμπεράσματα αυτής της προκαταρκτικής εργασίας ήταν, αφενός, ότι η βιοποικιλότητα του ελαιώνα δεν είχε συμπεριληφθεί σε κανένα τουριστικό πακέτο μέχρι σήμερα και ότι θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα για την προώθηση του τουρισμού ελαιολάδου. Σε συνέχεια αυτής της κατεύθυνσης εργασιών, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για τον σχεδιασμό ενός τουριστικού πακέτου με τίτλο «Ζωντανοί ελαιώνες», του οποίου έχει εκδοθεί ένα πρώτο φυλλάδιο και το οποίο επρόκειτο να δοκιμαστεί σε έναν από τους επιδεικτικούς ελαιώνες στις αρχές του 2019, αλλά έπρεπε να αναβληθεί λόγω της πανδημίας COVID-19. Έχουν προετοιμαστεί διάφορες δοκιμές νέων εμπειριών φυσικής κληρονομιάς για να καταστούν ελκυστικά αυτά τα τουριστικά πακέτα. Στην πρώτη, αξιολογήθηκε η δραστηριότητα «Ελαιόλαδο των αστεριών», σε συνεργασία με την εταιρεία «Astroandalus», η οποία συνδυάζει μια ηδονιστική γευσιγνωσία ελαιολάδων κορυφαίας ποιότητας, τη νυχτερινή ατμόσφαιρα του ελαιώνα και την αστρονομική παρατήρηση. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε έναν ελαιώνα επίδειξης και την παρακολούθησαν οι τεχνικοί και οι εθελοντές του προγράμματος, οι οποίοι εκτίμησαν πολύ την εμπειρία.

E9. Δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου σε επιστημονικά συνέδρια και δημοσιεύσεις και σε τεχνικά σεμινάρια.

Η δράση ολοκληρώθηκε. Παρακολουθήθηκαν διάφορα συνέδρια, σεμινάρια και ημερίδες, όπου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα που προέκυψαν. Δημοσιεύθηκαν επίσης επιστημονικά άρθρα σε διάφορες εκδόσεις.

E10. Διαδραστικός σχεδιασμός διαδρομών

Η δράση ολοκληρώθηκε. Εννέα διαδρομές μπορούν να πλοηγηθούν και να μεταφορτωθούν μέσω ενός φιλικού προς το χρήστη δικτυακού τόπου, χωρίς να χρειάζεται να μεταφορτωθεί και να εγκατασταθεί μια ειδική εφαρμογή. Η σελίδα προσφέρει ένα μενού με πρόσβαση στις διαδρομές, την απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο ενός χάρτη που δείχνει τη θέση του χρήστη, τη διαδρομή και τα διάφορα σημεία ενδιαφέροντος κατά μήκος της διαδρομής. Όταν κάνετε κλικ στα σημεία ενδιαφέροντος, οι πληροφορίες παρουσιάζονται σε μορφή κειμένου και σας δίνεται η δυνατότητα να ακούσετε μια αφήγηση του κειμένου, όπως ένας ηχητικός οδηγός (www.rutasolivaresvivos.com ).

Για τις τρεις πρώτες διαδρομές που σχεδιάστηκαν, επιλέχθηκαν οι επιδεικτικοί ελαιώνες Virgen de los Milagros και Cortijo Guadiana, αμφότεροι στη Jaén, και Finca La Torre, στη Μάλαγα. Αυτοί οι ελαιώνες επιλέχθηκαν όχι μόνο για τις φυσικές και γραφικές τους αξίες, αλλά και για την εγγύτητά τους σε μέρη τουριστικού ενδιαφέροντος, όπως Jaén (Virgen de los Milagros), Úbeda και Baeza (Virgen de los Milagros και Cortijo Guadiana) και Antequera, Μάλαγα (Finca la Torre).

Αργότερα, προστέθηκαν διαδρομές μέσω Ardachel (Siles, Jaén), El Tobazo (Alcaudete, Jaén), El Puerto (Pegalajar, Jaén), Casa del Duque (Espejo, Κόρδοβα), Gascón (Marchena, Σεβίλλη) και La Tosquilla (Nueva Carteya, Κόρδοβα).

