1. Καθορισμός, σε επιστημονική βάση, ενός καινοτόμου και ιδιαίτερα επιδεικτικού μοντέλου ελαιοκαλλιέργειας, βιώσιμου από γεωπονική, οικονομική και κοινωνική άποψη, το οποίο θα συμβάλει αποτελεσματικά και αποδεδειγμένα στην ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας στην ΕΕ έως το 2020.

2. Καθιέρωση τύπων κερδοφορίας της ελαιοκαλλιέργειας με βάση μια προστιθέμενη αξία που εκτιμάται από τους καταναλωτές (βιοποικιλότητα), η οποία θα συμβάλει στην επιβράδυνση της εγκατάλειψης των παραδοσιακών ελαιώνων ή της εκ νέου εκτατικοποίησής τους, αποφεύγοντας το περιβαλλοντικό κόστος τους (διάβρωση, αποτύπωμα άνθρακα, ρύπανση, υπερεκμετάλλευση του νερού και απώλεια της βιοποικιλότητας).

3. Ανάπτυξη ενός επιστημονικά τεκμηριωμένου συστήματος πιστοποίησης αγροδιατροφικών προϊόντων που συνδέει επαληθεύσιμα την παραγωγή ελαιολάδου και την ανάκτηση της βιοποικιλότητας και το οποίο διαφέρει από άλλες πρωτοβουλίες που βασίζονται σε μια καθαρά θεωρητική σχέση μεταξύ τροφίμων και βιοποικιλότητας.

4. Να καταδείξουμε ότι το επιχειρηματικό πνεύμα των ενδιαφερομένων, ιδίως των γεωργών, διαδραματίζει βασικό ρόλο στη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα και να ενθαρρύνουμε την ενσωμάτωση και την ενεργό συμμετοχή τους στη στρατηγική αυτή.

5. Να δώσει μια αποτελεσματική λύση στην οικονομική και περιβαλλοντική κρίση των παραδοσιακών ελαιώνων, οι οποίοι καταλαμβάνουν την πλειονότητα της ελαιοκομικής γης στην Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα και την Πορτογαλία.

6. Να βελτιώσει τις οικοσυστημικές υπηρεσίες των ελαιώνων μέσω δράσεων αποκατάστασης και δημιουργίας πράσινων υποδομών σε ελαιώνες επίδειξης και να καθορίσει στρατηγικές αποκατάστασης που είναι τεχνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά βιώσιμες και αποτελεσματικές.

7. Να συμβάλει στην ενσωμάτωση της βιοποικιλότητας στη γεωργία της ΕΕ και να αποδείξει ότι είναι δυνατή η εναρμόνιση του περιβάλλοντος, της οικονομίας και της γεωργίας.

8. Να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για την υλοποίηση των στόχων της ΚΓΠ 2014-2020, την πληρωμή για περιβαλλοντικές υπηρεσίες και τον σχεδιασμό γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων.

9. Να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες για την κοινωνικοοικονομική και περιβαλλοντική σημασία των ελαιώνων στην ΕΕ.

10. Ανάδειξη του ρόλου που μπορούν να διαδραματίσουν οι πολίτες ως καταναλωτές στις στρατηγικές για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας στην ΕΕ.

11. Να καταδείξει ότι η ενσωμάτωση των κοινωνικοπολιτιστικών αξιών στις περιβαλλοντικές αξίες αποτελεί βήμα προς την κατεύθυνση της πολυλειτουργικότητας των αγροτικών συστημάτων και της ενίσχυσης των στρατηγικών διατήρησης που βασίζονται στην εκτίμηση των εξωτερικών επιπτώσεων από τους καταναλωτές.

12. Να δημιουργηθεί ένας δίαυλος αναπτυξιακής συνεργασίας με άλλες ελαιοπαραγωγικές περιοχές εκτός της ΕΕ.

La Sociedad Española de Ornitología es la entidad conservacionista decana de España. Desde 1954, sigue teniendo como misión conservar la biodiversidad, con la participación e implicación de la sociedad, siempre con las aves como bandera.

SEO/BirdLife es la representante en España de BirdLife International, una federación que agrupa a las asociaciones dedicadas a la conservación de las aves y sus hábitats en todo el mundo, con representación en más de 100 países y más de 13 millones de socios.

Es el socio coordinador del LIFE Olivares Vivos+.

Menú

CONÓCENOS