E11. Δικτυακός τόπος του έργου

Η δράση ολοκληρώθηκε. Ο δικτυακός τόπος του έργου είναι ενεργός και αποτελεί ουσιαστικό μέρος της επικοινωνιακής στρατηγικής του έργου. Ενημερώνεται τακτικά και η διάδοσή του υποστηρίζεται από τα κοινωνικά δίκτυα.

E12. Δημοσίευση του οδηγού Olivares Vivos

Η δράση ολοκληρώθηκε: Χρησιμοποιώντας όλες τις πληροφορίες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου, σχεδιάστηκε και δημοσιεύθηκε ένας οδηγός με στόχο να απαντήσει στις κύριες ανησυχίες που εκφράζουν οι ελαιοπαραγωγοί σε σχέση με τη βιοποικιλότητα, το έργο LIFE Olivares Vivos και τη διαδικασία πιστοποίησης. Για το λόγο αυτό, ο οδηγός χωρίζεται σε διάφορες ενότητες, καθώς ορισμένοι από τους αγρότες θέλουν απλώς να μάθουν για τη βιοποικιλότητα, τις οικοσυστημικές υπηρεσίες και τον τρόπο αποκατάστασής τους. Άλλοι όμως θέλουν επίσης να πιστοποιήσουν την παραγωγή τους και να επωφεληθούν από τη βιοποικιλότητα, ανακτώντας την προστιθέμενη αξία. Στο πρώτο μέρος του οδηγού, ο αγρότης μπορεί να μάθει γιατί γράφτηκε και δημοσιεύτηκε. Αλλά ίσως το πιο σημαντικό μέρος αυτής της ενότητας είναι ο ορισμός ορισμένων όρων. Εξηγείται τι είναι η βιοποικιλότητα, γιατί είναι σημαντικό να την προστατεύσουμε ή να την αποκαταστήσουμε και ποια είναι τα κύρια προβλήματα των παραδοσιακών ελαιώνων. Εξηγεί επίσης τι είναι η προστιθέμενη αξία.
Η δεύτερη ενότητα του οδηγού ασχολείται με τη βιοποικιλότητα στους ελαιώνες, εστιάζοντας στη συγκεκριμένη καλλιέργεια. Περιγράφει την ποσότητα της πανίδας και της χλωρίδας που βρέθηκε στους επιδεικτικούς ελαιώνες κατά τη διάρκεια των μελετών που διεξήγαγε η Olivares Vivos. Επιπλέον, ο αγρότης μπορεί να μάθει τι καθορίζει αν υπάρχει περισσότερη ή λιγότερη βιοποικιλότητα στον ελαιώνα. Η τρίτη ενότητα είναι από τις πιο σημαντικές, καθώς περιγράφει το οικολογικό σχήμα που προτείνεται σε αυτό το νέο ελαιοκομικό μοντέλο. Διαβάζοντάς το, οι αγρότες μπορούν να καταλάβουν τι πρέπει να κάνουν για να αποκαταστήσουν τη βιοποικιλότητα στα αγροτεμάχιά τους. Στο πρώτο μέρος, μπορούν να μάθουν πώς πρέπει να διαχειρίζονται τη φυτοκάλυψη, γιατί είναι σημαντικό να τη διατηρούν (για τη μείωση ορισμένων οικολογικών προβλημάτων, όπως η διάβρωση) ή τι μπορούν να κάνουν για να τη βελτιώσουν. Το δεύτερο βήμα για την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας είναι η αναβλάστηση μη παραγωγικών περιοχών, όπως οι όχθες ποταμών, τα ρέματα ή οι άκρες των δρόμων. Σε αυτό το μέρος του οδηγού, μπορείτε να καταλάβετε ποιο φυτό πρέπει να χρησιμοποιήσετε (ανάλογα με το έδαφος, τη βιοκλιματική ζώνη ή το κλίμα του ώμου). Επιπλέον, ο οδηγός δίνει ορισμένες συμβουλές για τη βελτίωση της παρακολούθησης των φυτών. Τέλος, το τρίτο μέρος αυτής της ενότητας αφορά τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να βοηθήσετε στην αύξηση του καταφυγίου για την άγρια ζωή. Έτσι, με λίγα βήματα και πολλές φωτογραφίες, εξηγεί πώς και πού να εγκαταστήσετε κουτιά φωλιάς ή νυχτερίδων ή πώς να κατασκευάσετε λίμνες. Η τέταρτη ενότητα σας λέει πώς να μετατρέψετε τη βιοποικιλότητα σε κερδοφορία. Εξηγεί τις διάφορες τρέχουσες πιστοποιήσεις και πώς μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της κερδοφορίας των δασικών εκτάσεων μέσω της προστιθέμενης αξίας. Αλλά εξηγεί επίσης πώς να αποκτήσετε την πιστοποίηση Olivares Vivos ή μια προσέγγιση του κόστους της. Τέλος, το τελευταίο μέρος του οδηγού καλύπτει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επωφεληθείτε από την ανάκτηση της βιοποικιλότητας και τα πιστοποιημένα ελαιόλαδα Olivares Vivos. Το τμήμα αυτό εξηγεί τις διαφορές μεταξύ των καταναλωτών σε τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες κατά την αγορά ελαιολάδου. Επιπλέον, ο αγρότης μπορεί να βρει πολύ σύντομες περιλήψεις σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης στρατηγικών διαδικτυακής προώθησης για την επίτευξη των στόχων των πωλήσεών του. Ο παρών οδηγός ολοκληρώνεται με ένα παράρτημα, στο οποίο παρατίθενται τα διάφορα φυτά και οι σπόροι που χρησιμοποίησε το πρόγραμμα LIFE Olivares Vivos για την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας. Αυτά χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες (δέντρα, θάμνοι, σπόροι κ.λπ.) και πού πρέπει να φυτευτούν (δρόμοι, ποτάμια, ρέματα κ.λπ.). Ταξινομούνται επίσης ανάλογα με τη βιοκλιματική περιοχή τους, το ομβροκλίμα τους ή τον τύπο του εδάφους στο οποίο αναπτύσσεται το φυτό. Ο οδηγός είναι γραμμένος και δημοσιευμένος στα ισπανικά και στα αγγλικά και μπορείτε να τον συμβουλευτείτε στις ενότητες των πηγών της ιστοσελίδας Olivares Vivos.

E13. Προώθηση του σήματος εγγύησης Olivares Vivos

Η δράση ολοκληρώθηκε. Πραγματοποιήθηκε προκαταρκτική έρευνα για την τεκμηρίωση και τις προηγούμενες εργασίες που σχετίζονται με τους στόχους αυτής της δράσης (βιοποικιλότητα, συμπεριφορά των καταναλωτών και επικοινωνία), η οποία επέτρεψε την ανάπτυξη της κατάστασης του θέματος και τον σχεδιασμό της εμπειρικής μελέτης σχετικά με τη συμπεριφορά των καταναλωτών και την εμπορία των ελαιολάδων Olivares Vivos που εξηγήθηκε στη δράση Γ7. Η έκθεση σχετικά με τις βασικές πτυχές της συμπεριφοράς των καταναλωτών ελαιολάδου που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα θα είναι θεμελιώδης για τον καθορισμό της στρατηγικής προώθησης των εξαιρετικά παρθένων ελαιολάδων που παράγονται με το σήμα εγγύησης Olivares Vivos. Από την άλλη πλευρά, το σεμινάριο/εργαστήριο με εμπειρογνώμονες και ερευνητές για το περιβάλλον και τους ελαιώνες, που πραγματοποιήθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2017, αποτέλεσε επίσης μια ευκαιρία για να ενημερωθούμε για τις εμπειρίες και να ανταλλάξουμε ιδέες σχετικά με τη στρατηγική επικοινωνίας που πραγματοποιούν οι εταιρείες γεωργικών προϊόντων διατροφής που προσπαθούν να διαφοροποιήσουν το προϊόν τους με στρατηγικές που βασίζονται στις περιβαλλοντικές εξωτερικότητες. Στο πλαίσιο των μελετών πολλαπλών χωρών, διεξήχθη πειραματική έρευνα με σκοπό την αξιολόγηση του αντίκτυπου του σήματος εγγύησης Olivares Vivos και της εκτίμησής του από τους καταναλωτές. Για το σκοπό αυτό, δοκιμάστηκαν δύο πιθανά λογότυπα: το λογότυπο του έργου Olivares Vivos (OV1) και το νικητήριο λογότυπο του διαγωνισμού ιδεών που διοργανώθηκε για το γραφικό σχεδιασμό του σήματος εγγύησης Olivares Vivos (OV2). Συντάχθηκε το «Εγχειρίδιο επικοινωνίας για την προώθηση του OV EVOO» και σχεδιάστηκε και παρήχθη διαφημιστικό υλικό. Πραγματοποιήθηκαν επίσης εργαστήρια μάρκετινγκ με τους εξαγωγείς EVOO και τους υπεύθυνους των σημείων πώλησης. Παράλληλα, διεξήχθη η διαδικασία για τη σύναψη σύμβασης εξωτερικής βοήθειας για την υποστήριξη της ανάπτυξης της δράσης αυτής. Τον Μάιο του 2019, στο πλαίσιο της έκθεσης Expoliva, παρουσιάστηκε η εικόνα του εγγυητικού σήματος Olivares Vivos. Ένα λογότυπο που σχεδιάστηκε από την CabelloxMure και απεικονίζει μια κουκουβάγια, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πτηνά αυτού του γεωργικού περιβάλλοντος. Τον ίδιο μήνα πραγματοποιήθηκε επίσης το σεμινάριο «Στρατηγικές για την εμπορική αξιοποίηση του ελαιολάδου Olivares Vivos», στο οποίο συμμετείχαν ορισμένοι από τους ελαιοπαραγωγούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, καθώς και επαγγελματίες του τομέα, οι οποίοι συζήτησαν στρατηγικές για τη βελτίωση των πωλήσεων του πιστοποιημένου από το Olivares Vivos ελαιολάδου στο μέλλον. Στο τέλος του 2019, τα συμμετέχοντα εμφιαλωμένα ελαιόλαδα θα φέρουν την ετικέτα «Olivares Vivos», η οποία τα χαρακτηρίζει ως συμμετέχοντες στο έργο. Στόχος είναι να μετρηθεί ο αντίκτυπος της ετικέτας στους καταναλωτές. Παράχθηκαν δύο τύποι αυτοκόλλητων ετικετών για να προσαρμοστούν στις ανάγκες κάθε μάρκας, καθώς και μια κρεμαστή ετικέτα σε τέσσερις γλώσσες (ισπανικά, αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά). Τα ελαιόλαδα που προσδιορίστηκαν ως συμμετέχοντα στο Olivares Vivos παρουσιάστηκαν, για παράδειγμα, στο XXIV Ισπανικό Συνέδριο και στο VII Ιβηρικό Συνέδριο Ορνιθολογίας, αλλά η μάρκα και τα EVOO επρόκειτο να παρουσιαστούν και να προβληθούν σε διάφορες εθνικές και διεθνείς εκθέσεις, πράγμα που αναβλήθηκε λόγω της κατάστασης που προέκυψε από την πανδημία COVID-19. Τον Ιούνιο του 2020, η παρουσίαση της ετικέτας Olivares Vivos και των συμμετεχόντων ελαιολάδων πραγματοποιήθηκε στην Aula Magna του Πανεπιστημίου του Jaén. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν όλοι οι εταίροι του προγράμματος, καθώς και οι συμμετέχοντες ελαιοπαραγωγοί. Η εκδήλωση αποτέλεσε την έναρξη της διαφημιστικής καμπάνιας, κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία πραγματοποιείται έκτοτε για την προβολή της σφραγίδας και των ελαιόλαδων από εξειδικευμένη εταιρεία. Προκειμένου να διαφημιστεί η σφραγίδα και να διαφοροποιηθεί στην αγορά από άλλες υπάρχουσες ετικέτες, καταρτίστηκε ένα σχέδιο επικοινωνίας για το ελαιόλαδο Olivares Vivos. Στο σχέδιο αυτό καθορίστηκαν οι στόχοι επικοινωνίας, το κοινό-στόχος, το μήνυμα και οι ενέργειες επικοινωνίας που έπρεπε να πραγματοποιηθούν. Οι επικοινωνιακές δράσεις που πραγματοποιήθηκαν περιλάμβαναν τη δημιουργία της ιστοσελίδας Olivares Vivos EVOO, την παραγωγή διαφημιστικών σποτ και μίνι-βίντεο από τους ελαιώνες επίδειξης, την τοποθέτηση διαφημίσεων και αναφορών σε εξειδικευμένα περιοδικά, τη δημιουργία περιεχομένου και διαφημιστικών δράσεων στα κοινωνικά δίκτυα και την προώθηση του EVOO μέσω εκστρατειών ψηφιακού μάρκετινγκ. Λόγω της έκτακτης υγειονομικής ανάγκης που προκλήθηκε από το COVID-19, οι δράσεις ψηφιακού μάρκετινγκ και κοινωνικής δικτύωσης ήταν ιδιαίτερα σημαντικές. Από τον Σεπτέμβριο του 2020 έως τον Μάιο του 2021 πραγματοποιήθηκε έντονη δραστηριότητα ψηφιακής επικοινωνίας στο Instagram, το Facebook, το Twitter και το LinkedIn. Το περιεχόμενο που δημιουργήθηκε για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν πολύ ποικίλο (γενικά κομμάτια για την προώθηση της ετικέτας Olivares Vivos, ημέρες «D» που σχετίζονται με το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα, προβολή κάθε μάρκας, μαρτυρίες ελαιοπαραγωγών που συμμετέχουν στο έργο, μίνι-βίντεο από τους ελαιώνες επίδειξης, κομμάτια για τα είδη ζώων και φυτών που βρέθηκαν σε κάθε ελαιώνα, κομμάτια για την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετικά με τη σημασία της διατήρησης της βιοποικιλότητας και του περιβάλλοντος, κ.λπ.) Μεταξύ των σημαντικότερων δράσεων επικοινωνίας ήταν η εκστρατεία επικοινωνίας με τους φορείς επιρροής που πραγματοποιήθηκε κατά την τελευταία φάση του έργου. Ο κύριος στόχος αυτής της εκστρατείας ήταν να βελτιωθεί η αναγνωρισιμότητα του εμπορικού σήματος Olivares Vivos στα κοινωνικά δίκτυα (κυρίως στο Instagram) μέσω της πραγματοποίησης δράσεων επικοινωνίας με influencers. Όλοι οι influencers συνεργάστηκαν αφιλοκερδώς με αυτή την πρωτοβουλία, η οποία οδήγησε σε εκτιμώμενη εξοικονόμηση 28.000 ευρώ. Συνολικά, συμμετείχαν 20 influencers, οι οποίοι χωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες: macro-influencers με ελάχιστο αριθμό followers 40.000 και micro-influencers, με αριθμό followers μεταξύ 2.000 και 25.000, αλλά με πολύ θετικά ποσοστά εμπλοκής. Και οι δύο έλαβαν: ένα πακέτο Olivares Vivos EVOO με τη σφραγίδα και την ετικέτα Olivares Vivos, συσκευασμένο σε χαρτί κραφτ, σχοινί κάνναβης και ροκανίδια για τη γέμιση, ακολουθώντας ένα φυσικό και βιώσιμο σχεδιασμό- ένα φυλλάδιο με βασικές πληροφορίες για το Olivares Vivos για να μοιραστούν με τους οπαδούς τους- και μια εξατομικευμένη, χειρόγραφη ευχαριστήρια κάρτα. Οι influencers προώθησαν την Olivares Vivos στα δίκτυά τους, τα περισσότερα από τα οποία αποτελούνταν από ιστορίες διάρκειας 24 ωρών. Επιπλέον, σε ορισμένες συγκεκριμένες περιπτώσεις, δημοσιεύθηκε ένα βίντεο στο Feed (Instagram) ή στο TikTok. Εκτός από αυτές τις συνεργασίες, ένας μεγάλος αριθμός influencers (συνολικά 12, 6 macro-influencers και 6 micro-influencers) συμφώνησαν να πάρουν συνέντευξη για να μάθουν την αντίληψή τους για το έργο και τη στρατηγική επικοινωνίας που χρησιμοποιήθηκε. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν περιλαμβάνουν, αφενός, μια πολύ θετική αξιολόγηση του έργου, καθώς και του σχεδιασμού, της εικόνας της μάρκας και της συσκευασίας που χρησιμοποιήθηκε. Από την άλλη πλευρά, προτείνουν επίσης την ανάγκη ευαισθητοποίησης για τη σημασία της βιοποικιλότητας στη διατήρηση του περιβάλλοντος και της υγείας του πλανήτη, λόγω της έλλειψης γνώσεων που εντοπίζουν στους οπαδούς τους. Για το σκοπό αυτό, προτείνουν τη χρήση οπτικού περιεχομένου, με εικόνες που δείχνουν τις επιπτώσεις της απώλειας της βιοποικιλότητας και τα οφέλη από τη διατήρησή της.

 


F1. Διαχείριση έργου

Η δράση ολοκληρώθηκε.

Μετά την υπογραφή της συμφωνίας επιχορήγησης, το έργο επανεξετάστηκε σε βάθος και οι πιο σημαντικές δράσεις και ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός κοινοποιήθηκαν σε όλους τους εταίρους. Επεξεργάστηκαν επίσης οι συμφωνίες μεταξύ των εταίρων και οι συμφωνίες συγχρηματοδότησης με τις Patrimonio Comunal Olivarero και Interprofesional.

Κατά τη δεύτερη συνάντηση συντονισμού καταρτίστηκε και εγκρίθηκε από όλους τους εταίρους ένα οργανόγραμμα για τη διαχείριση αυτού του έργου LIFE.

Πραγματοποιήθηκαν πολυάριθμες συνεδριάσεις συντονισμού. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν επτά γενικές συναντήσεις και περισσότερες από πενήντα συναντήσεις μεταξύ SEO, UJA-E και EEZA, μεταξύ SEO, UJA-E και UJA-M και διμερείς συναντήσεις μεταξύ SEO και των υπόλοιπων εταίρων. Ομοίως, υπήρξαν συναντήσεις με τους συγχρηματοδότες, συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης έκθεσης σχετικά με την εξέλιξη του έργου, η οποία παρουσιάστηκε στις 12/01/18 στα γραφεία της Διεπαγγελματικής και η οποία εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από το διοικητικό της συμβούλιο.

Τον Απρίλιο του 2016, τον Ιούνιο του 2017, τον Φεβρουάριο του 2019, τον Απρίλιο του 2020 και τον Μάιο του 2021, η ομάδα παρακολούθησης (NEEMO) διοργάνωσε επισκέψεις (τον Ιούνιο του 2018, συνοδευόμενη από τον τεχνικό της EASME), και ελήφθησαν οκτώ ανακοινώσεις αξιολόγησης από την EASME. Όσον αφορά τις αξιολογήσεις και τις επιστολές, οι πληροφορίες που περιείχαν μοιράστηκαν αμέσως με τους εταίρους και τους συγχρηματοδότες, αναλύοντας το περιεχόμενό τους και καθορίζοντας τα κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με τις οδηγίες τους.

Στη συνέχεια, η κήρυξη κατάστασης συναγερμού λόγω του covid-19, οι περιορισμοί κινητικότητας και η απαγόρευση δημόσιων εκδηλώσεων σήμαιναν ότι έπρεπε να ζητηθεί παράταση λόγω των συνεπειών για ορισμένες δράσεις. Οι δράσεις που επηρεάστηκαν άμεσα ήταν οι E3, C7, D3, E13 και E8. Επιπλέον, κατά την επίσκεψη της ομάδας παρακολούθησης τον Απρίλιο του 2020, είχε ήδη προταθεί η παράταση της συλλογής δεδομένων για τη δράση D1 έως τον Σεπτέμβριο για τη βελτίωση των πληροφοριών σχετικά με τους επικονιαστές και τις σχετικές οικοσυστημικές υπηρεσίες. Τελικά, ζητήθηκε και έγινε δεκτή από την EASME στις 26 Αυγούστου 2020 μια παράταση 8 μηνών.

F2. Παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου. Δείκτες και παρακολούθηση

Η δράση ολοκληρώθηκε. Με τη συμμετοχή όλων των εταίρων, καθορίστηκαν δείκτες προόδου για κάθε δράση. Καθορίστηκε η ημερομηνία επανεξέτασης για κάθε δείκτη και, εάν είναι απαραίτητο, η πρόβλεψη των αποτελεσμάτων. Το σύστημα δεικτών και το χρονοδιάγραμμα αναθεώρησης που καθορίστηκε επέτρεψαν την επίτευξη των στόχων της δράσης αυτής. Επιπλέον, η παρακολούθηση αυτών των δεικτών επέτρεψε την επικαιροποίηση των αποτελεσμάτων του έργου και ήταν πολύ χρήσιμη για τη στρατηγική επικοινωνίας.

F3. Οικονομικός έλεγχος

Η δράση ολοκληρώθηκε. Ο δημοσιονομικός έλεγχος του έργου διεκπεραιώθηκε με εξωτερική βοήθεια. Πραγματοποιήθηκε μερικός έλεγχος κατά την ενδιάμεση έκθεση και πλήρης έλεγχος στο τέλος του πέμπτου έτους.

F4. Σχέδιο μετά το LIFE

Ενέργεια που ολοκληρώθηκε. Συντάχθηκε ένα σχέδιο post-LIFE, στα ισπανικά και στα αγγλικά, το οποίο περιγράφει και καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο, μετά το τέλος του έργου, θα συνεχιστεί η διάδοση των αποτελεσμάτων. Ομοίως, για να μπορέσει η εμπειρία αυτή να αναπαραχθεί σε άλλα εδαφικά, αγρονομικά και κοινωνικά πλαίσια, δόθηκαν συγκεκριμένες ενδείξεις για τον τρόπο ένταξης στο Olivares Vivos και τέθηκαν οι βάσεις για ενεργές εκστρατείες ένταξης στο πρόγραμμα σε όλη την Ανδαλουσία και σε άλλες χώρες παραγωγής (Πορτογαλία, Ιταλία, Ελλάδα, Γαλλία). Ο κύριος κορμός του σχεδίου μετά το LIFE θα είναι η δημιουργία ενός φορέα εδαφικής διαχείρισης που θα αποτελείται από τους εταίρους του προγράμματος και τους ιδιοκτήτες ή διαχειριστές των πιλοτικών ελαιώνων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

F5. Δικτύωση με άλλα έργα LIFE και έργα διατήρησης ελαιώνων

Η δράση ολοκληρώθηκε. Το έργο αυτό ξεκίνησε με την αναζήτηση έργων ή πρωτοβουλιών που σχετίζονται με τους στόχους του LIFE Olivares Vivos. Ο στόχος ήταν να εντοπιστούν έργα των οποίων τα αποτελέσματα ή τα διδάγματα θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα για τη βελτιστοποίηση των δράσεων του έργου ή τη δυνατότητα δημιουργίας συνεργειών για την αύξηση της επιδεικτικής τους αξίας και της δυνατότητας αναπαραγωγής τους. Εντοπίστηκαν ορισμένα έργα LIFE, είτε ήδη ολοκληρωμένα είτε σε εξέλιξη, με τα οποία δημιουργήθηκαν σύνδεσμοι από την άποψη αυτή. Επίσης, με έργα του προγράμματος «Ορίζοντας 2020». Τα αποτελέσματα και τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τα έργα αυτά, καθώς και οι μεθοδολογικές τους προσεγγίσεις, αποτελούν σημείο αναφοράς για τη σύγκριση των αποτελεσμάτων, τη βελτίωση της επιδεικτικής αξίας του παρόντος έργου και τη βελτιστοποίηση της προσέγγισης και της ανάπτυξης των προπαρασκευαστικών δράσεων και των δράσεων διατήρησης.

ΣΤ6 Δημιουργία και συντονισμός μιας επιτροπής συμμετοχής και παρακολούθησης του έργου.

Η δράση ολοκληρώθηκε.

Η επιτροπή συμμετοχής και παρακολούθησης του έργου συστάθηκε τον Απρίλιο του 2016. Οι εταίροι και οι συγχρηματοδότες του έργου εκπροσωπούνται στην επιτροπή με έναν εκπρόσωπο ο καθένας. Ο συντονιστής εταίρος έχει τρεις εκπροσώπους: τον διαχειριστή του έργου, τον τεχνικό συντονιστή και τον τεχνικό υπεύθυνο για την υλοποίηση της παρούσας δράσης και την παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου F2, ο οποίος εκτελεί και χρέη γραμματέα της επιτροπής.

Η παρουσία των συγχρηματοδοτών ήταν ιδιαίτερα σημαντική, εκτός από την οικονομική συμμετοχή τους στο έργο. Πρόκειται για δύο οργανώσεις που συνδέονται απόλυτα με τον ελαιώνα, με μεγάλη επιρροή στον τομέα και με σημαντικούς πόρους επικοινωνίας και διάδοσης. Έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη δημοσιότητα του έργου για την αναπαραγωγή του.

Το Ίδρυμα «Patrimonio Comunal Olivarero» είναι ένας ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που συνεργάζεται με τις αρχές για την τήρηση των κανονισμών του τομέα, συμβάλλει στην προώθηση και διάδοση των ιδιοτήτων του ελαιολάδου, εκδίδει πολυάριθμες δημοσιεύσεις και προωθεί την έρευνα.

Η «Interprofesional del aceite de oliva español» είναι μια διεπαγγελματική οργάνωση του αγροδιατροφικού τομέα, η οποία αποτελείται από όλες τις ομάδες που εμπλέκονται στην παραγωγή και εμπορία του ελαιολάδου: αγρότες, ελαιοτριβεία, διανομείς, διυλιστήρια, εταιρείες εμφιάλωσης, εξαγωγείς κ.λπ.

Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 20 Απριλίου 2016, ταυτόχρονα με την επίσημη παρουσίαση του έργου στα μέσα ενημέρωσης. Από τη δεύτερη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2016, οι εκπρόσωποι των 20 επιδεικτικών ελαιώνων που συμμετέχουν στο έργο έγιναν μέλη της επιτροπής. Η τρίτη συνεδρίαση της επιτροπής πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουνίου 2017, ενώ η τέταρτη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2017. Η πέμπτη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2018, ενώ η έκτη τον Ιούλιο του 2019 και η έβδομη τον Ιούνιο και Ιούλιο του 2020. Οι συνεδριάσεις χρησίμευσαν για τη συζήτηση της κατάστασης και της εξέλιξης του έργου.

La Sociedad Española de Ornitología es la entidad conservacionista decana de España. Desde 1954, sigue teniendo como misión conservar la biodiversidad, con la participación e implicación de la sociedad, siempre con las aves como bandera.

SEO/BirdLife es la representante en España de BirdLife International, una federación que agrupa a las asociaciones dedicadas a la conservación de las aves y sus hábitats en todo el mundo, con representación en más de 100 países y más de 13 millones de socios.

Es el socio coordinador del LIFE Olivares Vivos+.

Menú

CONÓCENOS